ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

2023-03-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • Мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэщIагъэм пэрыт фэ сыт щыгъуи пщIэшхуэ щывиIащ икIи щывиIэщ жылагъуэм я деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Ди лъэпкъэгъухэр дэни щызэкъуегъэувэ

2023-03-25

 • «Трек» хьэщIэщым щагъэлъэпIащ Адыгэбзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм мы гъэм етхуанэу гъатхэпэм и 14-м иригъэкIуэкIа «Адыгэ Iуэрытх-2023» Iуэху дахэм къыхэжаныкIа егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщI IэнатIэхэм щылажьэхэр. Ар хуэгъэпсащ ди лъэпкъыбзэр хъумэным, абы и пщIэр къэIэтыным, зегъэужьыным, нэхъри егъэфIэкIуэным. Анэдэлъхубзэм и пщэдейм игъэгузавэ цIыху куэд хэтащ мы Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Инчы Иринэ: Ядэслъагъур цIыхугъэщ, гуапагъэщ

2023-03-25

 • Педагогикэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент Инчы Иринэ Къэралбий и пхъур Тыркум и Къайсэр къалэм дэт Эрджиес университетым Адыгэбзэмрэ адыгэ щэнхабзэмкIэ и кафедрэм щолажьэ. КъБКъУ-м ЕгъэджакIуэхэм я IэщIагъэм щыхагъахъуэ и институтым Адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ егъэджэнымкIэ, теориемрэ методикэмкIэ и кафедрэм и унафэщIу щытащ Иринэ. Адыгэбзэр зэрырагъаджэ методикэм куэду телэжьыхьащ. IэмалыщIэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ сабийхэр адыгэбзэм зэрыдебгъэхьэхыным егъэджакIуэхэр хуигъасэу Налшык щыIащ. Иджы щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэм адыгэбзэр зэрыщригъэджым, хэхэс адыгэхэм я лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэм, егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ Иринэ къыджиIахэм ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэмдэхъухэ я унагъуэ дахэр

2023-03-25

 • «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» фIэщыгъэм щIэту гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм щекIуэ-кIа республикэ зэпеуэм («АП» №27) Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Къэрэгъэш къуажэм щыщ Хьэмдэхъухэ я унагъуэ дахэр щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэхъэнэжьым и фэеплъ къалэхэр

2023-03-25

 • ЦIыхур къызэригъэщIрэ щIыуэпсыр къегъэсэбэп бгъуэнщIагъхэм, бгыщхьэхэм, жыг щхьэкIэхэм, къумым, псыщ-хьэм псэуалъэхэр щаухуэу. ЩIыуэпсми, зэрылъэкIкIэ, зэрызихъумэжыным яужь итщ, цIыхум иригъэлей зэрымыхъунур игу къигъэкIыж хуэдэурэ зыкърегъащIэ. Къапщтэмэ, IуэрыIуатэм нобэ къихьэсащ мызэ-мытIэу псыдзэм илъэса, къэбэкъауэм (вулканым) ирижьыкIа, щIыхъейм ихьа пасэрей къэралыгъуэ телъыджэхэм я хъыбар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Анэдэлъхубзэм и къарур

2023-03-25

 • Адыгэ усакIуэ, драматург, тхакIуэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм я литературэм зегъэужьынымкIэ программэм щыубзыхуа Iуэхухэм щигъэгъуазэу иджыблагъэ щыIащ Кубэмрэ Индиемрэ. Абы и литературэ зекIуэхэм гупсысэ гъэщIэгъуэн куэди мурадыщIэхэри кърикIуащ. Ди къэралым ис лъэпкъхэм я литературэр зэригъэлъэгъуам нэмыщI, усакIуэр езым и IэдакъэщIэкIхэм къеджащ адыгэбзэкIэ. Заринэ зэпича гъуэгуанэхэр Iуэхугъуэ дахэхэмкIэ гъэнщIат. Хэкум къекIуэлIэжа нэужь, дэ абы зыхуэдгъэзащ илъэгъуам тедгъэпсэлъыхьыну:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дохутыр щIалэм и мурадыфIхэр

2023-03-25

 • Москва дэт «Сколково» щIэныгъэ IуэхущIапIэм егъэбыдылIа «Моторика» компанием щолажьэ Жылэхьэж Аслъэнбэч. Травматолог-ортопед, инженер-протезист унэтIыныгъэм зезыта дохутыр щIалэм щытхъу иIэщ. Абы и Iэзагъым щыхьэт техъуэр ар щылажьэ IуэхущIапIэм и пщIэ лъагэм и закъуэкъым, ар сэбэп зыхуэхъуахэм я фIыщIэ мыухыжыр сыт и уасэ?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-03-25

 • Хабзэм щыщ
 • Чэфэрэ
 • ЦIыхум Тхьэ зэригъэпцIауэ щытар Тхьэм къыхуигъэгъун щхьэкIэ, Iэмалу щыIэр мырат: а Тхьэр зыгъэпцIам езым и мылъкукIэ факъырипщI джанэ яхуищIын е факъырэ плIыщI зэ шхэгъуэ игъэшхэн хуейт. Ар игъэзащIэмэ, и щхьэр къищэхужауэ, муслъымэн хъужауэ арат.
 • Абы зэреджэр «чэфэрэт». Арат Тхьэм къызэрихуигъэгъуну Iэмалу щыIэр. Ар нэгъуэщIу жыпIэмэ, тхьэгъэпцIыпщIэщ. «Чэфэрэ» итащ» жиIэмэ, «гуэныхь ищIам щхьэкIэ и щхьэр къищэхужащ, зигъэкъэбзэжащ», жиIэу apaт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

«Уэрэд гунэсхэр»

2023-03-25

 • А фIэщыгъэм щIэту къафэмрэ уэрэдымкIэ «Амикс» гупым концерт-уэршэр пшыхьхэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Iэгъэбэгу абрагъуэхэр

2023-03-25

 • Iуащхьэмахуэ и Iэгъуэблагъэм щы- нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщщ мывэм къыхэщIыкIа Iэгъэбэгу абрагъуэхэр зытет тафэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ