ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр…

2023-03-23

 • КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, щIыналъэ программэхэр зэрагъэзэщIам кърикIуахэм, апхуэдэуи зэман гъунэгъум къриубыдэу къапэщылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Щыпсэуа унэм и блыным

2023-03-23

 • Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупышхуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, журналистхэр, Къардэн лъэпкъым щыщхэр, нэгъуэщIхэри. ЯгъэлъапIэрт Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къубатий и цIэр: ар щыпсэуа унэм и блыным фIалъхьа фэеплъ пхъэбгъур къызэрызэIуахым Къубатий и хахуагъэм щыгъуазэхэр зэхуишэсат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм я гум фIыкIэ къина пщащэ

2023-03-23

 • ГъащIэр Тхьэр къызэрытхуэупса тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэщ. Ауэ абы и зэхэлъыкIэри и гъунэр здэщыIэри зым и дежкIи нахуэкъым. Зы щэху гуэр цIыхум и къэухьыр нэмысауэ щыIэмэ, ар гъащIэм и убзыхукIэрщ. Шэч къытедмыхьэжу дызыщыгъуазэр сыт жыпIэмэ — гъащIэ зиIэм уахътыи иIэщ. Аргуэрыжьщи, абы и пIалъэр зыщIэр Тхьэшхуэрщ. Ар къэсамэ, ажалым жьыгъэ-щIагъэкIи, цIыхуфI-цIыху IейкIи зэхэгъэж ищIыркъым. Ар натIэм къритхат, арат къыхуиухар. ЦIыхум и мурадхэри гугъэхэри абдеж щызэтощэщэж…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

НэхъыфIхэр ягъэгушхуэ

2023-03-23

 • КъБР-м щыIэ МВД-м щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэр къыщыщызэрагъэпэща махуэм ехьэлIэ зэIущIэ гуапэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

2023-03-23

 • Адыгэ сэшхуэм япэ дыдэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыфI нэщэнэ

2023-03-23

 • ХьэфIыцIэ Мусэбий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу
 • «Мор зи уафэ, мыр зи щIылъэ, пхуэмыIуэтэщIыну ар…» — апхуэдэурэ зы хъыбар кIапэ гуэр къыхадзэрти, ар и кIэм нагъэсын папщIэ къуэпсыбэу зэкIэщIэкIыж я гукъэкIыжхэр къыдыхаухуанэурэ хьэтIохъущыкъуей дадэ-нанэхэм мыужьыхыж пшыналъэу я лъэпкъ тхыдэжьхэр къаIуэтэжырт. ЖызыIэжым и псалъэм хуиIэ фIэщхъуныгъэм ар IуэрыIуатэ къызэрыгуэкIыу къыщыхъуртэкъым, атIэ унагъуэ хъугъэщIагъэу, къыкIэлъыкIуэ щIэблэми ялъэIэсын хуей тхыдэу къилъытэрт. «ХьэтIохъущыкъуеижьым къыхэкIами, ФэндыкъуэкIэ къыдэкIыжами, БэдыджкIэ къехыжами, КъалэдэскIэ къикIыжами я хьэкъыр зыщ: ял зэIыхьэгъущ, я Iыхьэ зэунэгъущ», — жаIэрт, зым и хъыбарым зым хуищI Iулыджыр IыхьлыгъэкIэ япыша зэрыхъуам и мызакъуэу, езым и щхьэми хуищI пщIэм зэрыхуэмыбэлэрыгъыр къагъэлъагъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Усыгъэм и махуэ

2023-03-23

 • Гугъуэт Заремэ
 • Гухэлъ уэлбанэ
 • Аргуэру уафэр къызогъачэ,
 • Аргуэру щыблэм зызошэкI.
 • Гъэмахуэ уэшхыр си IуфакIэу,
 • Гухэлъ уэлбанэ узоIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий тхылъым и  тхьэмахуэр ирагъажьэ

2023-03-23

 • Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхылъым и тхьэмахуэ. Урысейм а Iуэхур зэрыщрагъажьэрэ мы гъэм илъэс 80 зэрырикъум иращIэкIа зэхыхьэ гуапэр къызэрагъэпэщащ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я библиотекэмрэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ Сабийхэм я библиотекэмрэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

2023-03-23

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэм и Правительствэм игъэува «Душа народа» саугъэтыр зыхуагъэфэща Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ