ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэр фэ фызэрытфIэтелъыджэм, пщIэшхуэ зэрыфхуэтщIым и дамыгъэщ. Фэ фыгуакIуэщ икIи къару хьэлэмэт фхэлъщ, фи гулъытэмкIэ, жумартыгъэмкIэ дунейр нэхъ дахэ икIи гуапэ фощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

И купщIэращ нэхъыщхьэр

2023-03-06

 • Махуэшхуэ псоми яхуэдэу Гъатхэпэм и 8-ми езым и тхыдэ иIэжщ нэгъуэщIхэм къащхьэщыкIыу. Абы гъуэгуанэшхуэ къикIуащ. Псори къыщежьар Нью-Йоркщ.
 • Иджыпсту демократиемрэ захуагъэмрэ дуней псор хуэзыущиину хущIэкъу США-м а лъэхъэнэм гуащIэрыпсэухэр щысхьыншэу щагъэпщIылIырт. Псом хуэмыдэу гугъу ирагъэхьыр цIыхубзхэрт. Ауэрэ я гъащIэ хьэлъэр яхуэмыхьыж хъуащ. 1857 гъэм и гъатхэпэм Нью-Йорк и щэкI, вакъэ фабрикэхэм я лэжьакIуэ бзылъхугъэхэу щэхэр уэрамхэм дыхьащ сыхьэт 16 зи кIыхьагъ лэжьэгъуэ махуэмрэ езыхэм я улахуэхэр цIыхухъухэм иратым нэхърэ куэдкIэ зэрынэхъ мащIэмрэ ямыдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И нэIэм щIэт щIыналъэхэм ялъогъуазэ

2023-03-06

 • КIуэкIуэ Казбек мы махухэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Херсон областым хыхьэ щIыпIэхэм ящыщу ди республикэм и нэIэм щIэтхэм. Ар яхуэзащ Скадовск, Голопристанск, Каланчак дзэ-граждан щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэу Швайко Сергей, Недялков Геннадий, Мустиянович Пётр сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сыт зызыхъуэжынур?

2023-03-06

 • УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэм щыжиIащ къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэр япэрей Iэмалым хуэкIуэжын зэрыхуейр, апхуэдэуи курыт школхэм щекIуэкI егъэджэныгъэм щынэхъыщхьэхэр игъэбелджылащ. Президентым жиIахэм япкъ иткIэ, сыт дяпэкIэ зызыхъуэжынур?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дохутыру еджэу  фIэкIа ямыщIэу

2023-03-06

 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сибэч Быхуэ къызэралъхурэ гъатхэпэм и 8-м илъэси 105-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэныгъэр – ар  гъуэгу захуэщ

2023-03-06

 • Пщыгъэуш (Шэру) Рузанэ Къармэхьэблэ къуажэм къыдэкIащ. ЩIэныгъэр и хъуэпсапIэти, абы и ужьым иувэри, и гъащIэр дахэу зэтриублащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ПедагогикэмкIэ, психологиемкIэ, физкультурэмрэ спортымкIэ и институтым щрегъаджэ. ФIыуэ илъагъу IэщIагъэм, лэжьыгъэм, и унагъуэ дахэм ирогушхуэ.
 • Школыр, колледжыр, университетыр…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэм теухуа гукъэкIыжхэр

2023-03-06

 • Анэ… Сыту мыхьэнэшхуи иIэ, къаруушхуи щIэлъ хьэрфищ фIэкIа мыхъу а псалъэм. Анэмрэ бынымрэ яку зэпыщIэныгъэ быдэ дэлъщ, ахэр зэпэIэщIэ щыхъуми, гухэр зэрощIэ, псэхэр зэрыIыгъщ. Бынымрэ анэмрэ зэпызыщIэ къуэпсыр зэпызычыфын, яку дэлъ лъагъуныгъэр зыхуэгъэкIуэдын зы къаруи щыIэкъым.
 • ЗэрыжаIэу, цIыхур балигъ щыхъур и анэр дунейм щехыжа махуэрщ. Уи ныбжьыр хэкIуэтэхукIэ анэм ехьэлIа гукъэкIыжхэр нэхъ гуащIэ мэхъу, абы теухуа теплъэгъуэхэр нэгум щIэт зэпытщ. Сыхуейт нобэ си анэм ехьэлIауэ гукъэкIыжхэмкIэ сывдэгуэшэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыми хуэзмыгъадэ си егъэджакIуэ

2023-03-06

 • ЦIыхубзхэм я махуэм ирихьэлIэу и гугъу фхуэсщIыну си гуапэщ Псынабэ къуажэм Къэгъэзэж Валерэ и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Мэремыкъуэ-Безыр Жаннэ Бэрон и пхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъунэншэщ адыгэбзэр

2023-03-06

 • Дызэрыщыгъуазэщи, иджырей бзылъхугъэр жыджэру хэтщ къэралым щекIуэкI жылагъуэ-политикэ, социально-экономикэ Iуэхухэм. Зэпымыууэ зи щIэныгъэм хэзыгъахъуэ, зи IэщIагъэм зезыгъэужь, зи лэжьыгъэр къызыхуэтыншэу езыхьэкI цIыхубзым иджырей гъащIэм увыпIэшхуэ щеубыд. Нобэ ди псэлъэгъущ бзэ щIэныгъэм дихьэх, адыгэбзэм и зэфIэкIым хэгъэхъуэным жыджэру телажьэхэм ящыщ пщащэ ныбжьыщIэ Бэждыгъу Альбинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэпэм къыпыкI дахагъэ

2023-03-06

 • Зэпыу имыIэу зызыхъуэж гъащIэм щIэуэ къыщежьэм кIэух иIэкъым. Нобэ къагупсысар пщэдей яфIэгъэщIэгъуэныжкъым, ауэ адыгэ цIыхубзым и теплъэмрэ абы и Iэпэ къызыпекIуэкIым хилъхьэ дахагъэмрэ сыт щыгъуи узыгъэпIейтейщ. Уагъэ зыщI, щагъэ зэIузыщэ, Iуданэ тешэм дихьэх, хэдыкIыр зи дыщэидэ, Мэлэчыпхъухэм я хъарыбэм и щэхухэр зыщIэ Мамбэт Анетэ и IэщIагъэм и псэм щыщ Iыхьэ хелъхьэ, ар и гъащIэ гъуэмылэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НасыпыфIэщ  КъэлакIуэ Лидэ

2023-03-06

 • 1980 гъэхэм Налшык щыпсэухэмрэ республикэм и щыхьэрым и хьэщIэхэмрэ яфIэфIу кIуэуэ щытащ Лениным и проспектым тета «Гренада» кафем. Ар цIэрыIуэ зыщIар хэт и дежкIи (ахъшэ зи куэдми, зи мащIэми, студентхэми) зэIухауэ зэрыщытым и закъуэтэкъым, атIэ щагъэхьэзыр ерыскъыхэм я IэфIагъырт. Абыхэм ящыщт 6-нэ разряд зиIэ пщафIэ КъэлакIуэ Лидэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижь

2023-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и къулыкъущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну зэпеуэ — мафIэс частым и зэпыщIэныгъэ пунктым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-03-06

 • Псалъэжьхэр
 • Шынэ здэщымыIэм укIытэ щыIэкъым
 • Дэрбзэрым ущытхъумэ, бзыхьэхуэм джанэ къыпхухех.
 • Зи жьэм куэд жиIэм и Iэм куэд ищIэркъым.
 • ЛэжьэкIэмыщIэ и Iуэху хэщIыркъым.
 • УщыщIалэм умыугъуеяр уи жьыщхьэ бгъуэтыжынкъым.
 • Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Быныр фIым хуэвгъасэ,  хабзэм щIэфпIыкI

2023-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм къызэрагъэпэщ дауэдапщэхэм Зеущэ Алёнэ жыджэру зэрыхэтымкIэ къэтцIыхуащ. Иджыблагъэ ар иджыри зы ехъулIэныгъэкIэ къыхэщхьэхукIащ — «Сабий творчествэм и IуэхущIапIэу» Бахъсэн къалэм дэтым и унафэщI хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъагъуныгъэ, гуапагъэ, зэгурыIуэ

2023-03-06

 • Мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ, къалэн ин цIыхухэм я пщэ щыдэ-мылъ зы IэнатIэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Ауэ зыми хуэмыдэжщ еджапIэ-гъэсапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха