ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Дунейпсо адыгэ  диктант

2023-03-11

 • Ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант. Мы гъэм ар етхуанэу екIуэкIынущ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм, гъатхэпэм и 14-м, ирырагъэхьэлIэ Iуэху дахэхэм ящыщ, лъэпкъым и цIыху пажэхэр, бзэмрэ хабзэмрэ зи гурыщIэм щызыгъафIэ хэкупсэхэр къызэщIэзыубыдэ а Iуэрытхыр къыхилъхьауэ щытащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм анэдэлъхубзэмкIэ и къудамэм. Диктантым и мурад нэхъыщхьэщ адыгэбзэм и пщIэр къэIэтыныр, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр адэкIи егъэфIэкIуэныр, щэнхабзэр хъумэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъунэгъу щIыналъэм къраша лэжьыгъэхэр

2023-03-11

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ Академием хэт скульптор Хабичев Магомед и лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ПщIэ  зиIэ  унафэщI

2023-03-11

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат Къэралбий и къуэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 50 ирикъуащ. Ар ящыщщ иджырей зэманым декIуу лажьэ унафэщIхэм. Абы и щыхьэтщ зи Iэтащхьэ республикэм нобэ иIэ зыужьыкIэр, цIыхухэр зэрыхуэарэзыр, и хьэл-щэнкIи и  лэжьыгъэкIи жылагъуэм зэрахузэIухар, зыхуигъэувыж къалэнхэр сыт щыгъуи зыхуей хуэзэу зэригъэзащIэр. Зи гугъу тщIы Iуэхугъуэхэр къытхуаIуатэ ди къуэш республикэм къикIыу къытIэрыхьэ хъыбархэм, Iэтащхьэм махуэ къэс илэжьхэр кърилъхьэу интернетым щиIэ напэкIуэцIхэм, дыкIуа нэужь тлъагъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗауэлIхэм я Iыхьлыхэр ягъэгушхуэ

2023-03-11

 • Псыгуэнсу къуажэм щыщу дзэм ираджэжауэ Украинэм щекIуэкI Iуэху хэхахэм хэт щIалэхэм я адэ-анэхэмрэ я щхьэгъусэхэмрэ папщIэ зэхыхьэ гуапэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ахэр гулъытэкIэ, ахъшэкIэ гъэгушхуэныр зи жэрдэмыр а жылэм щыщ Хьэсанэ Русланщ. Псыгуэнсудэс щIалэ 19 иджыпсту Украинэм щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм  и  мыхьэнэр  зыIэтхэр

2023-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым анэдэлъхубзэхэмрэ лъэпкъ литературэхэмкIэ щызэхэта хэгъэгупсо олимпиадэхэр иджыблагъэ зэфIэкIащ. МахуитIкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэхэр къызэзыгъэпэщари езыгъэкIуэкIари республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэрщ, ахэр щызэхашар «Антарес» зи фIэщыгъэ щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрырщ. АнэдэлъхубзэмкIэ яIэ щIэныгъэр наIуэ ящIыну олимпиадэм цIыхуи 100-м щIигъу къекIуэлIащ. Абыхэм ящыщу еджакIуэ 58-р адыгэт, 49-р балъкъэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Фи Iэр зэрымыубыдмэ, гуапэу фызэхущымытмэ, лъэпкъым къэкIуэн иIэнукъым»

2023-03-11

 • Налшык мазитIым щIигъуауэ зыщызыгъэпсэху, Сирием и дамыгъэ нэхъ лъапIэу щыт «Республикэм и ЛIыхъужь» орденыр зыхуагъэфэща, генерал Чэпай Алаудин иджыблагъэ ди редакцэм къеблэгъати, и гурыгъу-гурыщIэхэм ди гуапэу зыщыдгъэгъуэзащ. Псом нэхъыщхьэу абы и псалъэхэм къыхэщыр «СхузэфIэкIыху, Хэкум сыкъэкIуэжынущ» зэрыжиIэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIэщхъуныгъэм  игъэкIуэда  щIэныгъэ

2023-03-11

 • ЖаIэ тхылъ лъапIэхэр къыщымыунэхуам цIыхум щIэныгъэрэ Iущыгъэрэ бгъэдэмылъауэ. Ар пэжкъым. Илъэс мини 3 — 4-кIэ узэIэбэкIыжмэ псэуа хьэтхэм, мысырхэм, шумерхэм, аккадхэм я гъащIэм, фIэщхъуныгъэм, тхыдэм, IэзэкIэм тепсэлъыхьу къызэранэкIа гъущIынэтхым къищынэмыщIа, тхылъымпIэм тедзауэ библиотекэ псо щыIауэ щытащ Мысырым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Адыгэбзэм Лабэ Iуфи сынегъэс

2023-03-11

 • НэхъапэIуэкIэ сытетхыхьат Адыгэ Республикэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуажэм пщэдджыжьым жьыуэ лъакъуэрыгъажэкIэ сыкъыдэшэсыкIыу, а жылэр зыбгъэдэс Лабэ псышхуэм сыбгъурыту, ипщэкIэ, къуршхэр здэщыIэ лъэныкъуэмкIэ, зэрыдэзгъэзеяуэ щытам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-03-11

 • Интернетым  дыкъыщоджэ
 • Дыркъуэ
 • ЩIалэ тэмакъкIэщIым и адэр зыкъомрэ кIэлъыплъа нэужь, гъущI Iунэ къэп хуигъэуври, унафэ хуищIащ зэ къэгубжьыху бжыхьым зы гъущI Iунэ хиукIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Бгыщхьэ гуэлхэр

2023-03-11

 • Ди щIыпIэм ит къуршхэм я щыгум инуи цIыкIууи гуэл зэмыщхь куэд ущрохьэлIэ. Абыхэм ящыщщ Сылтранкельрэ Донгуз Орун-Кельрэ. Мы гуэлхэм ярыт псыр мылылъэм къыщIэжамрэ уэс ткIуамрэщ. Гуэлхэм уахэплъэмэ, уафэмрэ пшэхэмрэ гъуджэм хуэдэу къызэрищым таурыхъ гуэрым укъыщыхутауэ къыпщегъэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха