ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Намыгъэса зэIущIэ

2022-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и ебланэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр зэхэтащ. Абыхэм ящыщ зым псалъэмакъ мыщхьэпэ къикIащ.

 • Джэгугъуэм и япэ махуэм Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ Налшык и СШОР-мрэ щызэхуэзат. Абы и етIуанэ Iыхьэм судьям метр пщыкIузым и деж къызэригъэлъэгъуам Олимп резервым и спортшколым и командэм и унафэщIхэр игъэгубжьащ. Iуэхур Iэпщэрыбанэм щыхуэкIуэм джэгур ирагъэухащ, иджыри зэман кIыхькIэ лъэныкъуэхэр зэпэщIэтын хуейми. Арати, къайгъэр къэзыгъэхъея СШОР-м тезыр тралъхьащ, зэIущIэр 0:3-уэ фIахьауэ къалъытэри. Апхуэдэ щIыкIэкIэ,  джэгугъуих   хъуауэ зэрытекIуэ хабзэм темыкI «Автозапчасть»-м и очко бжыгъэхэм иджыри 3 хигъахъуэри, и хьэрхуэрэгъухэм ящхьэщыкIыпащ.
 • Зэхьэзэхуэм и командэ нэхъыфIхэм яхыхьащ «ЛогоВАЗ»-р. Налшык и «Къэбэрдеймрэ» Бабугент щыщ командэмрэ я зэIущIэр щекIуэкIащ Шэджэм ЕтIуанэ жылэм и джэгупIэ губгъуэм. Балъкъэр къуажэм къикIа гупым хэт Текуев Инал зэпэщIэтыныгъэм щыдигъэкIа топ закъуэм «ЛогоВАЗ»-м текIуэныгъэр къыхуихьри, турнир таблицэм и етIуанэ увыпIэм къыдэкIуеящ. Бабугентдэсхэр пашэм къыкIэроху очкоитхукIэ.
 • ЗэIущIибл иригъэкIуэкIам еплIанэ текIуэныгъэр щызыIэригъэхьащ «Малка»-м. Къэхъун къуажэм и стадионым малкэдэсхэм щрагъэкIуэкIа зэпэщIэтыныгъэм бжыгъэшхуэкIэ, 6:0-у, щыхагъэщIащ Шэджэм къалэ и «Шэрджэсыр». ЗэIущIэм тIэунейрэ къыщыхэжаныкIащ Аслъэныкъуэ Аланрэ Тэтэр Исмелрэ. Топ зырыз дагъэкIащ Куэшей Ислъамрэ Мэкъуауэ Хьэчимрэ.
 • Джэгугъуэм и япэ махуэм зэпэщIэта командэхэм ящыщу и унэ зэIущIэр щезыгъэкIуэкIар «Псыгуэнсум» и закъуэщ. Мэкъуауэгъуэм и 18-м абы къригъэблэгъащ «Шэджэм-2»-р. ЗэпэщIэтыныгъэм топиплI щыдэзыгъэкIа хэгъэрейхэм шэджэмдэсхэм жэуапу къратыжыфар тIу къудейщ. ХьэщIэхэм я топитIри дэзыгъэкIар Бэлагъы Русланщ. Псыгуэнсум хэту тIэунейрэ къыхэжаныкIащ Би-        тохъу Азэмэт, Къурмэн Азэмэтрэ Мэремыкъуэ Арсенрэ топ зырыз дагъэкIащ.
 • Пашэхэм закъыкIэригъэхуркъым «Родник»-ми. Джэгугъуэм и етIуанэ махуэм Псынэдахэ и командэм къригъэблэгъащ «Кэнжэр». Зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ зы очко закъуэ фIэкIа къэзымыхьа хьэщIэхэм къыкIэлъыкIуэуи я Iуэхур дэкIакъым. БжыгъэшхуэкIэ, 5:1-уэ, текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ хэгъэрейхэм.
 • Кэнжэдэсхэм я щытыкIэм нэхърэ нэхъыкIэжщ «Псыкуэд-Марвил»-м и Iуэхур. Гъэ джэгугъуэр къызэрихьэрэ иригъэкIуэкIа зэIущIиблми ар къыщыхагъэщIащ. Зи чэзу хэщIыныгъэр абыхэм Анзорей щаритащ «Урыхум». Ебланэ джэгугъуэм и топ нэхъыбэ дыдэ (7!) щыдагъэкIа зэпэщIэтыныгъэр хэгъэрейхэм я текIуэныгъэкIэ иухащ. ЗэIущIэм топищкIэ къыщыхэжаныкIащ Тэнащ Инал. ТIэунейрэ хьэщIэхэм я гъуэр хигъэщIащ Джыджырэ Къантемыр, Шагъыр Аскэрбий зы топ дигъэкIащ. Псыкуэддэсхэм я топ закъуэр и фIыгъэщ Ежэбокъуэ Мулид.
 • Командэ нэхъыфIхэм закъыкIэримыгъэхуну хущIокъу «Искра»-р. ТекIуэныгъищрэ хэщIэныгъищрэ иIэу ебланэ джэгугъуэм ирихьэлIа Алътуд и командэм къыкIэлъыкIуэ очкоищыр къыфIихьащ «Ислъэмейм». Я унэ щыIэу тIэунейрэ зэIущIэм къыщыхэжаныкIащ Багъэтыр Альбертрэ ПщыукI Хьэсэнрэ.
 • Иужьрей джэгугъуэхэм хуэм зищIащ «Тэрчым». БлэкIа зэIущIищым очкоиплI зыщыфIэкIуэда тэрчдэсхэр лъэбакъуитIкIэ къыщекIуэтэхащ зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм. Мэкъуауэгъуэм и 19-м Налшык щыIэу «Спартак-Д»-м абыхэм драгъэкIуэкIа зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, иухащ.
 • Вэсэмахуэ зэхэтыжащ ещанэ джэгугъуэм щыщу ягъэ- Iэпхъуауэ щыта «Къэбэрдеймрэ» СШОР-мрэ я зэIущIэр. Абы бжыгъэшхуэкIэ  6:1-уэ текIуэныгъэр къыщахьащ Олимп резервым и спорт школым и гъэсэнхэм.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиIыгъщ «Шэджэм-2»-м и пашэ Бэлагъы Руслан. Зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ абы и хьэрхуэрэгъухэм топи 10 яхудигъэкIащ. АдэкIэ къыкIэлъокIуэ бгъуэнейрэ къыхэжаныкIа «Автозапчасть»-м и гъуащхьауэ Апажэ Чэрим. «Спартак-Д»-м щыщ Къумыкъу Ислъамрэ «Малка»-м щыджэгу Мэкъуауэ Хьэчимрэ ещанэ увыпIэр зэкIэ зэдагуэш.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и ебланэ джэгугъуэм зэхэта зэIущIэ-хэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр кърикIуащ: мэкъуауэгъуэм и 18-м: «Къэбэрдей» (Налшык) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 0:1, «Малка» (Малка) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 6:0, «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — 4:2, «Автозапчасть» (Бахъсэн) — СШОР (Налшык) — 3:0; мэкъуауэгъуэм и 19-м: «Спартак-Д» (Налшык) — «Тэрч» (Тэрч) — 1:1, «Искра» (Алътуд) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 4:2, «Урыху» (Урыху) — «Псыкуэд-Марвил» (Псыкуэд) — 6:1, «Родник» (Псынэдахэ) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) — 5:1.
 • Жыласэ Замир.