ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МафIэ  мыужьыхым  деж

2022-05-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди республикэм щыщу хэкIуэдахэм папщIэ накъыгъэм и 9-м удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» мемориалу Налшык дэтым деж. 

  • Ди щIыналъэм икIыу къэзымыгъэзэжа офицерхэмрэ сэлэтхэмрэ я фэеплъ нэхум пщIэ хуэзыщIыну а махуэм къекIуэлIахэм яхэтащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ, дзэ зэщIэузэдахэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ зэгухьэныгъэмрэ Налшык къалэ округым и ветеранхэм я советымрэ  хэтхэр.
  • Къызэхуэсахэр зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ.
  • МафIэ мыужьыхым деж щекIуэкIа пэкIум хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и инспектор Мэкъуауэ Тимур, дзэ зэщIэузэда, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
  • Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 77-рэ щрикъум ирагъэхьэлIа Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и адрей къалэхэми районхэми щекIуэкIащ.
  • БЭРАУ  Бышэ.