ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

Саугъэт  нэхъыщхьэр Шэшэным  яхь

2022-05-12

  • Хэку зауэшхуэм текIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 77-рэ щрикъу махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЩIыналъэм и шы завод нэхъыщхьэхэм        я гъэхъун нэхъыфIхэр зыхэ- та зэпеуэхэм кIэлъыплъыну къызэхуэсат республикэм щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Зауэ нэужьым  къыдагъэкIа автомашинэхэр

2022-05-12

  • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Налшык къалэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Медаль  зэмылIэужьыгъуэу  14

2022-05-12

  • Симферополь къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Кърым Республикэм и къалащхьэм и кубок» XVII зэхьэзэхуэ зэIуха. Хэгъэрейхэм къищынэмыщIауэ, абы хэтащ Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм щыщу 2003 — 2005, 2006 — 2008 гъэхэм къалъхуа спортсмен 300-м щIигъу. Ди республикэм и дзюдоистхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэ 14 щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт