ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэхъундэсхэм  ягъэлъапIэ

2022-05-12

  • Псоми ди зэхуэдэ и махуэшхуэр щагъэлъэпIащ Къэхъун къуажэм. Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхуэсащ жылэм и унафэщIхэр, депутатхэр, нэхъыжьхэр, щIалэгъуалэр. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьа нэужь, къызэхуэсахэр ирагъэблэгъащ курыт еджапIэ №1-м. ШколакIуэхэр зауэм теухуа усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. УэрэдкIэ нэхъыжьхэм яхуэупсащ уэрэджыIакIуэ Къул ФатIимэ. ХьэхъупащIэ Заур и гъэсэнхэм я къэфэкIэр хьэщIэхэм ягу дыхьащ. 

  • Къуажэ администрацэм и унафэщI Къандэхъу Леонид ТекIуэныгъэм и махуэм теухуауэ кърихьэлIахэм ехъуэхъуащ. Ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Джатокъуэ Хьэуелэрэ нэхъыжьыфI Къуэкъуей Русланрэ Iуэхум хэтхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ, щIэблэми Iущагъэ зэхрагъэхащ. Махуэшхуэм теухуауэ къэпсэлъащ Къэхъун библиотекэм и унафэщI Пхъэшх Светэ.