ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэухэм папщIэ ноби псэу

2022-02-26

 • Ажалыр бжэм нэхъ благъэщ —
 • Хъумэ къэс —
 •  «Си ужьыр махуэ пхухъу…» —
 • БжызоIэ, лъахэ!
 • (Гъу.Л.)
 • УсакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъубжокъуэ Лиуан къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирикъуащ.

 • Ар ящыщщ лъэпкъ литературэм зи хъэтIыр IупщIу къыхэщхэм, зи усыгъэм щIэупщIэ иIэхэм.
 • Винницкэ областым щыIэ литературэ саугъэтхэм я лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэта Гъубжокъуэ Лиуан, куэд къимыгъэщIами, лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэфI хуищIащ. Ар ящыщщ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50 гъэхэм зи макъ нэхъ лъэщу къэIуа усакIуэхэм.
 • Гъубжокъуэ Лиуан Мухьэмэд и къуэр 1937 гъэм мазаем и 23-м Советскэ (иджы Шэрэдж) щIыналъэм хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ. 1954 гъэм курыт еджапIэр къиухри, КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым и адыгэбзэ къудамэм щIэтIысхьащ. СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм деж щыIэ Литературэ курс нэхъыщхьэхэр 1973 гъэм къиухащ.
 • IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм Лиуан пэрытащ. Ар лэжьащ типографием и корректору, Крупскэм и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм и методисту, художественнэ литературэр цIыхубэм яхыхьэнымкIэ бюром и унафэщIу, «Iуащхьэмахуэ» журналым критикэмрэ драматургиемкIэ и къудамэм и редактору. Зи лэжьыгъэм хуэпэж икIи хуэIэижь Гъубжокъуэр сыт хуэдэ IэнатIэ пэрытами хущIэкъуащ и къалэныр хьэлэлу икIи дагъуэншэу зэригъэзэщIэным.
 • Гъубжокъуэ Лиуан и Iэдакъэ къыщIэкIащ тхылъ куэд. Абыхэм ящыщщ «Ди къуажэ щIалэ цIыкIухэр» (1960), «Пионерым и лIыгъэ» (1964), «Насыпгуэш» (1970), «Жэщ гупсысэхэр» (1973), «Зэманым и джэрпэджэж» (1977), «Пули и зёрна» (1977), «Къэрабэ» (1979), «Солнечная сторона» (1984), «Эхо Эльбруса» (1986), «ДыгъапIэ» (1987) тхылъхэр, нэгъуэщIхэри.
 • 2013 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Псэухэм папщIэ сопсэу» тхылъыр. Абы щызэхуэхьэсыжащ Гъубжокъуэ Лиуан и гъащIэмрэ и тхыгъэхэмрэ теухуахэр, и усэхэр (адыгэбзэкIи урысыбзэкIи), усакIуэм тыгъэ къыхуащIа тхылъхэм къыхутратха тхыгъэ кIэщIхэр, ныбжьэгъухэм къыхужаIа псалъэ гуапэхэр, абыхэм я гукъэкIыжхэр, апхуэдэуи езым теухуауэ ятха усэхэмрэ балладэмрэ. Тхылъым Гъубжокъуэм къыхуагъэфэща щIыхь тхылъхэр, дипломхэр зэрыт гуэдзэн дэщIыгъущ.
 • Бзэ къулейкIэ, щIэщыгъуэкIэ гъэнщIа и IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ куу ящIэлъщ икIи щызэхэухуэнащ хэку, анэ лъагъуныгъэхэр, лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэмрэ тхыдэмрэ, щIыуэпсым и къулеигъэр, цIыхухэм яку дэлъ зэхущытыкIэ дахэхэр. Абыхэм ящыщ зыбжанэ зэрадзэкIащ урысыбзэкIэ, абхъазыбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, латышыбзэкIэ, монголыбзэкIэ, украиныбзэкIэ, нэгъуэщIхэмкIи. Езыми усакIуэ куэдым я тхыгъэхэр адыгэбзэм къригъэзэгъащ. Абы и литературэ-критикэ, публицистикэ тхыгъэхэр щIэх-щIэхыурэ къытехуэу щытащ республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ.
 • Лиуан и усэхэм ящыщ куэд щIэджыкIакIуэ цIыкIухэм ятриухуащ. Ахэр школхэми еджапIэ нэхъыщхьэхэми щадж. Тхылъ еджэхэми емыджэхэми Гъубжокъуэр къаригъэцIыхуащ бэм зэIэпахыу жаIэ, гуфIэгъуэ зэхыхьэ щIагъуэ къэмынэу щызэхэпх и уэрэдхэм. УсакIуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «Удз дахэхэми яIэщ цIэ зырыз», «Къэрабэ» гущэкъу уэрэдхэр (макъамэхэр Гъубжокъуэ Ритэ ейщ), «Псынэм и уэрэд», «Псынэ», «Уи цIэр Мадинэ хьэмэ Маринэ?», «Бланэ щалъху мэкIуэж», «Лъагъуныгъэр къандесджэгукъым» уэрэд цIэрыIуэхэр куэдрэ ягъэзащIэ.
 • И лэжьыгъэфIхэмрэ и дуней тетыкIэ дахэмрэ къалъытэри, Лиуан тIэунейрэ къыхуагъэфэщащ «За освоение целинных и залежных земель» медалыр, ВЛКСМ-м и ЦК-м и щIыхь тхылъыр.
 • Гъубжокъуэм и тхыгъэхэм сыздеджэм сыщриплъэкIэ цIыху псэ пцIанэщ слъагъур. Ауэ щыхъукIи, ар зи щхьэ зыхъумэж тхакIуэхэм зэращымыщыр къэлъэгъугъуейкъым, атIэ щIэджыкIакIуэм и псэ хейм хуэсакъ, ар бзаджагъэ псоми щихъумэну хущIэкъу цIыху гу къабзэщ, уIэгъуафIэщ. Си закъуэкъым абы гу лъызытар, критик Iэзэ Сокъур Мусэрбий 1980 гъэхэм икухэм итхауэ щытащ: «гущIэгъумрэ гумащIагъ щабэмрэ бжьыпэр щаIыгъщ Гъубжокъуэ Лиуан и лирикэм».
 • Лиуан и тхыгъэхэмкIэ си сабиигъуэм си Iэпэр къиубыдри балигъ гъащIэм сыхишащ, гъащIэм и гъурри и цIынэри къызгуригъэIуам и закъуэкъым, сыщынэщхъеи сыщынасыпыфIи къысщIыгъуащ. Абы и IэдакъэщIэкI куэд си бзэгупэм текIкъым, икIи псом хуэмыдэу къыщеблыр ахэр зытеухуам хуэдэ щытыкIэ сыкъыщихутэрщ. Апхуэдэу цIыху къэс езым пэгъунэгъу тхакIуэ къигъуэтыныр фIыгъуэщ. Сэ схуэдэ дапщэм я фIыгъуэу къалъытэрэ Лиуан и тхыгъэхэр?!
 • Псэ хьэлэлу, еншэу псэуа а тхакIуэм къикIуа гъащIэм щилъэгъуам къыхиха Iущыгъэри езым зэригъэпэщыжа и дунейри лъэпкъым щысхьыншэу тыхь хуищIащ.
 • Гъубжокъуэ Лиуан 1988 гъэм фокIадэм и 3-м, и ныбжьыр илъэс 51-м иту, дунейм ехыжащ. Куэд щIауэ къытхэмытыж усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм иджыри иIэ щIэупщIэр къэплъытэмэ, жыпIэ хъунущ ар псэухэм папщIэ ноби зэрыпсэур!
 • Щомахуэ Залинэ.
 •  
 • Гъубжокъуэ Лиуан
 • Лъагъуныгъэр  къандесджэгукъым
 • Мастэкъуаншэ щIыкIэу,
 • ЗэпэтIыгъщ къандес,
 • ЗэхуэдитI итщIыкIыу,
 • Дэ дызэбгъэдэсщ.
 • Лъагъуныгъэр, си псэ,
 • Ар мыкъандесджэгу,
 • ДыкъызэрыгъапцIэу
 • Дыздумыгъэджэгу.
 • КIэнфет нэхъ IэфIыр
 • Iэнэм къытыбох,
 • «Хэмыту, хэмыту», —
 • ЖысIэу къыпIызох.
 • Уэ сыкъэбгъэпцIэну
 • Iэмал къогупсыс,
 • Сэ ди лъагъуныгъэм
 • Щэхуу согупсыс.
 • Къандесыр сфIэпхьыныр
 • СыткIэ хьэлэмэт?!
 • Си гур сфIэпхьэхуащи,
 • Ар уи анэмэтщ.
 •  
 • НэкIуэж щэбэтым къуажэм
 • ЩегъафIэ и гум хэти
 • Щалъхуауэ и къуажэжь,
 • Химых ар и псэм хэлъми
 • И адэм и пщIантIэжь.
 • НэкIуэж щэбэтым къуажэм,
 • Сэ къуажэр сигу къэкIащ,
 • СыхущIэмыхьэу жысIэу,
 • Илъэсыр изгъэкIащ.
 • Бланэ щалъху йокIуэж,
 • Бланэ щалъху йокIуэж.
 • Уэ къыппежьэнщ уи анэр —
 • Насыпыр — ар мыгуэшщ,
 • Къысхуэхъуу ади ани
 • Сэ къыспежьэнщ си къуэш.
 • Зы махуэм махуэ пытщэу
 • Ди гъащIэм аурэ хощI,
 • КIуэжыныр Iуэху тхуэмыщIу
 • Iыхьлым я жагъуэ дощI.
 • Iыхьлыхэри тлъагъунщи,
 • Зы джэгу дыкъыщыфэнщ,
 • Кхъуейжьапхъи едгъэщIынщи,
 • Махъсыми дыкъефэнщ.
 •  
 • Си лъахэ — си удз гъэгъа
 • «СяужькIэ, хуейми, удзи къремыкI…» —
 • ЖиIат, жи, цIыху Iей гуэрым
 • ЩылIэм щыгъуэ.
 • СызэрыцIыкIурэ си гум зэи имыкI
 • А псалъэ Iейхэр — ноби срощыгъуэ.
 • Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
 • «СяужькIэ, хуейми, удзи къремыкI…»
 • Мо дыгъэ къепсу псоми
 • хуэжумартым
 • И бзийхэм щыщ абы
 • къылъымысарэ?
 • Къыпхитхъыу уэсыр
 • ажэгъуэмэр мартым
 • Дунейм къыщытехьам
 • ар хуэмызарэ?
 • Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
 • «СяужькIэ, хуейми, удзи къремыкI…»
 • Ди пщIантIэм дэзу сэ удз дахэ згъэкIт,
 • Шыпхъуншэу схьыти,
 • Шыпхъу къалэн згъэзащIэу;
 • Гъэгъахэр гъунэгъу Iыхьэу
 • къезгуэшэкIт,
 • Сэ нэщхъыфIагъэт къайIысхри
 • гуфIапщIэу.
 • Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
 • «СяужькIэ, хуейми, удзи къремыкI…»
 • СощIэж, сэ губгъуэм
 • Iэджэрэ сыкIуащ,
 • Си пщащэр згъэгуфIэну удз дахэхьэ.
 • Сэ куэдрэ гуфIэ нэпсхэр
 • къысфIекIуащ,
 • Сыкъеджэу усэ удз
 • къыщысIэщIалъхьэм.
 • Ар дауэ цIыхум и
 • жьэм къыжьэдэукI:
 • «СяужькIэ, хуейми,
 •  удзи къремыкI…»
 • Уэшх къошх,
 • Е цыIэрылъхьэу уэсыр къос —
 • Ди щIылъэр щремыщIэ зэи удз дахэ!
 • Ажалыр — бжэм нэхъ благъэщ —
 • Хъумэ къэс — «Си ужьыр
 • махуэ пхухъу…» —
 • БжызоIэ лъахэ.
 • ХужаIахэр
 • УсакIуэ цIэрыIуэ Гъубжокъуэ Лиуан и къалэмыпэм къыщIэкIащ гупсысэ куукIэ гъэнщIа усыгъэ купщIафIэ куэд. Ахэр хабжэ къэбэрдей поэзием и фIыпIэм.
 •  КЪЭРМОКЪУЭ Хьэмид, критик. 2007 гъэ.
 • * * *
 • Поэзие – аращ Гъубжокъуэ Лиуан псэуху жиIа уэрэдым зэреджэр. Поэзиер ар Тхьэм цIыхур гъунэгъу зэрызыхуищI Iэмалщ. Iэщэ нэщэнэхэр тепщэ щыхъу зэманхэм деж пшэхэм щIахъумэ дыгъэщ. Дунейм и фIымрэ и Iеймрэ зэхэзымыхуфхэм къапхугурымыгъэIуэн икIи пхузыхемыгъэщIэн телъыджэщ. Ауэ, Тхьэм и шыкуркIэ, щыIэщ, Лиуан хуэдэу, а дыгъэр ноби зи гум къыщезыхьэкI цIыхухэр. ИкIи щыIэнущ.
 • IУТIЫЖ Борис, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ. 2004 гъэ.
 • * * *
 • Гъубжокъуэ Лиуан и Iуэтэжхэр гуащIафIэщ, ахэр хуэузэщIащ сабийхэм гъащIэр зэхегъэщIыкIыным, ауэ щыхъукIэ, фIым хуэущииным. Псом ящхьэращи, ахэр купщIафIэщ, сабийхэм я гущIэм лъэIэсу художественнэ пэжагъ яхэлъщ, тхакIуэм и псалъэхэр еджакIуэ цIыкIухэм я гумрэ я псэмрэ дохьэ.
 • БАРУЗДИН Сергей, тхакIуэ. 1978 гъэ.
 • * * *
 • Гъубжокъуэ Лиуан и цIэр куэдрэ зэхэсха, и тхыгъэхэм седжа нэужьщ езым сыщыхуэзар. Гъубжокъуэр куэдым къацIыху усакIуэ хъуат, университетым щеджэрт. Зэгуэрым абы срохьэлIэ тхылъ цIыкIу гуэр иIыгъыу. «Дапщэщ уэ езым уи тхылъ къыщыдэкIынур?» – соупщI. «Куэд иIэжкъым сысейри къыдэкIыным», – жеIэ Лиуан. Пэжуи, куэд дэмыкIыу дунейм къытехьащ Гъубжокъуэм и япэ усэ тхылъ цIыкIур, «Шэрэдж толъкъунхэр» зыфIищар. ТхылъыфI хъуат ар, усэфI куэди итт. ЦIыху щабэхэр, Iэдэбхэр куэдрэ псэууэ жаIэ. Ауэ Лиуан гъащIэ кIыхь хъуакъым. ИтIани, ар ноби къытхэтым хуэдэщ, тщIыгъущ и усэхэр.
 • ХЬЭХ Сэфарбий, тхакIуэ. 1995 гъэ.