ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ щрикъум и щIыхькIэ

2022-02-17

  • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу» фэеплъ медалыр зэрагъэувым и IуэхукIэ Указым.

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и сайтым къытрадза Указым къыщыгъэлъэгъуащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу» фэеплъ медалым и положенэр, тепсэлъыхьыр, теплъэр, удостоверенэм и бланкым и щапхъэр.
  • Документым щыгъэбелджылащ а медалыр зэрыратынур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум теухуауэ зэхаублэ- ну дауэдапщэхэм хэтыну хьэщIэ лъапIэхэмрэ ехъулIэныгъэ зиIэу кърихьэлIэнухэмрэ, къищынэмыщIауэ, лъэпкъ щэнхабзэхэр зэшэлIэнымрэ зэкъуэгъэувэнымкIэ, лъэпкъ зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ, щIыналъэ, экономикэ, дунейпсо зэпыщIэныгъэхэр егъэфIэкIуэнымкIэ фIыщIэ зыхуэфащэхэм.
  • Фэеплъ дамыгъэр ет Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм е ар абы пщэрылъ зыщищIам, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ехьэлIауэ Iэтауэ ирагъэкIуэкI зэIущIэхэм япкъ иткIэ. Медалым дэщIыгъущ абы щыхьэт техъуэ удостоверенэр. Дамыгъэр ятынущ 2022 гъэм къриубыдэу.
  • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу» фэеплъ медалыр латуным къыхэщIыкIащ икIи 999 фIагъ зиIэ дыщэпс тегъэлъэдащ, мм 32-рэ и хъуреягъщ. Медалым и IуплъапIэ лъэныкъуэм тетщ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ» ищхьэмкIэ къекIуэкIыу зытетха Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал гербыр, и лъабжьэм тетщ «1922 — 2022». Фэеплъ медалым и щIыбым тетхащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум и щIыхькIэ» псалъэхэр. Теплъэри тетхари хэщIыхьащ.
  • 2018 гъэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Iэ щIидзащ 2022 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнум теухуа Eказым. Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр 2022 гъэм и фокIадэм зэхэтынущ. Программэм къызэщIеубыдэ КъБР-м и махуэхэр Мэзкуу зэрыщекIуэкIынур, концертхэр, урысейпсо щIэныгъэ конференцхэр, турист фестивалхэр, щIалэгъуалэ этнографие зэIущIэ инхэр.
  • Хьэтау Ислъам.