ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Мэзылъэ шытхырщ я хэщIапIэр

2022-02-25

 • Мывэ хъуреишхуэхэм нэхъыбэу Америкэ Курытым, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм (США), Новэ Зеландием, Румынием, Къэзахъстаным, Бразилием, Урысей Федерацэм ущыхуозэ. Ди щIыналъэми ахэр щыкуэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-02-25

 • Муслъымэн лэжьакIуэщ пщащэм епсэлъэн хуеяр
 • УФ-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Мухетдинов Дамир зэгуигъэпащ къэралым и гуп къыхэхауэ Олимпиадэм щыIэм и чыристан духьэшыр Валиевэ Камилэ зэрыIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Дыкъэзыухъуреихь дунейм лей едвмыгъэх

2022-02-25

 • Налшык дунейм и щIыпIэ нэхъ телъыджэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Арами, къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дахагъэм лей щрах щыIэщ: тетIысхьэпIэхэр якъутэ, жыг къудамэхэр къыгуащIыкI, псыхъуэхэр пхъэнкIий идзыпIэ ящI… ЦIыхур къызыхэкIари, зыхэпсэукIри, зыгъэпсэури щIыуэпсырщ, ауэ дэ абы пщIэ зэрыхуэдмыщIым и щыхьэтщ а псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Тамбукъан гуэл телъыджэр

2022-02-25

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIыуэпсым хущхъуэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхех. Абыхэм ящыщщ ятIэри. ЯтIэ хущхъуэр лIэужьыгъуэ 700 ирокъу, дэтхэнэми узыфэ зыбжанэ игъэхъужу. Тамбукъан гуэлым къыхах ятIэм нэхъыфI щымыIэу къалъытэ нобэкIэ. Абы щIыIэ узыр Iэпкълъэпкъым хеш, неврологие узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэми я хущхъуэгъуэщ, лышх уз, псориаз, нейродермит, щIыфэ къилъэлъ, целлюлит, фошыгъу уз, гу уз, кIэтIий уз зиIэхэм, зи жьэжьейхэр, шхалъэр, щахэр, чэр къызэузхэм сэбэп яхуохъу. Къыхэгъэщыпхъэщ, ятIэр зэмызэгъ зэрыщымыIэр, аллергие къызэрыхэмыкIыр.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пашэхэм  ялъэщIыхьэжынукъым

2022-02-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр зэхэтащ. «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIа зэIущIэхэр топ дахэхэмкIэ гъэнщIауэ, удэзыхьэхыу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЛIыхъужьым и фэеплъ зэхьэзэхуэм

2022-02-25

 • Рязань къалэм дэт «Академия единоборств» олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и спорткомплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэм и «А» классымкIэ 49-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Ар фэеплъ хуащIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Полетаев Фёдор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыхь зыпылъ къалэн

2022-02-22

 • Мазаем и 23-м Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и хъума-кIуэм и махуэр. Ар 1922 гъэм СССР-м къыщыхалъхьауэ щытащ «Дзэ Плъыжьымрэ флотымрэ я махуэу». 1949 гъэм щегъэжьауэ 1993 гъэ пщIондэ «Совет Армэмрэ Дзэ-Тенджыз флотымрэ я махуэ» цIэр зэрихьащ. СССР-р лъэлъэжа нэужьи, СНГ-м и къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэу къэнэжащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэ унэтIыныгъэр яубзыху

2022-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм и ЩIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Разуваевэ Ксение. Ахэр шэщIауэ тепсэлъыхьащ ди республикэм щыпсэу щIалэгъуалэм я Iуэхур зыIутым, абыхэм лэжьыгъэ купщIафIэ ядегъэкIуэкIынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зауэми  лэжьыгъэми  къыщимыкIуэта

2022-02-22

 • 1941 — 1945 гъэхэм  щыIа Хэку зауэшхуэм   я  псэ емыблэжу щызэуахэм, ди къэралым  и къыщхьэщыжакIуэ, хъумакIуэ  нэс хъуахэм ящыщщ Кыщпэкрэ Венэрэ я зэхуаку дэлъ гъуэгуанэшхуэр щIыхь пылъу зыкIуа Ныбэжь Хьэжмырзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэшхэм я лIыгъэр

2022-02-22

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм дигу къыдогъэкIыж абы и щхьэхуитыныгъэм щхьэмыгъазэу щIэзэуахэр. Ди къэралым зы унагъуи ису къыщIэкIынкъым 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и гузэвэгъуэмрэ бэлыхьымрэ зымышэча, куэдми-мащIэми абы и мафIаем имылыпщIа. Сэ сыкъызыхэкIа Таухэ я унагъуэми къатехуащ а зэман хьэлъэм и удын. ЛIыхъужьыгъэ хэлъу фашист зэрыпхъуакIуэхэм япэщIэтащ ди адэ Тау ХьэзрэIил. Абы и шынэхъыщIэ Бориси хахуэу зэуащ, къикIуэт имыщIэу, и псэри ди хуитыныгъэм папщIэ итащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIым фIыщIэ пылъщ

2022-02-22

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 2005 — 2013 гъэхэм КъБР-м и Президенту щыта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къыщацIыху къыщалъхуа щIыпIэми Урысей псоми. Абы и гугъу щытщIкIэ, ди нэгу къыщIэувэжыр адэжь щIыналъэм папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и унафэщIу лэжьэху дэтлъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. Ар ди лъахэм и зыужьыныгъэм куэд хуэзыщIа, ноби и къару псори хэзылъхьэ политик цIэрыIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм хэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Алшагъыр  Борис  и  лъагапIэхэр

2022-02-22

 • «ЩIэныгъэ  зэгъэгъуэтыныр ар гугъуехьышхуэрэ ерыщагъ инрэ зыпылъ Iуэхущ, — жиIащ еджагъэшхуэ, политик цIэрыIуэ Маркс Карл. — ЩIэныгъэм и щыгум нэсу абы и нурыр зытепсэнур а лъагапIэм ухуэзышэ мывалъэ гъуэгум къимыкIуэту, еши шыни зымыщIэу ирикIуэрщ». ГъащIэми щIэныгъэми апхуэдэ лъагапIэхэр щызыIэригъэхьэфащ КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Алшагъыр Борис Бэтокъуэ и къуэм. Еджагъэшхуэр ящыщщ физикэ щIэныгъэм ди къэралым хэпщIыкIыу зыщезыгъэужьа, зи къэхутэныгъэ купщIафIэхэмкIэ дуней псом цIэры-Iуэ щыхъуа ди лъэпкъэгъухэм. ЩIэныгъэлI пажэм пщэдей игъэлъапIэнущ и илъэс 80 юбилейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Псэм и джэ макъ

2022-02-22

 • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, илъэси 100  ипэкIэ дунейм къытехьа Лохвицкий Михаил (Аджыкъу Джэрий) Куржым   и  ТхакIуэхэм  я союзым и урыс къудамэм и унафэщIу щытащ. Абы и къалэмыр хуэлажьэрт зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ цIыхухэм я гъащIэр, я дуней еплъыкIэр къэгъэлъэгъуэным. Аджыкъур тетхыхьащ адыги, куржыи, урыси, румыни, мэжэри…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Залымхъан и IэдакъэщIэкIхэр ягъэлъагъуэ

2022-02-22

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ зи гъащIэ псор сурэт щIыным тезыухуа Индрис Залымхъан къыщIэна лэжьыгъэ купщIафIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Нэхъапэм зэи димыIа ехъулIэныгъэ

2022-02-22

 • Пекин щекIуэкIа XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр мазаем и 20-м гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Урысей Федерацэм и атлетхэм абы щызыIэрагъэхьащ дыщэ медалу 6, дыжьыну 12, домбеякъыу 14 — псори зэхэту медаль 32-рэ. Официальнэу щымыт медаль зэпеуэм ди къэралым икIа спортсменхэм ебгъуанэ увыпIэр къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр