ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъапэм зэи димыIа ехъулIэныгъэ

2022-02-22

 • Пекин щекIуэкIа XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр мазаем и 20-м гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Урысей Федерацэм и атлетхэм абы щызыIэрагъэхьащ дыщэ медалу 6, дыжьыну 12, домбеякъыу 14 — псори зэхэту медаль 32-рэ. Официальнэу щымыт медаль зэпеуэм ди къэралым икIа спортсменхэм ебгъуанэ увыпIэр къыщахьащ.

 • Мазаем и 4-м къыщыщIэдзауэ тхьэмахуитIкIэ екIуэкIа ЩIымахуэ Олимп джэгухэм спорт лIэужьыгъуэ 15-м щагъэджэгуащ медаль комплекти 109-рэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дамыгъэ нэхъыбэ дыдэ къыхуэзыхьар лыжникхэращ. Пекин абыхэм зыщыIэрагъэхьа медаль 11-м ящыщу 4-рэ дыщэщ. Къыхэдгъэщынщи, урысей лыжникхэм дамыгъэ лъапIэхэр къыщахьащ цIыхухъухэм я зэпеуихми.
 • Иужьрей илъэсхэм я спортсмен нэхъыфI Большунов Александр Олимп джэгухэм дыщэм ерыщу щIэбэныну кIуат. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2018 гъэм абы Пхёнчхан дыжьын медалу щырэ зы домбеякърэ щызыIэригъэхьауэ щытащ. Ди къэралым икIахэм зэи ямыIа ехъулIэныгъэт ар абы щыгъуэм.
 • Куэдрэ дызэпигъэплъакъым Александр и текIуэныгъэхэм иджыри. Ди къэралым и япэ дыщэ медалыр абы къыхуихьащ скиатлонымкIэ зэхьэзэхуэм. Къызэдэжэм япэщIыкIэ ар щыщхьэщыкIащ Финляндием щыщ ЩIы Хъурейм и лыжник нэхъ лъэщ Нисканен Иво, къыкIэлъыкIуэу Норвегием къи-
 • кIа Клебо Йоханнес къызэринэкIри пашэныгъэр иубыдащ.
 • ЕтIуанэ дыщэ медалыр командэ къыхэхам къыдыхэтхэм я гъусэу Большуновым къыщихьащ 4х10 эстафетэм. Урысей Федерацэм щыщ спортсменхэр а лIэужьыгъуэм зэи щытекIуатэкъым, иужьрейуэ совет командэм дыщэ медаль къыщихьар 1980 гъэрт.
 • Эстафетэм ди щIалэхэм я тепщэныгъэм япэ хэлъхьэныгъэр хуэзыщIар Большуновым секунд 20 ефIэкIыныгъэр къыхуэзыхьа Червоткин Алексейщ. Брянск областым хыхьэ Подывотье къуажэм щыщ илъэс 25-рэ зи ныбжь щIалэр Норвегием щыщ и хьэрхуэрэгъухэм яхуиIэ зэщхьэщыкIыныгъэр секунд 50-м нэблэгъауэ эстафетэр къыкIэлъыкIуэм иритащ. Спицов Денисрэ Устюгов Денисрэ командэм къыдыхэтхэм я ехъулIэныгъэр къыпащэри, финишым япэ Урысей Федерацэр къагъэсащ.
 • Олимпиадэ 2022-м Большуновым ещанэ дыщэ медалыр къыщихьащ лыжэ марафоным. Дунейм и щытыкIэр ягу зэрыримыхьымрэ уаемрэ къыхэкIыу къызэгъэпэщакIуэхэм километр 50 гъуэгуанэр километр 28,4-м нэс ягъэкIэщIат. Абы трагъэчыныхьт Норвегием и лIыкIуэхэми. ИкIэм-икIэжым къызэдэжэм пашэ щыхъуну къалъытэ Клебо Йоханнес финишым нэсыфакъым икIи зэпеуэм хэкIащ. Большуновым Олимп джэгухэм я зи чэзу дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ икIи мыофициальнэу «Лыжэхэм я пащтыхь» цIэр къыфIащащ. Апхуэдэу йоджэ къызэдэжэ нэхъ кIыхьитIым щытекIуа спортсменым.
 • Къыхэдгъэщынщи, Урысей Федерацэм и атлетхэм иджырей Олимп джэгухэм къыщахьа дыщэ медалихым и ныкъуэр зейр Большуновырщ. КъищынэмыщIауэ, япэ дыщэри иужьрейри зыIэрызыгъэхьар аращ.
 • Ди къэралым и спортсменхэм къахьа медаль бжыгъэхэмкIэ етIуанэ увыпIэр яубыдащ фигуристхэм. Абыхэм зыIэрагъэхьа медалихым ящыщу 2-р дыщэщ.
 • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и гуныкъуэгъуэ нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунущ Валиевэ Камилэ и Iуэхур. Фигурнэу къэжыхьымкIэ спорт лIэужьыгъуэм и спортсменкэ нэхъ лъэрызехьэу къыщыщIэкIынкIэ хъунур дыщэ медалыншэу Мэзкуу къигъэзэжащ — илъэс 15 зи ныбжь фигуристкэм и анализым допинг хэту къызэрахутам къыхэкIыу Дунейпсо Олимп Комитетым гуп зэхьэзэхуэм щытекIуахэм зэкIэ саугъэтхэр яримытыну унафэ ищIащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм зэрыхуейуэ зэхагъэува программэм еплIанэ увыпIэрщ къыщихьар Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Тутберидзе Этери и гъэсэным.  Программэ кIэщIхэм балл 82-рэ къыщихьыу япэ увыпIэр щызыубыда Валиевэм иужьрей къэжыхьыгъуэхэм щыуагъэ зыбжанэ щыIэщIэщIэри, пашэхэм къакIэрыхуащ.
 • А зэхьэзэхуэ дыдэм дыщэ медалыр къыщихьащ ди къэралым щыщ Щербаковэ Аннэ. Абы мылым фIыщэу щигъэзэщIа пкъыгъуэхэм судьяхэм пагъэувын ягъуэтакъым. Дыжьын медалри фигурнэу къэжыхьынымкIэ щхьэзакъуэ зэпеуэм къыщызыхьари Урысей Федерацэм и спортсменщ. Щербаковэм къызэрыкIэры-хуа щымыIэу утыкум зыкъыщигъэлъэгъуащ Трусовэ Александрэ, арщхьэкIэ абы къыхуагъэфэщар етIуанэ увыпIэрщ, зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм балл нэхъ мащIэ къызэрыщихьам къыхэкIыу.
 • Пекин щекIуэкIа XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм куэдкIэ дыщыщыгугъат хоккеймкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам. Ипэ ита зэпеуэм, илъэсиплI ипэкIэ, ди къэралыр олимп чемпион щыхъуауэ щытащ.
 • Зэхьэзэхуэм зэрынэсу ди спортсменхэм лъэпощхьэпо Iуэхугъуэхэр къахукъуэкIащ — командэм щыщ цIыхуихым ята тестхэм коронавирус япкърыту къигъэлъэгъуащ. АрщхьэкIэ етIуанэу абыхэм драгъэкIуэкIыжа къэпщытэныгъэхэм зыри къигъэлъэгъуэжакъым икIи япэ зэIущIэм гувауэ зыхуагъэхьэзырын щIадзащ.
 • Зэпеуэм и япэ зэпэщIэтыныгъитIым Швейцариемрэ (1:0) Даниемрэ (2:0) я командэ къыхэхахэм ефIэкIри, ди хоккеистхэр нэхъ пасэу, иджыри зы зэIущIэ къахуэнэжауэ, финалым и Iыхьэ плIанэм нэсащ. Мыхьэнэшхуэ зимыIэж зэIущIэу Чехием и хоккеистхэм драгъэкIуэкIам ди щIалэхэр 5:6-уэ къыщыхагъэщIащ.
 • Олимп джэгухэм я командэ нэхъыфIиплIым я кIэух зэхьэзэхуэм хэхуэн папщIэ Данием пэщIэтащ. Абыи 3:1-уэ ефIэкIри, финал ныкъуэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар нэсащ.
 • Шведхэмрэ ди хоккеистхэмрэ я зэIущIэр зэхуэдэу екIуэкIащ. Зэман нэхъыщхьэм къриубыдэу шайбэ зырызкIэ зэхъуэжа командэхэм нэхъыфIыр щызэхэкIар буллитхэрщ. Абы Урысей Федерацэм текIуэныгъэ къахуихьащ Омск и «Авангард»-м и гъуащхьауэ щIалэщIэ Грицюк Арсений. КIэух зэIущIэу Финляндием и командэ къыхэхам драгъэкIуэкIам ди хоккеистхэм бжыгъэр къызэIуаха пэтми, къыкIэлъыкIуэу шайбитI къыхудагъэкIыжри, Олимп джэгухэм я дыжьын медалращ къалъысар.
 • Пекин щекIуэкIа XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм пашэныгъэр щиубыдащ Норвегием и командэ къыхэхам. Абы и атлетхэм зыIэрагъэхьащ нэхъапэм зыми хузэфIэмыкIауэ дыщэ медалу 16, дыжьыну 8, домбеякъыу 13. Официальнэу щымыт медаль зэпеуэми ахэр щынэхъыфIащ. Дыщэ медаль 12 зэхьэзэхуэм къыщызыхьа Германием и гуп къыхэхар етIуанэ увыпIэм къыщызэтеувыIащ. Хэгъэрейхэм я унэ щызыIэрагъэхьащ дыщэ медали 9 икIи ещанэ хъуахэщ.
 • Урысейм и Олимп комитетым и лIыкIуэхэми, медаль псоми я бжыгъэр къэплъытэмэ, ди къэралым нэхъапэм зэи имыIа ехъулIэныгъэ зыIэрагъэхьащ. Дапхуэдиз лъэпощхьэпо къыпагъэувами, Хэкум и цIэкIэ утыку къихьэну къыпаубыду ныпымрэ гимнымрэ IэщIахами абыхэм дэрэжэгъуэ ин къыдатащ.
 • Жыласэ Замир.