ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

ТекIуэныгъэщIэхэм я къежьапIэ

2021-12-14

  • КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и цIыхухэм я паспортхэр яритащ Бахъсэн къалэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр абыхэм Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи ехъулIэныгъэхэмрэ лъагапIэщIэхэмрэ яIэну зэригуапэр къыхигъэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КIыщокъуэмрэ Кулиевымрэ я фэеплъ къызэIуах

2021-12-14

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ КIыщокъуэ Алимрэ Ку-лиев Къайсынрэ я фэеплъ иджыблагъэ Шэджэм къалэм къыщыщызэIуахым ирагъэкIуэкIа пэкIум. Ди щIыналъэм и мызакъуэу, зэрыхэгъэгуу щыцIэрыIуэ цIыхубэ усакIуитIым я фэеплъ махуэщIым кърихьэлIащ КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ щыщхэр, щIыналъэхэм щIыпIэ унафэр щызезыхьэ къулыкъущIапIэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лэжьакIуэхэр, усакIуэхэм я Iыхьлыхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гум имыхуж лъэхъэнэ ткIий

2021-12-14

  • КъБР-м къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 щрикъум абы и цIыхухэр ироплъэж я хэкум и тхыдэм. Дэтхэнэ щIыналъэми хуэдэу, а лъэхъэнэр ди республикэми гъэнщIауэ щыщытащ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэдкIэ. ХХ лIэщIыгъуэр жылагъуэм зыужьыныгъэшхуэ щигъуэта зэману зэрыщытар хьэкъщи, абы къыдэкIуащ цIыхубэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэ къызэрымыкIуэхэмрэ гуфIэгъуэшхуэхэмрэ. Ар икIи хъуащ зэи ящымыгъупщэжын лъэпощхьэпо инхэмрэ гугъуехьышхуэхэмрэ цIыхухэм щашэча, гум имыхуж лей щызэрахьа лъэхъэнэу. БлэкIа лIэщIыгъуэм и 20 — 30 гъэхэр социализмэм текIуэныгъэ инхэр, ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэригъэхьа зэманщ. А лъэхъэнэ дыдэр цIыхубэр репрессиехэм, террорымрэ залымыгъэмрэ я бжьым ткIийуэ щыщIэта зэмануи къалъытэ. Абы ихьыфынут къэралым и дэтхэнэ цIыхури, зыщыщ лъэпкъым, зэрихьэ диным, иIэ къулыкъум емылъытауэ. Апхуэдэ политикэ лейрэ залымыгъэрэ зыгъэвахэм ящыщащ Къуэкъуэжь Хьэбыж и унагъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрытIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-12-14

  • Жьындуужь
  • Зы щIалэ гуэр псэут, мы дунейм къуалэбзууэ тетым я бзэр ищIэу. А щIалэм и фызым кIытэ игъэгъуну трикIутат. А кIытэ трикIутам бзухэр бгъэдэтIысхьауэ ящыпырти, бзуухъур къэпсалъэри:
  • — Зыр жьэдэвдзи, тIур ефтхъух, — жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

2021-12-14

  • Дуней псом и музей нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Метрополитен музейм (The Metropolitan Museum of Art) щахъумэ адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ ЩэрэтлIокъуэ — Натырбэ ФатIимэ и фащэр. А бзылъхугъэр Суворово-Черкесскэ станицэм щыпсэуа ЩэрэтлIокъуэ Едыдж и унагъуэм къыщалъхуащ 1890 гъэм. Абы къиухащ уэркъ унагъуэхэм папщIэ Анапэ щыIа  цIыхубз еджапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и  тхьэIухуд Афэшокъуэ Миланэ

2021-12-14

  • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2021» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Усыгъэм и къарур

2021-12-14

  • «Мэшыкъуэ» щIалэгъуалэ зэхыхьэм и фIыгъэкIэ ди республикэм проект гъэщIэгъуэнхэр къыщыхалъхьащ. ЩIэблэм заужьыну Iэмал езыт а Iуэхум и сэбэп жылагъуэм щекIа щапхъэхэр гъунэжщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бжьыхьэ  дэшыгъуэр  еух

2021-12-14

  • Дзэм къулыкъу щызыщIэнухэр щраджэ 2021 гъэм и бжьыхьэ лъэхъэнэр икIэм ноблагъэ. Абы хэту мы махуэхэм Налшык дэт республикэ дзэ военкоматым икIри Хэкум и хъумакIуэхэм я сатырхэм хыхьащ сэлэт щIалэщIэ гуп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха