ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

Урысейм и КъегъэлакIуэхэм я махуэм

2021-12-28

  • КъБР-м и Iэтащхьэр ехъуэхъуащ УФ-м КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министерствэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм щылажьэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ ягъуэт къэрал гулъытэм хохъуэ

2021-12-28

  • Ди къэралым и щыхьэр Москва щекIуэкIащ Къэрал Советымрэ УФ-м и Президентым и нэIэм щIэту лажьэ ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ советымрэ я зэIущIэ. 2021 гъэр щIэныгъэмрэ технологиехэмрэ я илъэсу зэрыщытам теухуа а зэхуэсым къыщапщытэжащ а унэтIыныгъэхэмкIэ гъэм кърикIуа-
  • хэр. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президент Путин Владимир, Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил, Правительствэм, ЗыхъумэжыныгъэмкIэ советым хэтхэр, къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, политикэ партхэм я пашэхэр, щIэныгъэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр. Абы ирагъэблэгъащ ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дунейми ахърэтми щинасыпщ  сакъыныгъэкIэ зекIуэфым

2021-12-28

  • Iэлхьэмдулиллахь. Нэхьмэдухьу уэ нэстэгьинухьу. Уэ нэстэгъфирухьу уэ нэтубу илэйхь. Уэ нэгьузу биллахьи мин шурури Iэнфусина уэ мин сэйиIати Iэгьмалина. Мэййэхьди Ллахьу фэ ла мудиллэ лэхь, уэмэйудлил фэла хьадийэ лэхь. Нэшхьэду Iэлла илахьэ иллэллахьэ ла шэрикэ лэхь. Уэ нэшхьэду Iэннэ Мухьэммэдэн гьэбьдухьу уэ рэсулухь. Аллахьуммэ щэлли уэ сэллим уэ барик гьэла Мухьэммэдин уэ Iэщхьабихьи Iэджмэгьиин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Къанщауэ Гъур и мэжджыт-кхъэлэгъунэр

2021-12-28

  • Къанщауэ Гъур и мэжджытыр, 1503 — 1505 гъэхэм яухуар, адрейхэм къахэзыгъэщыр кхъэлэгъунэ зэрыхэтырщ. Армырауэ пIэрэ Алыхьталэм и пащхьэ ихьэжыным зигу хуэкъабзэ сулътIаным шэхьид лIэкIэр и насып щIэхъуар? Куэдым зэращIэщи, Къанщауэ Гъур щыхэкIуэдауэ щытащ Мардж-Дэбикъ деж мамлюкхэмрэ тыркудзэмрэ щызэпэщIэува зауэзэрылIым, и хьэдащхьэм екIуэлIапIэ хуэхъуари щэхуу къэнащ. Иджыблагъэ ягъэува «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» фильмым а тхыдэ Iыхьэр къыщагъэлъагъуэкIэ, сулътIан Iэл-Гъэури и хьэдэр бийхэм джэгупIэ хуамыщIын папщIэ, и щхьэр паупщIу щэхуу щIалъхьауэ къыхощ. Езыр щIэмылъми, и ухуэныгъэм «СулътIан Iэл-Гъэурий и кхъэлэгъунэ» цIэр къыхуэнащ. Ар зыхуэзэ къуэкIыпIэ лъэныкъуэм иджыри хеубыдэ хъэнэкъэ, сэбилкIэ зэджэ псы зекIуапIэ, диным хуеджэн щIэзыдзэ сабийхэм папщIэ мыдрисэ. КъухьэпIэ лъэныкъуэр яубыд мэж-джытымрэ еджакIуэ нэхъ балигъхэм папщIэ мыдрисэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

ТхакIуэ, журналист Гъэунэ Борис

2021-12-28

  • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут тхакIуэ цIэрыIуэ, журналист Гъэунэ Борис Хъызыр и къуэр. Илъэсищ ипэкIэ дунейм ехыжа а цIыху гуащIафIэр лъэпкъ литературэм езым и лъагъуэ щыпхызышыфахэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зы сэлэтым и хъыбар

2021-12-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм хыхьэу, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэгъуащ журналист Магомедовэ ФатIимэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зы сэлэтым и хъыбар» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-12-28

  • Ди газетым щэкIуэгъуэм и 30-м тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
  • ЕкIуэкIыу: 2. Нэз. 4. ЛъэкIэн. 6. ГъэщIэгъуэн. 8. КIэлъэф. 10. ЩыкI. 11. Джэдыгу. 13. Сабыр. 15. Гъущалъэ. 17. ЩIэкI. 19. Гуп. 21. Пэ. 22. Ныш. 24. Къалэн. 26. ЩIыхьэху. 28. Вагъуэзэшибл. 29. Псыхъуэсэрэш. 30. Нэмыс. 32. Тэмэм. 33. ЩIэз. 34. Уэ. 35. Хъун. 37. Гъуэз. 38. УнэIут. 40. Абрэдж. 41. ХъуаскIэ. 42. Хьэщ. 44. УэщыкI. 46. Гуэбэнэч. 47. Къуэнэф. 48. Зэл.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха