ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

Журналистхэр  ягъэгушхуэ

2021-12-16

  • Иджыблагъэ Печатым и унэм щагъэфIэжащ журналистхэм я зэхьэзэхуэ ди щIыналъэм щекIуэкIам къыщыхэжаныкIахэр. Зэпеуэм щытекIуахэр ягъэлъэпIэну, псалъэ дахэ жраIэну къэкIуат КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ япыщIа лэжьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залым, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, «КъБР-Медиа» ГКУ-мрэ и унафэщI къалэнхэр зыгъэзащIэ Бежан Беслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насып зыхуэфащэ

2021-12-16

  • Дыгъэгъазэм и 17-м и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ политик цIэрыIуэ, IэщIагъэм хуэIэижь щIэныгъэлI, псэуакIуэ Iумахуэ, хьэрычэтыщIэ Шыхъуэстэн Борис. Лэжьыгъэм, щIэныгъэм, цIыхубэ гъащIэм илъэс щэ ныкъуэм щIигъу хуэзыгъэфэща лъэпкъылIыр республикэми абы адрыщIкIи къызэрыщацIыхур унафэщI IэкIуэлъакIуэущ, лэжьыгъэм и пIалъэ зыщIэ цIыхуущ икIи ныбжьэгъу пэжущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЗэфIэкI ин зиIа Бекъул Леонид

2021-12-16

  • Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ дунейпсо утыку изыхьа, гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ зи лэжьыгъэм илъэс куэдкIэ пэрыта музыкант, композитор, дирижёр Бекъул Леонид псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 85-рэ мы махуэхэм ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Адыгэ Марадонэ»-кIэ дызэджэ Гъубж Вячеслав

2021-12-16

  • 1980 — 1995 гъэхэм, щызэпигъэуаи къэхъуу, Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуа Гъубж Вячеслав. А лъэхъэнэм икъукIэ цIэрыIуэу щыта Аргентинэм и гуп къыхэхам хэту дуней псом и чемпион хъуа, иджыри къэс абы къыпэхъуфыну бразил гъуащхьауэ Пеле фIэкIа ЩIы хъурейм къытемыхъуауэ тхьэ зыщаIуэж Марадонэ Диегэ хуэдэт ар ди дежкIэ. Нобэр къыздэсым и джэгукIаифIым и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхэпх Гъубж Вячеслав и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 60 зэрырикъуар къэдгъэсэбэпу дехъуэхъуну дыхуейщ и щIэблэм я гуфIэгъуэ мыухыж илъагъуу иджыри илъэс куэдкIэ тхуэузыншэну, дэрэжэгъуэ къыдитыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Тимур  и  хьэрхуэрэгъухэр  хегъащIэ

2021-12-16

  • Мы махуэхэм Ираным щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ клубхэм я чемпионат. Зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщызыхьа «Амоль» командэм хэту и хьэрхуэрэгъу псори хигъэщIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэна- кIуэ цIэрыIуэ БищIо Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Розэ  и  IэпщIэлъапщIагъэ

2021-12-16

  • Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъагъуэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и унафэщIым концерт-узэщIыныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ, декоративно-прикладной гъуазджэм хуэIэпщIэлъапщIэ Къунаш Розэ и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сурэттеххэм  я  дунейр

2021-12-16

  • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Свой стиль» фотоклубым и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ