ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

Нэхъыжь  Iумахуэ Мэкъуауэ  Iэмырбий

2021-12-18

  • ЦIыхугъэр, напэр, пэжыр япэ изыгъэщу, ахэр зи гъуазэу, гъащIэ джэ-лэсу дунейм тет цIыхур щIыналъэм, лъэпкъым, унагъуэм нэхъыжьыфIу уиIэныр фIыгъуэшхуэщ. «Нэхъыжь теIущIыкIыпIэщ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. Апхуэдэ унэтIакIуэу, ущиякIуэу Мэкъуауэхэ я лъэпкъым яIэщ Мухьэмэд Iэмырбий и къуэр. Аращ зи тхьэмадэ унагъуэм щызекIуэ адыгэ хабзэм и къежьапIэр, лъэпкъ нэмысым и хъумакIуэр, абы илъ акъылым и купщIэр, пщIэм и лъагапIэр. Куэд зылъэгъуа, куэд зыщIэ а нэхъыжьыфIым и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пощт  дамыгъэхэм  тхыдэр  яхъумэ

2021-12-18

  • Филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м и СГИ-м и доцент, УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт Абазэ Албэч и жэрдэмкIэ, КъБР-м и ЗэхуэхьэсакIуэхэм (коллекционерхэм) я зэгухьэныгъэмрэ «Урысейм и пощт» IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэмрэ (УФПС) зэгъусэу къыдагъэкIащ адыгэ узэщIакIуэ, СССР-м и ТхакIуэхэм я союзым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и япэ унафэщIу щыта Нало Жансэхъу Мырзэбэч и къуэм и цIэкIэ пощт карточкэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хуарзэпэ  зауэми Лабэжьыр  къегъагъ…

2021-12-18

  • Къамыхутарэ ямытхарэ щыIэжкъым жыпIэным нэсу Урыс-Кавказ зауэр къызыхэкIамрэ абы адыгэхэм къахуихьа тхьэмыщкIагъэмрэ щIэныгъэ лэжьыгъэ куэд дыдэ иращIылIащ. Зы лъэныкъуэкIэ уеплъмэ, ар пэжщ — зэгуэр екIуэкIа зауэм иужькIэ лъэпкъым щыщ куэдым Хэкур зэрабгынам фIэкIа, къэхъугъэ блэкIам хэщIыкIышхуэ хузиIэр закъуэтIакъуэххэт. Нобэ щхьэусыгъуэми кърикIуами дыщыгъуазэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, абы и щэху псор иджыри къыщIэгъэща хъуакъым. ГурыIуэгъуэщ, дылъэмыIэсыну щыIэныгъэм хэкIуэдэжари мащIэкъым. Апхуэдэщ лъэпкъ щIэныгъэкIэ дызэджэр. Ар зэгъэуIужыным мыхьэнэшхуэ иIэт: зыщыщымрэ къызэхэкIамкIэ адыгэ цIыхум и щIэжыр къиIэтынут, щIэблэри и кIуэцI иплъэжу пщэдейрей махуэхэм зэрыхэпсэукIын Iэмалхэр къригъэлъыхъуэнут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-12-18

  • Джатэ уапIэ
  • Гъэру яIэрыхьа пщащэ тхьэIухудым, заIэщIиудри, мэзымкIэ иунэтIащ. Абы игъусэт зы щIалэщIи.
  • — ПсынщIэу! — жеIэ дзэпщми, пхъэражэ якIэлъеутIыпщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

УсакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ

2021-12-18

  • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Бемырзэ къеджэныгъэхэр-2021» япэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар щытащ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, КъШР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ икIи и цIыхубэ усакIуэ, Къандур Мухьэдин и дунейпсо саугъэтыр зыхуагъэфэща Бемырзэ Мухьэдин и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Шэрджэс» гупыр ягъэлъапIэ

2021-12-18

  • Железноводск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Национальная премия имени Айседоры Дункан» V дунейпсо зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ иджырей къафэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа къэфакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ. Саугъэт нэхъыщхьэмрэ япэ увыпIитIрэ абы къыщихьащ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шэрджэс» ансамблым (художественнэ унафэщIыр БжьыхьэлI Замирщ). 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Гъубж БетIал Урысейм и командэ къыхэхар хуагъэфащэ

2021-12-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ПауэрлифтингымкIэ, мас-рестлингымрэ сумомкIэ и федерацэм и президент Гъубж БетIал Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и етIуанэ гупым и тренеру ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт