ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

2021-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЕхъулIэныгъэшхуэхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Галушкэ Михаил Анатолий и къуэм — «Афганистаным и ветеранхэм, зауэ щхьэхуэхэмрэ зауэ зэпэщIэтыныгъэхэмрэ я зэгухьэныгъэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм дзэ щIыхьым и «ЩIэин» музейм и унафэщIым

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Парламентым и щIыхь тхылъхэр зратахэр

2021-12-30

 • КъБР-м и Парламентым игъэлъэпIащ зи IэщIагъэм зэфIэкI лъагэ къыщызыгъэлъэгъуа цIыху 70. Абы и щIыхь тхылъхэр, УФ-м и хабзэубзыху органхэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр зыхуагъэфэщахэм иратыжащ Егоровэ Татьянэрэ комитетхэм я унафэщIхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Уае Дадэр Налшыки къыдыхьат

2021-12-30

 • МахуитI и пэкIэ Налшык и гъущI гъуэгу вокзалым цIыхуи 100 бжыгъэхэм гуапэу къыщрагъэблэгъащ Уае Дадэм и мафIэгу гъэщIэрэщIар. Ди республикэм къэсын и пэкIэ абы гъуэгуанэ кIыхь къызэпичащ, дыгъэгъазэм и 5-м Устюг Иным къыщежьэри, Урысейм и къалэ 37-мрэ зэщIигъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-12-30

 • Тыгъэу фщIыфыр фи псапэу
 • ФIыгъуэ инхэр фи гум щызу,
 • Насыпылъэм из зэпыту,
 • Фызэнэзэпсэу,
 • Тхьэшхуэр къыфхуэупсэу,
 • ЩIылъэм къывит защIэу,
 • Быну фиIэр узыншэу,
 • Дэрэжэгъуэр къывату,
 • Тыгъэу фщIыфыр фи псапэу,

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Угъурлы тхуэхъуну!

2021-12-30

 • ДыхуэпIащIэу, фIы куэдкIэ дыщыгугъыу апхуэдэщ сыт щыгъуи ИлъэсыщIэр. А псалъэм дэтхэнэ цIыхуми ирипхыр езыр нэхъ зыхуэпабгъэ, къехъулIэну нэхъ зыщIэхъуэпсу и пщIыхьым хэмыкI Iуэхугъуэхэращ. Щрет ар мылъкушхуэу е узыншагъэ быдэу, щIэныгъэу, ехъулIэныгъэу, лъагъуныгъэу е мамырыгъэу. А псоми сахэмыдэу икIи зэкIэрызмычу, зы хэмыщIу, зэуIуу фхузогъэфащэ ди цIыху псоми, Тхьэшхуэри а фIыгъуэхэмкIэ къыфхуэупсэну сыфхуохъуахъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыхубэ еплъыкIэр я гъуазэу

2021-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ щIэрыщIэу хахыжауэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

КъегъэлакIуэхэм я лэжьыгъэр зэтеублащ

2021-12-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым КъэхъукъащIэ шынагъуэ къэмыгъэхъунымрэ абы къиша лъэужьыр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэс шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и комиссэм хэтхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Псэм и Iэдакъэ жьауэ

2021-12-30

 • Щхьэгъубжэнэхэм къатещкъым Iумыл шылэхъар. ЩыIэжкъым жыг хьэщхьэтеуэхэр. КIуэсэжащ уэсыщIэ лъагъуэхэр. Хьэку хуабэм и дакъэр зэи зымыщIа джэду къуэлэныжьыр тахътэм йумэзыхащи, щхьэукъуэрэ пэт хопырхъыкI, къоскIэжри, жейбащхъуэнэхэр къызэтрепхъуэт. Маплъэ.
 • «Езыр» стIолым бгъэдэсщ. Ныкъуэеджэр зэпегъэу…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пащты Герман ягъэлъапIэ

2021-12-30

 • Урысей сурэтыщI, график цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и академик, профессор, Красноярск дэт ксилографие школыр къызэзыгъэпэща икIи абы и унафэщI, 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ СССР-ми УФ-ми я Художникхэм я зэгухьэныгъэхэм, 1975 гъэ лъандэ-рэ ди къэралым и Журналистхэм я союзым хэт Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэ-лIэу зэхаша Iуэху дахэхэр ди республикэм и къалащхьэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къуэдз Аксанэ: Германием ущыпсэуну тыншщ, ауэ ди хэкумрэ хабзэмрэ хуэдэ щыIэкъым

2021-12-30

 • Къулъкъужын къуажэм къыщыхъуа, щеджа адыгэ пщащэ щIыкIафIэ Къуэдз Аксанэ щызэзгъэцIыхуар Германиеращ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ абы къыщызэрагъэпэща, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалым щыщ зы пшыхьыр езыгъэкIуэкIар Аксанэт. Хэкум икIахэр дыдихьэхат абы Iурылъ адыгэбзэм и къабзагъымрэ лъэпкъ Iуэхум хуэнэхъуеиншэу хамэ щIыпIэ зэрисымрэ. Ар илъэс 20-м нэблэгъауэ Германием щопсэу, щолажьэ. Унагъуэщ, пхъуитI иIэщ. Нэмыцэ къэралыгъуэм къыщаIэт сыт хуэдэ адыгэ Iуэхуми жыджэру хэтщ, щIэблэм адыгэбзэр егъэщIэным и гуащIэ хелъхьэ. Иджыблагъэ лъагъунлъагъу хэкум къэкIуэжати, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Данэм хэсым данэр зэIуещэ

2021-12-30

 • Бахъсэн щIыналъэм зэгуэрым сыщыщIэупщIат егъэджакIуэхэм ящыщу екIуэкIыну зэпеуэм къыхыхьэмэ хэт нэхъ зыхуэфащэр, жысIэри. КъуэщIысокъуэ Мадинэ и цIэр занщIэу къраIуат. «И Iуэхум хуэIэижьщ, нэгъэсауэ цIыху шырытщ зэпеуэм хыхьэну абы дзыхь худощI», — жаIэгъат.адыгэбзэм хэхуж «шырыт» псалъэр Мадинэ теухуауэ зэрыжаIар гъэщIэгъуэн сщыхъуащ. «ЗэпIэзэрыт» мыхьэнэращ абы хэлъыр, ауэ абы къыщынэркъым… ЦIыхур шырытщ зыхужаIэр сыт щыгъуи зы щIыкIэм тетщ, и Iуэху бгъэдыхьэкIи и дуней тетыкIи зэрыуэзэрыбг хъуркъым, узэрыщыгугъым тебгъуэтэнущ. ЖиIар иужькIэ згъэунэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-12-30

 • Зэпкърымыхауэ гъэжьа гуэгушыл
 • Гуэгушыр ягъэкъабзэри, псы щIыIэкIэ фIыуэ ятхьэщI. Щхьэри, лъакъуэхэри, нэгэгъури, тхьэмщIыгъури зыхуей хуагъазэ.
 • Гуэгушылми, и кIуэцIфэцIми шыгъу щахуэ, фIыуэ хагъэхьэу. ИтIанэ ар дагъэ къэплъа зэрыт тебэшхуэм иралъхьэ, и щIыбыр егъэзыхауэ, кIуэцIфэцIри щIыгъуу. Гуэгушылым зэлъэIэсу шатэ щахуэ, псы пщтыр тIэкIу щIакIэри, тебэр хьэкулъэм ирагъэувэри, градуси 150-м тету ягъажьэ сыхьэтитI хуэдэкIэ. ЩыжьэкIэ езым къыщIэж псыри текIэн, шати гуэгушым щыхуэн хуейщ, и теплъэкIэ тхъуэплъ дахэ хъун щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Пщы Марыхъу и гъуэгуанэр

2021-12-30

 • КъызэднэкI илъэсым и кIэухым иджыри зы адыгэ фильм дунейм къытехьащ. Мейкъуапэ щагъэлъэгъуащ АР-м щIыхь зиIэ и журналист, режиссёр, сценарист Даур Хъусен триха «Пщы Марыхъу» тхыдэ-художественнэ фильмыр. СыхьэтитIкIэ екIуэкI кином къыщыгъэлъэгъуащ натыхъуеипщым и лIыгъэмрэ и гъащIэ гъуэгуанэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Iэпщацэр премьер-лигэм щытлъагъуну?

2021-12-30

 • Дызэрыт мазэм и пэщIэдзэм хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ: ди лъахэгъу Iэпщацэ Марат Къэзан и «Рубин»-м зэгурыIуэныгъэ дрищIылIащ илъэси 4,5-кIэ хэтыну. Тэтэрстаным и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ зыщ икIи къэралым щекIуэкI зэхьэзэхуэхэм увыпIэфI дыдэхэр щеубыд, Европэми мызэ-мытIэу лъэщу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Израилым щыпсэу адыгэхэм ящыщ Натхъуэ Бибрэс абы щыджэгуущ нэхъыфIу къызэрытцIыхуар икIи япэ ехъулIэныгъэ инхэр Хэкужьым щиIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол