ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

Щэнхабзэм и унэхэм  я лэжьыгъэр къапщытэ

2021-12-09

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ и комитетым Безенги къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щригъэкIуэкIащ республикэм и щIыналъэхэм щэнхабзэмкIэ я IуэхущIапIэхэм зегъэужьыным теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бгыщхьэ щIыналъэхэм автобусхэр трагъэувэж

2021-12-09

 • КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ цIыху куэд зэрыхуэ автобусышхуэхэм бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ къуажэхэм щызекIуэн щIадзэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгухэр зыхуей хуэзэн папщIэ

2021-12-09

 • УФ-м и ГъэтIылъыгъэ фондым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуани 100-м нэс къыхуаутIыпщынущ, щIыналъэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэр зыхуей хуагъэзэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ лъапIэныгъэхэр зыгъэнэхъапэу псэуа щIэныгъэлI

2021-12-09

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщIу зи гъащIэр езыхьэкIа адыгэ еджагъэшхуэхэм ящыщт тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, этнолог цIэрыIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академием и академик, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Гумани-тар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым археологиемрэ пасэрей тхыдэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щыта Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр (1947 — 2020). Лъэпкъ щIэныгъэлI щэджащэр дунейм зэрехыжрэ мы махуэхэм илъэс ирокъу…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гъашэ — тхыдэ  зиIэ къэкIыгъэ

2021-12-09

 • Иужьрей илъэсхэм тыкуэнхэм къыщIалъхьэ хъуащ гъашэм (полба) къыхащIыкIа щIакхъуэ. Зэрыхабзэуи, ар адрейхэм зэрефIэкIыр нэрылъагъу къызэрытщащI Iэмалу къагъэсэбэп ахэр щхьэхуэу зэрагъэтIылъыр, тхылъымпIэ къэп цIыкIум зэрыралъхьэр. Дауи, адрейхэм нэхърэ нэхъ лъапIэщ. Глютен зыхэмылъ гуэдз лIэужьыгъуэм ди зэманым щIэупщIэр и куэдщ, аллергие зиIэр мащIэкъыми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зи сурэтхэр адыгэ дуней

2021-12-09

 • Адыгэ дуней! Уэрэди гъыбзи щызэщIэту, тхыдэм хыхьэжу, фэеплъыр щылъапIэу, хабзэ и гъусэу, и шыфэлIыфэр екIуу. Зи гугъу тщIыр Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэрщ. Гупсысэу къыпщIонэ адыгэм и теплъэр къызэрыщ сурэтхэр. Мес, лIыжь жьакIэхур мэгупсысэ. Зыгуэрым хегъаплъэри, и нэкIум телъ лэдэх къэс акъыл хыболъагъуэ. ШыкIэпшынэ зыIыгъ пщащэр! ЛъэныкъуэкIэ йоплъэкI, макъамэр къэIун къудей къыпфIигъэщIу. Адыгэшхэр, бжьамияпщэр, къэфакIуэхэр, Урыс-Кавказ зауэр къэзыIуэтэж сурэтхэр!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Iуащхьэмахуэ и кубок

2021-12-09

 • Налшык дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым дыгъэгъазэм и 4 — 6-хэм щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2021-12-09

 • Краснодар крайм медали 7 къыщахь
 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Багдасарян Макар и фэеплъу Невинномысск щекIуэкIащ 2006 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм дзюдомкIэ я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэ Тамбукъан

2021-12-09

 • TVIL.RU урысей турист сайтым ди къэралым и гуэл шыугъэхэм я нэхъ дахэр къыхэхыным ехьэлIауэ иригъэкIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэр хэIущIыIу ищIащ. Кавказ Ищхъэрэм Туризмэмрэ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ зыгъэпсэхупIэхэмкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, Урысей Федерацэм и цIыхухэу зэхэзекIуэн зыфIэфIхэм нэхъ дахэу къалъытэу Iэ зыхуаIэту 10-м хыхьащ Тамбукъан гуэлыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха