ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрызиужьым и нэщэнэхэр

2021-12-21

  • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм     и нэIэм щIэту лажьэ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ и советым хэтхэм я зэIущIэ. Абы къыщапщытащ ди щIыналъэм щагъэзащIэ лъэпкъ проектхэм ящыщу 2021 гъэм къриубыдэу зэфIахар. Гулъытэ хэха хуащIащ «Демографие», «Узыншагъэр хъумэн» проектхэу Урысей Федерацэм и Президентым лъэпкъ зыужьыныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэу къыхигъэщхьэхукIахэм. Зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и пашэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, ди щIыналъэм и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, республикэм и щIыналъэхэмрэ къалэхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГъэзэщIакIуэ гупым я япэ зэхуэс

2021-12-21

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIII Зэхуэсышхуэм щIэуэ хахыжа тхьэмадэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ я япэ зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щылажьэ хасэ къудамэхэм, Тыркум, Сирием, Ливаным, Иорданием, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Коронавирус узыфэм и ягъэкIэ зи гъунапкъэхэр зэхуащIа Израиль къэралыгъуэм щыIэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэр зэхуэсым кърихьэлIэфакъым, ауэ абыхэм щхьэкIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзэну Iэмал ягъуэтащ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-12-21

  • «Омикрон» штамм лIэужьыгъуэщIэр
  • ЩIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ «COVID-19» зи фIэщыгъэ коронавирусыщIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр хъарзынэу къахута хъуащ иужьрей илъэситIым. Ар къызэуалIэхэм я нэхъыбэм я лъыр Iув ещI, я температурэр дрегъэкIуей, щхьэуз къарет, псчэ гъущэм ирегъэубыд, жыпIэнуращи, къарууншэ ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIалиплIми текIуэныгъэ къытхуахь

2021-12-21

  • Краснодар къалэм щекIуэкIащ АСА 134 хабзэ пыухыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Пшыхьым хиубыдэу щыIа зэIущIэ 11-м нэхъыщхьэу къыщалъытэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Багъ Алийрэ Новокузнецк къикIа Кошкин Андрейрэ я зэпэщIэтыныгъэр. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЦIыкIураш

2021-12-21

  • Къаплъэныр Iусщ гъэщIэм и бжэIупэм
  •   ЦIыкIураш, илъэс къэблагъэр къаплъэным ейщ. Фэри фIыуэ фолъагъу къаплъэнхэр, таурыхъхэм хэту куэдрэ фарихьэлIащ, мультфильмхэм фыщоплъ. Псом хуэмыдэу, щIалэ цIыкIухэм ффIэфIщ абыхэм запыфщIыжын, зевгъэщхьын, зывгъэхахуэн. Къаплъэныр къару, бэшэчагъэ, жыджэрагъ зыхэлъ хьэкIэкхъуэкIэщ. И теплъэри екIущ! Нэр зыхьэху а псэущхьэ дахэм теухуауэ щIэщыгъуэхэр къэдывгъащIэт!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха