ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бжьыхьэ  дэшыгъуэр  еух

2021-12-14

  • Дзэм къулыкъу щызыщIэнухэр щраджэ 2021 гъэм и бжьыхьэ лъэхъэнэр икIэм ноблагъэ. Абы хэту мы махуэхэм Налшык дэт республикэ дзэ военкоматым икIри Хэкум и хъумакIуэхэм я сатырхэм хыхьащ сэлэт щIалэщIэ гуп.

  • Ахэр егъэжьэным ипэ къихуэхэу военкоматхэм лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкI. Мы бжьыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу я дзэ къулыкъур ирахьэкIын папщIэ ираджэну я мурадщ ныбжьыщIэ миным нэблагъэ. Ди республикэм икIахэм я нэхъыбэм къулыкъур щрахьэкIынущ ЗыхъумэжыныгъэмкIэ министерствэм и лъэсыдзэхэм, Дзэ-хьэуа къарухэм, Лъэпкъ гвардием. Мы гъэм ди щIалэхэр хаугуэшэнущ къэралым и европей лъэныкъуэмкIэ, Уралым, Сыбырым, КъуэкIыпIэ Жыжьэм щы-Iэ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и дзэ военкоматым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, иджы къекIуэлIа щIалэщIэхэр къулыкъу ехьэкIыным хъарзынэу хуэхьэзырщ. Языныкъуэхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ зрагъэгъуэтащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, сэлэт щIалэщIэхэр къулыкъу щрахьэкIыну частхэм кIуэн ипэ къихуэу формэ щатIагъэ. Ахэр банк картэхэмрэ зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Илъэс дэкIым иджы хуэдэ лъэхъэнэм ди щIалэхэм я къулыкъур кърахьэлIауэ я унэ къагъэзэжынущ. Зи гъащIэр IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм езыпхыну мурад зиIэхэм адэкIи я къулыкъум пащэфынущ.
  • Бжьыхьэ дзэ дэшыгъуэм жэпуэгъуэм и 1-м щIидзащ. Дыгъэгъазэм икIэм пбы иухынущ.
  • МЭЗКУУ Къан.
  • Сурэтым: (сэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ) мы махуэхэм Хэкум и хъумакIуэ къулыкъум пэрыува Атэбий Алихъан, Мэш Резуан, Шыбзыхъуэ Андемыр, Алборэ Алий, Гюльмамедов Ахьмэд сымэ.