ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и  тхьэIухуд Афэшокъуэ Миланэ

2021-12-14

  • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2021» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.

  • Мыгъэрей зэпеуэр къызэрагъэпэщащ ГъуазджэхэмкIэ  Кавказ Ищхъэрэ    институтыр къэзыухагъащIэ режиссёрхэу Жад ФатIимэрэ Овдиенкэ  Юлиерэ. Хъыджэбзхэр зэрыщIалэ дыдэм емылъытауэ, я зэфIэкIымкIэ республикэм къыщацIыхуащ. Иджыри абыхэм я дзыхь езыгъэзахэр ягъэщIэхъуакъым. Къыхэгъэщыпхъэщ зи гугъу тщIы сабий Iуэху         дахэр «9 волна» каналымкIэ къызэратар.
  • Я теплъэкIэ зэкIужрэ гуакIуэу пщащэ 12 утыку кърашат а пщыхьэщхьэм. Зэрыхабзэщи, хъыджэбзхэм я зэфIэкI, творческэ къэухь, акъыл жанагъ ягъэлъэгъуащ.
  • «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2021» цIэ лъапIэр илъэс 18-м ит Афэшокъуэ Миланэ хуагъэфэщащ. Япэ вице-мисс хъуар Тен Даянэщ, етIуанэр Батыр Лиещ.
  • Зэпеуэм пашэ щыхъунымкIэ  Афэшокъуэм сэбэп къыхуэхъуауэ къелъытэ пэжым и телъхьэу сыт щыгъуи зэрыщытыр, мурад ищIам ерыщу дапщэщи зэрыхуэкIуэр.
  • Миланэ зэрысабийрэ уэрэджыIакIуэ хъуныр, утыку итыныр и хъуэпсапIэу къэтэджащ. Курыт еджапIэм щыщIэсым, абы къыщызэрагъэпэщ Iуэхухэм жыджэру хэтт, иригъэкIуэкIырт. ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-м и «Театр гъуазджэ», «Уэрэд жыIэн» унэтIыныгъэхэр къиухащ.
  • Мы зэманкIэ хъыджэбзыр пщащэгъэдахэ (визажист) IэщIагъэм ирола-жьэ. Абы и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэхэм  ящыщщ  езым и студие къызэIуихыу пщащэ нэхъыбэ игъэщIэрэщIэну, нэхъ насыпыфIэ ищIыну.
  • Инэрокъуэ Данэ.