ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зэпеуэм къыхэжаныкIахэм

2021-12-02

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яIущIащ еджакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпеуэм республикэм щыщу щытекIуахэмрэ абы и кIэух Iыхьэм нэсахэмрэ. «Зыгъэпсэхугъуэ иныр» уващ Урысейм и еджакIуэ- хэм я зэпеуэ нэхъ ин дыдэу, ар диIыгъащ Урысейм и Президент Путин Владимири. «Зыгъэпсэхугъуэ иныр» — «Урысейр псоми зэхуэдэ Iэмалхэр щаIэ къэралщ» президент платформэм щыщ проектщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

2021-12-02

  • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ федеральнэ, хэгъэгу, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Iэтащхьэм сыхьэтитIым нэблагъэкIэ жэуап яритащ телевиденэм, газетхэм, радиом, агентствэхэм щылажьэ журналистхэм я упщIэхэм. Пресс-конференцыр къыщызэIуихым, КIуэкIуэ Казбек жиIащ журналистхэм яхуэзэну, епсэлъэну зэригуапэр икIи къыхигъэщащ властымрэ жылагъуэмрэ зэпыщIа хъунымкIэ абыхэм къалэн нэхъыщхьэр я пщэм къызэрыдэхуэр, хъыбарыщIэхэр, Iуэху гуэрхэм я пэжы- пIэр цIыхухэм яIэрыгъэхьэнымкIэ сэбэп зэрыхъур, апхуэдэ дыдэуи цIыхубэм я псалъэр къулыкъущIапIэ-хэм нахьэсу зэрыщытыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Акъылрэ щIэныгъэрэ, гуащIэрэ зэфIэкIрэ

2021-12-02

  • Ди республикэр къулейщ абы и зэIузэпэщыныгъэм, ехъулIэныгъэм зи акъылрэ щIэныгъэрэ, гуащIэрэ зэфIэкIрэ езыхьэлIэ цIыхухэмкIэ. Апхуэдэ хэкупсэхэр и мащIэкъым Аруан щIыналъэм хыхьэ къуажэ нэхъ дахэхэм ящыщ, зи щIыпIэр псынащхьэ къабзэхэмкIэ къулей, «Псынабэ» цIэ дахэмкIэ зэджэ жылэ Iумахуэми. Щалъхуа и жылэм адэкIи зиузэщIыным, псынабэдэсхэм я гъащIэр егъэфIэкIуэным, абы къыдэхъуэ щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным зи гупсысэхэри IуэхущIафэхэри хуэгъэпсахэм ящыщщ Теувэ Алексей Щэрэлыкъуэ и къуэр. НэхъыжьыфI гумызагъэм, жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэрым мы махуэхэм егъэлъапIэ и илъэс 80 юбилейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыхэтым фIыкIэ къахэщ Верусэ

2021-12-02

  • ГъащIэм декIу, абы зи Iыхьэ къыхэзыхыф цIыхум щхьэкIэ «псэукIэ ещIэ» жаIэ. Апхуэдэ цIыхур Iуэху куэдыщэ зи пщэ къыдэхуэ цIыхубзхэм ящыщмэ, нэхъыбэжу уи гуапэ мэхъу. Еджамэ, унагъуэ ихьамэ, бын дахэ игъэсамэ, и унэр къабзэлъабзэмэ, цIыху хыхьэкIэ-хэтыкIэ ищIэмэ, лэжьыгъэ IэнатIэр зыхуей хуэзэу ирихьэкIмэ… сыт адэкIэ къыпыпщэн?! А псори, къанэ щымыIэу, къызэхъулIахэм ящыщ зыщ мы тхыгъэ кIэщIыр зытедухуа Хъыдзэдж (Ансокъуэ) Верусэ Хъусен и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Министр къулыкъур  зыхуагъэфэща Уэздемыр Джем

2021-12-02

  • Дунейм щикъухьа адыгэр къацIыху и лIыгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ, зэфIэкIкIэ. Къэрал зэхуэмыдэхэм къулыкъу лъагэхэм щыпэрытхэщ — пщIэ къыхуащI, дзыхь кърагъэз. Уэздемыр Джем адыгэщ, нэмыцэ политикщ, «Удзыфэхэр» политикэ партыр къызэзыгъэпэщахэм язщ. Иджыблагъэ Германием мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр хъуащ щIалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фэеплъыр щылъэужьыфIэм деж

2021-12-02

  • Сыщалъхуа хьэблэм сыщыдыхьэжкIэ, зэгуэр бынунэр щыпэкIуу щытауэ иджы нэщI хъуа, си цIыкIущхьэр щызгъэкIуа пщIантIэшхуэм и IэплIэм сыкъыщихутэжкIэ, псэр пкъым пкърысыкIрэ блэкIам хилъэсэжу къысщыхъуу щытыкIэ гъэщIэгъуэн сохуэ. Си нэгу къыщIоу-вэж псори, зыри къэмынэу: зи IэфIкIэ зызмыгъэнщIу пасэу сIэщIэкIа си анэ цIыкIур, къысщхьэщыубгъуарэ къысхуащIэмкIэ иримыкъуу дунейм тета си адэшхуэ-анэшхуэр, гумащIэрэ сыт щыгъуи къысхуэщабэу щыта си анэ дэлъхухэр, зи гулъытэ зэи сыщызымыгъэщIа хьэблэ нэхъыжьхэр, щIалэхэр, хъыджэбзхэр… Дэтхэнэр жыпIэн, дэтхэнэм зэуэ утепсэлъыхьын?! Арагъэнщ, сабиигъуэр IэфIщ, щIыжаIари. Си гум IэфIу къинэжахэм ящыщщ ди хьэблэм дэсхэм я зэхуаку илъа зэхущытыкIэ дахэхэр, къыщекIуэкIыу щыта хабзэхэр, уэршэрхэр, щIы- хьэхухэр, зэкIэлъыкIуэр. Сщыгъупщэркъым щIалэгъуалэр пщыхьэщхьэкIэрэ уэрамыщхьэм къыдэкIрэ жэщыбгым нэсыху дыхьэшхымрэ гушыIэмрэ хэту ягъакIуэу щыта зэманыр. Абыхэм я зэхэкIыжыгъуэ хъуху нэхъыжьхэри дыхьэжыртэкъым, къахуеплъэкIрэ пыгуфIы-кIыу фIэкIаи зыми зыри жраIэртэкъым… УимыIэжыр къыщыплъыхъуэм деж, гум зехуз, ауэ гъащIэр апхуэдэурэщ зэрыкIуэр, псори чэзущ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-12-02

Къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ ирикъу ди республикэр зэрыгушхуэ и цIыху щэджащэхэм ящыщщ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алимрэ КъБР-м и цIыхубэ уса-кIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсынрэ. Ахэр зэныбжьэгъуфIу, зэрыгъэпэжу къызэдекIуэкIащ, щызэхуэзэкIэ я мурадхэмкIэ, я гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ зэдэгуашэу. Апхуэдэ зэIущIэхэм ящыщ зыщ мы сурэтым щыфлъагъур.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Кавказ Псы Хущхъуэхэр  къызэрызэIуахрэ илъэс 225-рэ ирикъуащ

2021-12-02

  • «КоммерсантЪ» газетым дигу къегъэкIыж Урысейм и курорт щIэныгъэм къежьапIэ хуэхъуа Кавказ Псы Хущхъуэхэм я хъуреягъкIэ XIX лIэщIыгъуэм япэ зыгъэпсэхупIэхэр къыщызэIуахауэ зэрыщытар. Абы топсэлъыхь газетым и корреспондент Петуховэ Аннэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2021-12-02

  • Мамбэт Аделинэ  дэни щыпашэщ
  • Прохладнэ къалэм дэт, Олимп чемпион Ласицкене Марие и цIэр зезыхьэ, олимп резерв атлетикэ псынщIэмкIэ щагъэхьэзыр школым «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» къэралпсо къыхуеджэныгъэм щIэту щекIуэкIащ 2011 гъэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр