ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IуэрытIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-12-14

 • Жьындуужь
 • Зы щIалэ гуэр псэут, мы дунейм къуалэбзууэ тетым я бзэр ищIэу. А щIалэм и фызым кIытэ игъэгъуну трикIутат. А кIытэ трикIутам бзухэр бгъэдэтIысхьауэ ящыпырти, бзуухъур къэпсалъэри:
 • — Зыр жьэдэвдзи, тIур ефтхъух, — жиIащ.

 • Ар щIалэм зэхищIыкIри дыхьэшхащ. Щыдыхьэшхым и фызыр къэгубжьащ:
 • — Сыт щхьэкIэ укъысщыдыхьэшха? — жиIэри.
 • — Уэ сыпщыдыхьэшхакъым, сэ сыщIэдыхьэшхар мо бзуухъум жиIар зэхэсщIыкIати аращ, — щыжиIэм, фызыр къэпсалъэри и лIым жриIащ:
 • — Иджыпсту къуалэбзууэ щыIэм я цыпэ зырыз къысхухэпчу щхьэнтэ сымыщIымэ, сылIэнущ!
 • ЩIалэр гузавэри къызэхуигъэсащ дамэ зытету щыIэр. Жьындуужьыр къэмысу зыкъомкIэ къакIэрыхуауэ къыщысым, щIалэр еупщIащ:
 • — Сыт алъандэрэ укъыщIэмыкIуар?
 • Жьындуми жэуап къритащ:
 • — Сэ сыкъыщIыкIэрыхуаращ — мывэмрэ вагъуэмрэ зэпэзбжырти, абы сыкъигъэгуващ.
 • — АтIэ дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Мывэр нэхъыбэт, — жиIащ.
 • — ИтIанэ-щэ?
 • — ИтIанэ лIамрэ псэумрэ зэпэзбжат, — жиIащ.
 • — АтIэ абыи дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Абы лIар нэхъыбэу къэслъытащ, — жиIащ.
 • ЩIалэм:
 • — Ар пэжкъым! — щыжиIэм, жьындум къызэкъуипхъуэтри:
 • — Ар зи щхьэр зымыгъэпсэужыф псори лIам хэзбжати аращ, — жиIащ.
 • ЩIагъыбзэм гу лъитакъым щIалэм.
 • — ИтIанэ-щэ? — жиIэри, щIалэ гуэрыр жьындум еупщIащ.
 • — ИтIанэ лIымрэ фызымрэ зэпэзбжат, — жиIащ.
 • — АтIэ дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Фызыр нэхъыбэт, — жиIащ.
 • — Ар дауэ хъун? — жиIэу щIалэм щимыдэм, жьындур къэпсалъэри:
 • — Ари зи фыз едаIуэ псори фызым хэзбжауэ арат, арат нэхъыбэ щIэхъуар, — щыжиIэм, щIалэр зыщIэгупсысыжри, зыци къыхимычу иутIыпщыжащ.
 • Ауэ щыхъум, къуалэбзууэ щыIэм я цым щыщ къыхезымыгъэча жьындур губзыгъащэу къалъытэри, и лъакъуэр ятхьэщIыну унафэ ящIауэ дамэ зытет псоми ятхьэщIырти, зыгуэр къэпсалъэри жиIащ:
 • — Мы жьындум и лъэгур сыту щабэ, — жиIэри. НэгъуэщI зыгуэр къэпсалъэри:
 • — И лъэгум хуэдэу, игури щабэщ абы! — щыжиIэм, жьындур шынэри пабжьэм хэтIысхьэжащ. Аращ жэщу фIэкIа махуэу ар дунейм къыщIытемыхьэри.
 • Тхьэгъэлэдж, Амыщ, Мамыщ
 • Нартхэ я зэманым псэуащ зэкъуэшищ: Тхьэгъэлэдж, Амыщ, Мамыщ жиIэу. Тхьэгъэлэджыр мэкъумэшыщIэт, Амыщыр мэлыхъуэт, Мамыщыр блэгъуаплъэт. Пщыхьэщ-хьэ гуэрым Амыщ и мэлым щыщ иукIри, Тхьэгъэлэдж и хум щыщ пIастэ ищIри, зэшищым зэшзэхуефэ ящIауэ зэбгъэдэст. Зыкъомрэ зэбгъэдэса нэужь, Мамыщ блэгъур къыхихщ, иплъэри, блэгъум кърихари жиIащ:
 • — Нарт СосрыкъуэкIэ еджэу дунейм зы угъурсыз гуэр къытехьэнущ. Ар дунейм къытехьа нэужь, ди лъэпкъыр псори кIуэдынущ. Хэт и бынми, дэищым дыдейуэ, зыгуэр дэIэпыкъуэгъуншэу, и щхьэм хьэрычэт хуимыщIэжыфу къытенэну къокI. Сосрыкъуэр дунейм къытехьа нэужь, щIыми Iэщми берычэту хэлъыр, щIым и IэфIымрэ Iэщым и дагъэмрэ щIэкIынущи, ар дунейм къытемыхьэ щIыкIэ, Амыщ, уи мэлым щыщ укIи и лыр гъэгъу, уэри, Тхьэгъэлэдж, уи мэшым щыщ зы ху фэнжей из щIыи, зы щIыпIэ гуэрым щыдвгъэгъэтIылъ, — жиIэри.
 • ЕтIуанэрей махуэм зэшищыр зэдэIэпыкъури, зы мэл Амыщ ейм щыщу яукIащ. Тхьэгъэлэдж и хум щыщу зы фэнжей из ху щIыгъуу яхьри, бгъуэнщIагъ гуэрым щIалъхьащ.
 • Абы лъандэрэ зэман зыбжани дэкIащ. АрщхьэкIэ, егупсысыжри, мэзым кIуэри, псы Iуфэм и деж зэшищым унэ хащIыхьащ. Унэм щIалъхьащ мэл гъэгъуамрэ ху фэнжеймрэ. Зэшищым я унагъуищым цIыхуу ису хъуар, цIыкIуи ини къамыгъанэу, яшэурэ а унэр ирагъэлъэгъуащ, ирагъэцIыхуащ.
 • Ауэрэ, зэманыр екIуэкIыурэ, нарт Сосрыкъуи дунейм къытехьащ. Зэшищри лIэри, зэшищым и ужь иту адрей я бынхэри лIэуэрэ, я лъэпкъым зы фызыжь закъуэ къинащ. Мамыщ жыхуиIам зэшищыр хуэкIуащ. Фызыжьыр дэIэпыкъуэгъуншэу, и щхьэм и щхьэпэ хуземыхуэжу къыщынэм, шхын щхьэкIэ мэжэщIалIэ щыхъум, къыжраIауэ щытар ищIэжырти, унэ ирагъэцIыхуам кIуэжри, Амыщ и мэлылымрэ Тхьэгъэлэдж и хумрэ ишхыу, щыпсэууэ щIэтIысхьэжащ.
 • ЗэманыфI дэкIаи абы иужькIэ. Илъэс зыбжанэкIи щыпсэуаи абдеж а фызыжьыр, зыри имылъагъуу, зыми емыпсалъэу, зыри абы деж щемыпсыхыу.
 • Нартым къахэкIауэ, Сосрыкъуэр лIы хъуауэ, шууэ, гуп и гъусэу къакIухьурэ губгъуэм къинащ, мэжэщIалIэу, гъуэмыладжэу.
 • Яшхэр яукIыу яшхыжынуи абы я Iуэхур нэсащ. Заплъыхь Iуащхьэ-Iуащхьэхэм дэкIуейуэрэ, я хъуреягъкIэ зыри цIыху щыпсэууэ ялъагъуркъым.
 • ИкIэм-икIэжым, заплъыхьурэ здэкIуэм, мэзым Iугъуэ мащIэ щалъэгъуащ.
 • — Мо Iугъуэр здэщыIэм цIыху щыIэщ, Iугъуэм фыкIуи феплъ, — жаIэри шууищ ягъэкIуащ. Шууищыр мафIэм хуэкIуэурэ, унэ хэту къахутащ. Шухэр унэ бжэIупэм зэрыIухьэу, фызыжьри гуфIэри къыщIэжащ.
 • — Уи закъуэ мыбы щыпсэур? — жаIэри еупщIащ ахэр фызыжьым.
 • — Си закъуэщ, — къажриIащ фызыжьым.
 • — Ди анэ, дыгъуэмыладжэщ, мэжэщIалIэу губгъуэм дыкъинащ. Шу гупышхуи дохъу, дыбгъэшхэфыну пIэрэ? — жаIащ шууищым.
 • — Шууищэ фыхъуми, фызгъэшхэнщ зывгъэнщIыху, фыкъеблагъэ, — жиIэри, шууищыр къиутIыпщыжащ.
 • Ахэр Сосрыкъуэ и гупым къахыхьэжри:
 • — Зы нанэ цIыкIу дыхуэзати, феблагъэ къыджиIащ, дигъэшхэну дыкъигъэгугъащ, — жаIащ. Апхуэдэу шу гупыр, Сосрыкъуи яхэту, фызыжьым деж щызэхэпсыхащ.
 • — ФыкIуэ, си щIалэхэ, пхъэ къэфхь, псы къэфхь, нэхъ щIэхыу сыфхуэпщэфIэнщ, — жиIэри фызыжьым Сосрыкъуэ и гупым яжриIащ.
 • Сосрыкъуэ и гупыр зэбгрыжри, хэт псы, хэт пхъэ къахьащ. Фызыжьым лэгъуп инитI тригъэувэри, псы изу щIалэхэм ирыригъэкIащ, езыми мафIэ щIищIэжащ.
 • ЛэгъупитIыр къавэу щыхуежьэм, зы лэгъупым хугу IэмыщIэ закъуэ фэнжейм кърихри хикIутащ. Мэл дзажэ закъуэ фIэлъти, абы тIуалэ тридзэщ, къыпиупщIри адрей лэгъупым хилъхьащ.
 • Шу гупыр зэплъыжащ, зэIущэщащ. Псоми жаIащ: «Мыбы и гугъэр сыт, абы хикIута хумрэ хилъхьа лымрэ зылI и кIэтIий кIапэ къигъэбыдэнукъым», — жаIэри.
 • Лэгъупыр къавэщ, хугури тIэпIри лэгъупым из пIастэ хъуащ, хьэнтхъупс Iэнлъэ ини къыщхьэщыкIауэ.
 • ПIастэр яубащ. Хьэнтхъупсу шынакъ зырыз ирафащ лыр вэхукIэ. Лыр вэри, шу гупым къахутрилъхьащ. АрщхьэкIэ шу гупым яхуэмышхыу лым щыщи пIастэм щыщи къэнащ. Лэпс мащIэ тIэкIу трафыхьыжри къэтэджыжахэщ:
 • — Дыбгъэтхъащ, тхъэгъуэ махуэр Тхьэм къуит, дежьэжынщ, — жаIэри.
 • Шу гупыр гъуэгум теувэжа нэужь гупсысэжащ.
 • — Мэл имышхыу, пIастэ шыуани абы дэщIызымыгъужи дэ гупым зыри къытхэткъым, мыбы ищIа тIэкIунитIэр щхьэ тхурикъуа, щхьэ тхуэмышхарэ? Дывгъэгъази девгъэупщI мыбы и ерыскъыр къызыхэкIамкIэ, ахъумэ къезэгъкъым апхуэдэу дыкIуэжыну, — жаIэри унафэ ящIащ, Сосрыкъуэ яхэту, шууищым ягъэзэжу еупщIыну.
 • Сосрыкъуэ яхэту шууищым ягъазэри, фызыжьым деж дыхьэжащ. ШууитIыр пщIантIэм къыдинэри, Сосрыкъуэ фызыжьым деж щIыхьащ.
 • — Ди анэ, зыгуэркIэ дыноупщIыну къэдгъэзэжащи, емыкIу дыкъыумыщIу къыджепIэтэмэ, гуапэ тщыхъунут, — жиIащ Сосрыкъуэ.
 • — ЖыIэ, си щIалэ, упщIэ хъуэн илъкъым, сщIэмэ, бжесIэнщ, — жиIащ фызыжьым.
 • — АтIэ, ди анэ, дэ шу гупым щыщ дэтхэнэми пIастэ шыуанрэ зы мэлрэ имышхыу зыри къытхэткъым. Уэ тхуэбгъэва хугу IэмыщIэмрэ лы тIуалэмрэ дрикъун щхьэ хъуа? — еупщIащ Сосрыкъуэ.
 • — А, Сосрыкъуэ угъурсызыр дунейм къытехьащ, — жиIащ фызыжьым, ар зэры-Сосрыкъуэр имыщIэу. Сосрыкъуэ губжьащ, и нэщхъыр зэхиукIащ, и напщIэр дригъэуеящ. АрщхьэкIэ зиубыдри еупщIащ:
 • — А жыхуэпIэр сыт, ди анэ? — жиIэри.
 • — Сэ сыщIалэу зэхэсхыу щытащ, нартхэм къахэкIауэ Сосрыкъуэ и цIэу зы щIалэ дунейм къытехьэнущ, жаIэу. Сосрыкъуэ дунейм къытехьа нэужь, дунейм и берычэтыр текIынущ. ЩIым и IэфIыр щIэкIынущ, Iэщым и дагъэр хэкIынущ, жаIэрт — псори пэж хъуащ. Ар фэ зы мэл зэрыфшхыфым къегъэлъагъуэ. Сэ фэзгъэшха хужьгъэр Тхьэгъэлэдж  и мэкъумэшщ, Сосрыкъуэ къамылъху ипэкIэ къэкIащ икIи дгъэтIылъауэ щытащ. Фэзгъэшха мэлыр Амыщ и мэлым щыщщ. Сосрыкъуэ къамылъху ипэкIэ къалъхуауэ щытащ. Аращ фыщIрикъуари, аращ зыщIэвгъэнщIари. Иджы Сосрыкъуэ къалъхури, щIым и IэфIымрэ Iэщым и дагъэмрэ щIэкIащи, сыт хуэдиз фымышхами, зывгъэнщIынукъым, — къыжриIащ.
 • Сосрыкъуи фызыжьым ехъуэхъури, и щхьэр къыфIэхуауэ къэшэсыжри и гупым къахыхьэжащ. КъыжриIамкIэ гупыр къеупщIа щхьэкIэ, зыри яжриIакъым.
 • Даущджэрджий  и  уэрэд
 • ЩакIуэ, щакIуэурэ жыжьаплъэ,
 • Зытеплъэр зыIэщIэмыкI,
 • Зи хьэ гъуабжэжьыр кIэлъэф.
 • Къызэдалъэфыр зэдыдиIусщ,
 • Гъуэм исхэри дызэдихуэдэщ,
 • Пхафэм хэсхэр зэдыдибзущ,
 • Мэзым щIэсхэр тхузэрымыгъэгуэш,
 • Шыуэ дызытесхэр шы фэкъу лъакъуэхущ,
 • Хьэуэ ддэщIыгъухэр хьэ парий нэсщ.
 • Хьэджафэр нэсым, бажэпсэр Iуеуд,
 • Бажэм и фэр зыIэрыхьам хьэр фIыуэ егъашхэ.
 • Мыщэ къаукIым — фэр гуащэ Iыхьэт,
 • Бланэ къаукIым — и лыр пщы Iыхьэт,
 • Даущджэриижьым хьэшхуэр и гъусэт,
 • Пэ щабэр и гъусэти напэхур и кIэст.
 • Бажэ дещэнумэ, шы къуэгъукIэ дывгъакIуэ,
 • Бланэ дещэнумэ, шы пшэркIэ дывгъажэ,
 • Ди Амуукъуэм щыблэр щагъэш,
 • Фэ гъэгъуа къашэр гуфэ зэтетщ,
 • Ди Арыкъыжьхэм бжьабэжьхэр къыщохъу,
 • Бланэ ехъуар лъэгуажьэ фIыцIэщ.
 • Ди фоч фIыцIэжьым дызэдыщIоплъ,
 • Ди нэр зытеплъэр пшэрыхьым IэщIэкIкъым.
 • Уэ Аржыныжьым блэ фIыцIэр щызэпыропщ,
 • Дыщэ сырымэр зи нащхьэу зи щхьэм хуимытыжыр
 • КъыритI зэхуакум IэпщэкIэ къыдэзыхыжыр —
 • Даущджэриижь гущэурэ ди лIы хахуэрщ.
 •  
 •  Псалъэ  пэжищэ
 • Щоджэнхэ ЩакIуэжьыр лIыфIщ хужаIэу икIи зекIуэлIу щытауэ жаIэж. Ар зы махуэ гуэр зекIуэ къикIыжу, къуршымкIэ къышыщхьэдэхыжым, зы гъуэдыдж гуэр IущIащ. Ар фIэхьэлэмэт хъууэ щеплъыпэм, лъэужь къилъэгъуащ, гъуэм и деж щыкIуэдыжу. Езым мурад ищIащ:
 •  — Сэ мыр зэзмыгъэщIауэ сымыкIуэжын, — жиIэри гъуэдыджым зригъэщэтэхащ. Абы ист зы лIы фIыцIэ ин, нэхъыбэу плъагъур цыуэ. ЩакIуэжьыр и щIэм зэрынэсу, лIы фIыцIэ иныр къэIэбэри, и пщампIэр къиубыдащ. ЩакIуэжьым зыри жимыIэу етIысэхащ.
 • — Сыту фIыщэу укъысIэрыхьа, Тхьэм жиIэм, си лIыщIэу упсэуху уэзгъэхьынщ, — жиIэри лIы фIыцIэр гуфIащ.
 • ЩакIуэжьыр къэпсалъэри:
 • — Тхьэм жиIэм, сыкIуэжынщ икIи сыпхуэлIыщIэнкъым, — жиIащ.
 • ЛIы фIыцIэр къеплъри аргуэру дыхьэшхащ, икIи ЩакIуэжьым мыр къыжриIащ:
 • — Иджыпсту къегъажьи псалъэ пэжищэ къызжыIи узутIыпщыжынщ, армырмэ кIуэж уиIэкъым.
 • Сыт ищIэнт ЩакIуэжьым, къригъэжьащ:
 • Уэсэпсафэр — уаялэщ,
 • Уэлбанэ махуэр щIэпытхъщ,
 • Фызым я тхъэгъуэр къэбышхщ,
 • Фыз бзаджэр лIы гъэжьщ,
 • Фызым и фIыр лIы гъатхъэщ,
 • Бланэ щеуэр нэхущщ,
 • Зи шэрэз бзаджэр блэ фIыцIэщ,
 • Благъэжьым и гум уеуэм — пфIокIуэд,
 • Гур зэрыкIуэдыкIыр и шэрхъщ,
 • ЛIыншэ фызабэр гиялэщ,
 • Пщащэ шхэрилэр лIы гъапцIэщ,
 • ЯмыгъэпцIа лIы яубыдыркъым,
 • Унэм цIыху щIэмысмэ — гуэщыжьщ,
 • Iэнэм шхын темылъмэ — ар пхъэбгъущ,
 • Уанэм лIы имысмэ — пхъэ тыкъырщ,
 • Фочым шэ имылъмэ — ар башщ,
 • ПхъэIэщэм вы щIэмытмэ — пхъэ щылъщ,
 • Iэтащхьэ плъагъумэ — бжьыхьэщ,
 • Щынащхьэ плъагъумэ — гъатхэщ,
 • Шхын нэхърэ — шхалъэ,
 • Фыз мылъхуэ нэхърэ — бжэн лъхуэн,
 • Нэфыр тхьэкIумафIэщ,
 • Зи фIэщ умыхъум, тхьэ пIуэкIи,
 •  зэхихыркъым,
 • Хабзэ мыщIэр щхьэщытхъущ,
 • Пхъуншэр — хьэдагъэншэщ,
 • Вынд и шыр фIэдахэщ,
 • Хамэм ейр IэфIщ,
 • Ухеймэ — улъэщщ,
 • Жьы зимыIэ фIы щыIэкъым,
 • КъыптекIуэр гугъущ,
 • Гъунэгъур унэгъущ,
 • Зэныбжьэгъур зи акъылитI зэтехуэращ,
 • Къэрабгъэр япэ мауэ,
 • Узыпэмылъэщыну псым зегъэхь,
 • Насып зиIэм и хьэм удз ехъу,
 • ЩIакхъуэр зыгъажьэр мафIэщ,
 • Фызыр зыгъэжьыр и лIырщ,
 • ЛIыжь зыгъэжьрэ зи бын и жьауэ щIэтрэ
 •  нэхъыфI щыIэкъым.
 • Чыуэ къыумыгъэшар бжэгъуу
 •  къыпхуэгъэшыжыркъым,
 • Къуэш егъу нэхърэ — ныбжьэгъуфI,
 • ГуфIэгъуэмрэ гуIэгъуэмрэ зэпыщIащ,
 • ЦIыхур зыгъэнщIыр щIыращ,
 • ГъащIэм и кIыхьагъыр зыми ищIэркъым.
 • ЩIым зы ептамэ, тIу къуетыж,
 • Ажалым «сынокIуэ» жиIэркъым,
 • Унэ умыхъуу къуажэ ухъуну упымыхьэ,
 • Нэфыр тхьэIухуд хъужынукъым,
 • Ерыскъы Iей щыIэкъым, ныбэ
 •  Iейщ щыIэр,
 • Джэду здэщымыIэм, дзыгъуэр щоятэ.
 • Зыр зым фIэмыкIтэмэ, лIы укIыным
 •  кIэ иIэнтэкъым.
 • Ныбэр къэблагъэмэ, благъэр
 •  пщегъэгъупщэ,
 • ЩхьэкIуэ зышэчыр щхьэ шхыгъуэ йохуэ,
 • Хабзэм бзыпхъэ иIэщ,
 • IитIыр зэрымытхьэщIу зэрыщIэркъым,
 • Хьэ хей умыукIи, фыз хей иумыгъэкIыж,
 • Дыгъужьыжь лы шхын хинэркъым,
 • ЩIэр дахэщ, жьыр фIыщ,
 • ЩIэжьей нэхъ IэфI щыIэкъым,
 • Дыщ зимыIэр хьэщым макIуэ,
 • ЕкIуу делэным Iуэхушхуэ пылъщ,
 • Напэм техуэр жьэм жеIэф,
 • ЗыхуэмышыIэ пщтырафэщ,
 • Хабзэр убзэу зыфIэщIыр делэщ,
 • Хьэр хьэлывэм щогугъ,
 • Делэр гугъэурэ мэлIэж,
 • Джэдыгум езым хуэдэр и щыдэжынщ,
 • Шы къэмыжам губгъуэ ицIыхуркъым,
 • Укъыщалъхуар зэрумыщIэм хуэдэу,
 •  ущылIэнури пщIэркъым,
 • Дыгъум гъунэ ищIэркъым,
 • Хьэр гугъу ехьынумэ, гъуэгурыкIуэм
 •  докIуэ,
 • Удын гуауэр мэгъущри, псалъэ гуауэр
 •  гъущыркъым,
 • ЗэмыщхьитI зэрихьэлIэмэ зэзэгъыркъым,
 • Зауэ тхъэгъуэ щыIэкъым,
 • TIyp зы палъэщи, зыр уимыIэ пэлъытэщ,
 • Щхьэр псэум пыIэ щыщIэркъым,
 • СопIащIэ жыпIэу, шы лъэхъам умышэс,
 • Гъусэ хуэмыху нэхърэ — хьэфI,
 • Хьэр банэурэ мэлIэж,
 • Ныбэрэ бынкIэ зэхуэмыдэ щыIэкъым,
 • Анэ зимыIэм, гуIэр и махуэщ,
 • Нэм илъагъур щхьэм и уасэщ,
 • ПщIэнтIэпсыр пщIэншэ хъуркъым,
 • Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ,
 • Iуданэр кIэщIщ жыпIэу хыфIумыдзэ,
 • Пщыкъуэр щIалэщ жыпIэу уемылъэстауэ,
 • Удым и удыгъэр япэ кърегъэщ,
 • Зэбзэгуэгъу зэпсэгъущ,
 • ЦIыхурэ гъуэгуанэрэ зымыцIыху
 •  махуаем гъусэ умыщI,
 • Джэд щыкъун и пщIыхьщ,
 • Узытхьэлэну псым ухэмыхьэ,
 • Хэкужьыхьэ лъэщщ,
 • Мащэм зэ ихуэр набгъэщи, тIэу
 •  ихуэр нэфщ,
 • Хъандзэгу пэтрэ гу егъэуфэрэнкI,
 • Мыгъуэр гъуанэ Iукуэщ,
 • Узыщыгугъыр уи дауэгъу хуэдэщ,
 • Узэрыгугъэу ухъумэ уунэхъурэт,
 • Япэрей акъыл нэхърэ — иужьрей акъыл,
 • Псэрэ псырэ нэхъ IэфI щыIэкъым.
 • АфIэкIа жиIэн щимыгъуэтыжым, щы къэнэжати, и псалъэм къыпидзэжащ:
 • Сыкъызэралъхурэ уэ нэхъ шынагъуэ
 •  слъэгъуакъым,
 • Си гъащIэм иджы нэхъ гуэзэвэгъуэ
 •  сихуакъым.
 • Мы щIыпIэм сикIыжым, си гъащIэкIэ сыкъихьэжынтэкьым, — щиIуатэм, «псори пэжщ», — жиIэри къиутIыпщыжащ.