ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2021

ЦIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным трагъащIэ

2021-12-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм щыхагъэхьащ партыр илъэс 20 щрикъум ирихьэлIэу Москва щрагъэкIуэкIа XX съездым. Абы нэмыщIу Генеральнэ советым щылэжьэнущ КъБР-м и лIыкIуэу цIыхуитI — УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм поплъэ

2021-12-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Кавказ. РФ» АО-м и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн щIыгъуу «Эльбрус» зыгъэпсэхупIэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щаублащ щIымахуэ лэжьэгъуэр. КъызэралъытэмкIэ, курортыр хуэхьэзырщ зыгъэпсэхуакIуэ- хэр къригъэблэгъэну. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнумэ, абыхэм я бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэху зехьэкIэ пэрытымкIэ ядогуашэ

2021-12-07

  • ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ республикэ центрым иджыблагъэ зэIущIэ щхьэпэ къыщызэрагъэпэщащ. Бгъэдэлъ зэфIэкIхэмкIэ, и Iуэху зехьэкIэ пэрытымкIэ ди щIыналъэм и курыт школхэм я IэщIагъэлI гупым ядэгуэшащ «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2021» урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэм ящыщ, абы и лауреат хъуа, Май къалэм дэт курыт школ №5-м инджылызыбзэр щезыгъэдж Къущхьэ Каринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къалэ Мухьэмэд  и урым зекIуэр

2021-12-07

  • Шы Iуэху зезыхуэхэм папщIэ Урысейм къыщыдэкI «Gold Mustang» журналым и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Абы къытехуа «Жэнэт хытIыгум щекIуэкIа шыгъажэ» тхыгъэм Беклемишевэ Аннэ щытопсэлъыхь КъБР- м щыщ шууей Къалэ Мухьэмэд Сардинием щекIуэкIа шыгъажэ кIыхьым зэрыхэтам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгейм «вагъуэщIэ»  къыщызэщIоблэ

2021-12-07

  • Утыкушхуэ ихьэрэ и зыщIыкIэ дахэкIэ, и IэпэIэсагъкIэ, къыпкърыкI хуабагъкIэ узыIэпызышэ дэтхэнэми укIэлъыплъыну, и Iуэху къызэрекIуэкIыр зэбгъэщIэну ухуейуэ зы щытыкIэ уоувэ. Ауэ «ар адыгэщ» жаIэу щызэхэпхкIэ, узэщIэзыIэтэ гушхуэныгъэм и мызакъуэу, бгъэдэлъ зэчийм и нэхум нэхъ гъунэгъу зыхуэпщIыну ухуожьэ. Апхуэдэщ иджыблагъэ зи зэфIэкIыр куэдым хьэлэмэт ящыхъуа, «Макъ» («Голос») макъамэ зэхьэзэхуэм къыщыхэлыдыкIа ЛIыуней Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хэкум и  акъужь щабэр

2021-12-07

  • ЦIыхур щалъхуа щIыналъэм и цIэр фIыкIэ щагъэIум, и теплъэр дахэкIэ щагъэлъагъуэм деж нэхъ лейуэ мэгушхуэ. Хамэ щIыпIэ куэдым телъыджэу къыщалъытэ пасэрей ухуэныгъэхэмрэ щIыуэпс теплъэгъуэ хьэлэмэтхэмрэ нэхърэ зымащIэкIэ нэхъ фагъуэкъым ди лъахэм и хъугъуэфIыгъуэхэр. ЩIы хъурейм щикъухьауэ тет лъэпкъым я плъапIэщ дунейм щынэхъ лъагэ дыдэу къыщалъытэ Iуащхьэмахуэ бгы уардэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щамил Iимамым къытхуигъэхьа тхыгъэр

2021-12-07

  • Иджыри и пIэ имыувэпа тхыдэ къудамэхэм язщ 1846 гъэм Щамил Къэбэрдейм къэкIуауэ зэрыщытар. Абы и пэ къихуэу Iимамым адыгэхэм къахуигъэхьа тхыгъэр тхыдэ фэеплъ хъугъуэфIыгъуэу къэплъытэну хуэфащэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Макъамэр зи псэм хэлъ Нэхей Аслъэн

2021-12-07

  • Урысей Федерацэм, Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ артист, Кубанымрэ Абхъазымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, «Адыгейм и щIыхь» медалыр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр, УФ-м, АР-м я къэрал саугъэтхэр, Шостакович Д. Д. и цIэкIэ щыIэ саугъэтыр зыхуагъэфэща, Кавказ Ищхъэрэм, Урысей псом щыцIэрыIуэ композитор, АР-м къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблым и художественнэ унафэщI Нэхей Аслъэн Къасым и къуэм хуэдэ цIыху гъуэзэджэм къытебгъэзэжурэ утепсэлъыхьыныр лейкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Хэха

Дэ тщыгъупщэнукъым

2021-12-07

  • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №3-м щекIуэкIащ дзэ-хэкупсэ клубхэмрэ «Юнармия» зэгухьэныгъэм я къудамэхэмрэ я фестиваль. Ар хухахащ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм Кавказыр хъумэным ехьэлIа зэхэуэхэр зэриухрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха