ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гухэлъхэр  щагъэзащIэр

2020-12-22

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ республикэм къыщызэIуихащ «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо Iуэхур.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зытещIыхьар зи узыншагъэм сэкъат иIэ, зеиншэ, щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм я гухэлъхэр кърагъэхъулIэнырщ.
  • — «ХъуэпсапIэхэм я псей» акцэр УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ, къэралым и волонтёрхэр и гъусэу, ирагъэжьауэ щытащ. Нобэ ар хабзэ дахэ хъуауэ гъэ къэс идогъэкIуэкI, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек. — Мы Iуэхум и мурад нэхъыщхьэр щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ щытыкIэ гугъу къихута ныбжьыщIэхэм, зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу защIэдгъэкъуэнырщ. Нобэ щIыналъэ унафэщIхэр зэгъусэу мы Iуэхум дыхэтыну гупыж тщIащ. Я хъуэпсапIэхэр иту псейм тхыгъибгъу къыкIэрысхащи, псалъэм папщIэ, илъэс 15 зи ныбжь Хьэмыз Дисанэ абы щыжеIэ мольберт, сурэт зытрищIыхьыну чэтэн, краскэхэр иIэну зэрыхуейр, Мещеряков Артём — планшет. Шэч хэмылъу, ныбжьыщIэхэм я лъэIухэр икIэщIыпIэкIэ дгъэзэщIэнущ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт «ХъуэпсапIэхэм я псей» Iуэхум къищынэмыщIауэ, республикэ унафэщIхэм пщэрылъ зэрыщащIам ипкъ иткIэ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм мы гъэм сабий мин 12-м тыгъэ зэрахуигъэхьэзырар. ЗэрытхузэфIэкIкIэ сабий нэхъыбэ зэрыдгъэгуфIэным иужь дитынущ.
  • КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ яхуищIащ волонтёрхэм Iуэхур егъэкIуэкIыным я къару зэрырахьэлIам папщIэ.
  • Iуэхум хэтащ КъБР-м и Правительствэм щыщхэр, КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэхэр, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, волонтёрхэр. Абыхэми псейм тхыгъэ щырыщ къыкIэрахащ, ахэр зытхахэм я хъуэпсапIэхэр хуагъэзэщIэн мурадкIэ.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.