ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ  псалъэр» къыфIэрыхьэну  фыхуей?

2020-12-19

  • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
  • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м еух 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

  • Илъэс 96-рэ хъуауэ ди анэдэлъхубзэкIэ КъБР-м къыщыдэкI газет закъуэм — «Адыгэ псалъэм» ныбжьэгъухэр и куэду къокIуэкI. Ныбжьэгъу щIикуэдри цIыхухэр дэзыхьэх, яфIэгъэщIэгъуэн, гупсэхугъуэ къезыт тхыгъэхэр абы и напэкIуэцIхэм къызэрытехуэрщ.
  • «ФифI фымыгъэпуд, фи Iей фымыгъэпщкIу» къыхуеджэныгъэр гъуазэу зиIэ газетым лъэпкъым и бын пажэхэр республикэми хамэ къэралхэми цIэрыIуэ щещI, зызыщидзеипхъэхэри щIиуфэркъым, цIыхухэм я гуныкъуэгъуэхэри гулъытэншэ ищIыркъым.
  • ИлъэсыщIэм «Адыгэ псалъэм» къытехуэну тхыгъэхэм, я лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу щытынухэм я гугъу пщIымэ, щIэджыкIакIуэхэм фIыуэ ялъэгъуа «Си бзэ — си псэ, си дуней», «ЩIалэгъуэ», «Адыгэ хабзэ», «Си еджапIэ — си къежьапIэ», «Махуэку», «Узыншагъэ», «Шыхулъагъуэ», «ЦIыкIураш», «Ислъамым и нур», «Малъхъэдис», «IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ» напэкIуэцIхэр адэкIи къыдагъэкIынущ.
  • Апхуэдэуи, газетыр зыIэрыхьэхэм гунэс ящыхъун тхыгъэ щIэщыгъуэхэр я пащхьэ иралъхьэнущ «Абы дегъэпIейтей», «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ», «Адыгэпщ цIэрыIуэхэр», «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?», «Iуэху еплъыкIэ», «УпщIэ — жэуап», «IэщIагъэлIым и чэнджэщ», «МакъыщIэ», «ДифI догъэлъапIэ», «Жыжьэ — гъунэгъу» рубрикэхэм щIэту.
  • «Адыгэ псалъэр» зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: мази 6-м ди газетым и уасэр сом 728-рэ кIэпIейкIэ 76-рэщ.
  • Индексыр П 5894.