ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Си  бзэ — си псэ,  си  дуней»  зэпеуэм     2020 гъэм  щытекIуахэр

2020-12-15

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си    бзэ — си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ. Ахэр бзэр хъумэным, щIэблэр лъэпкъ хабзэм, литературэм, гъуазджэм, тхыдэм щIэпыкIыным хуэунэтIат. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд гупсысэкIэ зэришэлIащ абы.

 • ЗэIущIэм кърихьэлIахэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ Анзор.
 • — Япэрауэ, къыхэзгъэщыну сыхуейщ мы Iуэхур къызэгъэпэщыным гуащIэшхуэ зэрыхэтлъхьар, гурэ псэкIэ дызэрыхэтар. ТекIуэныгъэ къахьауэ нобэ мыбдеж щыдгъэлъапIэ дэтхэнэми и щIыб къыдэтщ и лэжьэгъухэр — дэтхэнэри IуэхущIа-     пIэ щхьэхуэм и лIыкIуэщ. Абыи мыхьэнэ етын хуейуэ къызолъытэ. Пэжщ, иджыпсту дызэрыт щытыкIэ гугъум и зэранкIэ, дызэрыхуей дыдэм хуэдэуи къызэгъэпэща хъуакъым гъэфIэж Iуэхур. Сыхуейщ щхьэж фызыбгъэдэт IэнатIэр пщIэ иIэу адэкIи ефхьэкIыну, фефIэкIуэну, — жиIащ министрым.
 • ЕджакIуэхэр лъэпкъ щэнхабзэм дегъэхьэхыным теухуауэ текIуэныгъэ къэзы- хьа IуэхущIапIэхэм хуагъэфэща щIыхь тхылъхэмрэ тыгъэхэмрэ абыхэм я лIыкIуэхэм яритыжащ Езауэм.
 • ЩIыналъэхэмрэ къалэхэмрэ я унафэщIхэу, жылагъуэ лэжьакIуэхэу Iуэхум хэтахэм хуагъэфэща щIыхь тхылъхэмрэ тыгъэхэмрэ яритыжащ КъБР-м ЦIыху-хэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и Жылагъуэ советым и унафэщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы жиIащ лъэпкъ укъыхэкIын, лъэпкъым щыщу ущытыным мыхьэнэуэ иIэр нэсу къызыгурыIуэм и дежкIэ   мы Iуэхум щIыхь зэрыпылъыр.
 • — Бзэ щыIэмэ, лъэпкъри щыIэщ, — жиIащ Сэхъурокъуэм. — Ди анэдэлъхубзэращ дэ пщIэ зиIэ лъэпкъ щхьэхуэу дыщызыгъэIэр. Нобэ бзэ IуэхукIэ дгъэлъапIэ дэтхэнэми лъэпкъым и пащхьэ жэуап гуэр щихьу аращ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ Урысей Федерацэм  и Конституцэу, иджыблагъэ зэхъуэкIыныгъэхэр зыхалъхьам, и 68-нэ, 69-нэ Iыхьэхэм бзэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ хъумэным теухуауэ Iэмал хъарзынэхэр къызэрыдитыр, ар зэрыхъукIэ къэдгъэсэбэпын зэрыхуейр. Мы Iуэхум фIыкIэ зи цIэ къыщитIуэхэм фIыщIэ фхузощI егъэджэныгъэ, гъэсэныгъэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэревгъэкIуэкIым папщIэ.
 • Министерствэм и IуэхущIапIэм щагъэлъэпIахэм яхэмытами, ехъулIэныгъэкIэ зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ еджакIуэхэми.         8 — 11-нэ классхэм щIэсхэм ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэри къалъытащ.
 • — Щхьэж и IуэхущIапIэ    деж щывгъэлъэпIэжмэ си гуапэщ тыгъэхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ зыхуэдгъэхьэзыра еджакIуэ цIыкIухэр, — яжриIащ министрым ныбжьыщIэхэм я егъэджакIуэхэм.
 • Iуэхум и кIэухыу «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» уэрэдыр къеуащ. ЗэIущIэм хэтахэм зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.
 • Гугъуэт Заремэ.
 • Сурэтхэр Чучуевэ Лейлэ трихащ.