ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-01

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, СССР-м боксымкIэ спортым и мастер, «Къэббалъкъэнерго» акционер зэгухьэныгъэм и юридическэ къудамэм и унафэщI Алий Сулеймэн МэштIалий (Михаил) и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.