ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэрахабзэу, 0:2-кIэ   къыщIадзэ

2020-10-29

 • «Кубань» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (2:0). Краснодар. «Кубань» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Судьяхэр Шафеев (Волгоград), Валеев (Дон Iус Ростов), Циклаури (Мэзкуу).
 • «Кубань»: Баринов, Черов (Сидоров, 72), Ерохин, Акопян, Овсиенкэ, Абдокъуэ (Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин, 46), Каюмов (Горбатюк, 90+2), Гъурф, Грузнов, Мамты (Соловьёв, 81).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Тебэрды, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Дэхъу (Джатэрывэ, 54), Бахъсэнокъуэ (Апажэ, 90), Пащты, Хьэшыр (Дзэмыхь, 81), Iэпщацэ (Уэрэзей, 66), ХъутIэ (Багъэтыр, 51).

 • Топхэр дагъэкIащ: Мамтым, 39 — пенальтикIэ (1:0). Ольмезовым, 48 — езым и гъуэм (2:0). Хьэшырым, 62 (2:1). Пащтым, 68 (2:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Ерохиным, КIэбышэм, 15 (тренер нэхъыщхьэм), Ольмезовым, Бахъсэнокъуэм, Багъэтырым, Дзэмыхьым, Джатэрывэм.
 • 13-нэ дакъикъэм Грузновым пенальти худэгъэкIакъым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIутIанэ джэгугъуэм ипкъ иткIэ адрейхэм яужькIэ блыщхьэм Краснодар щрагъэкIуэкIа зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» турнир таблицэм щиIыгъ увыпIэм и дежкIэ мыхьэнэ щIагъуэ иIэтэкъым — армырами пашэныгъэм зэрыщIэмыбэныфынур пасэу наIуэ хъуат. Абы щыгъуэми премьер-лигэм и командэ зыбжанэм хъарзынэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа гъуащхьауэ гъуэзэджэ Мамты Хьэсэн иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэу нэхъри зызыгъэлъэща «Кубань»-р щIохъуэпс, бжьыпэр иубыду, япэ дивизионым игъэзэжыну. А IуэхугъуэмкIэ и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэу Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р ипэ къит махуэм Таганрог щыIэу щIыпIэ «Форте»-м къызэрыхигъэщIамрэ Махъэчкъалэ и «Легион Динамо»-р ростовдэсхэм зэрапэмылъэщамрэ ар нэхъри тригъэгушхуэрт. Арати, гурыIуэгъуэ хуэдэт хэт сытым щIэбэнынуми. АрщхьэкIэ куэд зыпэмыплъауэ джэгур екIуэкIащ.
 • ХьэщIапIэ щыIэ пэтми, «Спартак-Налшыкым» и ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ зэIущIэм къыщIидзащ. Абы зыкIи хуэмыхьэзыру къыщIэкIащ хэгъэрейхэр — ахэр текIуэныгъэм щIэбэныну къихьами, захъумэжын хуей хъуащ. Япэу «Кубань»-р ипэкIэ щыкIуэтар епщыкIущанэ дакъикъэращ икIи занщIэу пенальти къилэжьащ. Ди гъуащхьэхъумэхэм ядэIэпыкъуну къикIуэтыжа Бахъсэнокъуэ Алихъан гъуэм пэмыжыжьэу Мамты Хьэсэн ириудащ. Метр пщыкIузым бгъэдыхьащ етIуанэ дивизионым и Япэ гупым мы зэхьэзэхуэм топ нэхъыбэ я хьэрхуэрэгъухэм щахудэзыгъэкIа Грузновыр. Зричри, и къару къызэрихькIэ, ар еуащ. Ди гъуащхьэтет Антиповым топым здигъэзэну лъэныкъуэр къищIащ, ауэ лъэмыIэсу IэщIэкIри, штангэм техуащ.
 • Абдежми Iуэхур къыщыувыIакъым. Тепщэныгъэр налшыкдэсхэм яIыгъ пэтми, аргуэру пенальти я гъуэм къеуэну 39-нэ дакъикъэм къахукъуэкIащ. А Iэмал гъуэзэджэр Мамты Хьэсэн зыIэщIигъэкIакъым.
 • Бэлыхь зыхидзэжрэ лIыгъэ хэлъу абы къыхэкIыжу зезыгъасэ «Спартак-Налшыкым», загъэпсэхуу къызэрихьэжу етIуанэ топри и гъуэм дыхьащ. АбыкIэ «Кубань»-м щIэгъэкъуэн лъэщ хуэхъуащ Ольмезов Артур. Хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр къыщызэпиудым, абы топыр и гъуэм дигъэкIыжащ.
 • Тхьэмахуэ ипэкIэ къахуеблэгъа «Мэхъэчкъалэм» щыдэджэгуами хуэдэу, 0:2-уэ къыхагъащIэу хъуа иужькIэщ ди щIалэхэм зыкъыщызыкъуахар. 62-нэ дакъикъэм щегъэжьауэ 68-нэм нэсыху абыхэм краснодардэсхэм я щхьэр кърагъэIэтакъым икIи Хьэшыр Аланрэ Пащты Русланрэ я фIыгъэкIэ бжыгъэр зэхуэдэ ящIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэфакъым, мызэ-мытIэу абы пэгъунэгъу хъуа пэтми. Ауэ 2:2-ри хуабжьу арэзы дыкъэзыщIа кIэухщ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, мы зэпеуэм ар «Кубань»-м и япэ зэрытемыгъэкIуэныгъэщ. «Спартак-Налшыкым» абы къригъэгъэсэбэпакъым и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэм нэхъапэIуэкIэ очко тIурытI-щырыщ зэрафIэкIуэдар.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Форте» (Таганрог) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 0:3, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:4, «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, «Интер» (Черкесск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:5, СКА (Дон Iус Ростов) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» жэпуэгъуэм и 31-м иригъэкIуэкIынущ. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ Черкесск и «Интер» командэр.
 • Жыласэ  Заурбэч.