ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псынэдахэр  иджыщ  щыхагъащIэр

2020-09-15

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къыщыщIэзыдзахэм ящыщщ Псынэдахэ къуажэм и «Родник»-р. ПэщIэдзэ джэгугъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар.

  • Зэхьэзэхуэм щыхамыгъэщIауэ иджы къэнэжар адрей псоми куэдкIэ ящхьэщыкIа «Энергетик»-м и закъуэщ. Зэхэта джэгугъуэ пщыкIуплIым яужькIэ прохладнэдэсхэр нэхъ къапэгъунэгъу я хьэрхуэрэгъу-  хэм очко пщыкIузкIэ япэ ищащ. ФIэщщIыгъейщ абыхэм ныкъуэкъуэгъу нэс мы гъэм яIэну. Ику иту топ хырыхым нэблагъэ къапэщIэувэхэм яхудэзыгъэкI «Энергетик»-р Налшык щысабыращ — хэгъэрейхэм я жагъуэ зэрищIар тIэу къудейрэщ.
  • Псынэдахэ и «Родник»-р етIуанэ увыпIэм къыIуигъэкIуэтащ «Тэрчым». Абы къыхуеблэгъа «Бахъсэныр» гугъу емыхьыщэу хигъэщIащ.
  • И гур къызэрыгъуэтыжа хуэдэщ Налшык и «Спартак-Д»-м.  Ар зыкIи щысхьакъым Урыху къикIахэм икIи  я гъуэм жэуапыншэу топибл дигъэкIащ.
  • КIэух увыпIэхэр ябгынэфыркъым Шэджэм и «Шэрджэсымрэ» Бабугент и «ЛогоВАЗ»-мрэ. Я стадионым  щыджэгуж пэтми, япэм «Малка»-р къефIэкIащ, етIуанэм «ХьэтIохъущыкъуейр» хухэгъэщIакъым. Апхуэдэурэ екIуэкIмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщ-   хьэр зыбгынэнухэр пасэу зэхэкIынущ, чемпионми хуэдэу.
  • Мыгъэрей зэхьэзэхуэм       зэрыщIидзэрэ топ пщыкIубгъу я хьэрхуэрэгъухэм яхудэзыгъэкIа «Энергетик»-м и пашэ Иуан Азрэт гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьы-пэр зэрыщиIыгъщ. ЗэкIэ абы зыри гъунэгъу къыхуэхъуфыркъым.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щекIуэкIа зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Спартак-Д» (Налшык) — «Урыху» (Урыху) — 7:0, «Шэрджэс» (Шэджэм) — «Малка» (Малкэ) — 2:6, «Налшык» (Налшык) — «Энергетик» (Прохладнэ) — 0:2, «Тэрч» (Тэрч) — «Бахъсэн» (Бахъсэн) — 2:0, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 0:2, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 2:2, «Инал» (Къэрэгъэш) — «Къундетей» (Шэджэм) —  2:2, «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — «Родник» (Псынэдахэ) —1:0.
  •  Хьэтау Ислъам.