ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ

2020-09-15

  • Мазийм кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, КъБР-м ерыскъыхэкIыу хамэ къэралхэм иригъэшащ илъэс псом тещIыхьауэ яубзыхуауэ щытам и процент 90-р.

  • КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, дызэрыт илъэсым и мазийм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым нэгъуэщI хэкухэм яхуригъэшащ ерыскъыпхъэу США-м и доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ. Ар илъэсым ящэну я мурадам и процент           90-м щIегъу. Илъэс кIуам и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ АПК-м и продукцэу хамэ къэралхэм ирагъашэр хуэдитIым щIигъукIэ нэхъыбэ хъуащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ираш шэр, шхухэкIхэр, джэдкъазылыр, IэфIыкIэхэр, минеральнэ псыхэмрэ псыIэфIхэмрэ, пхъэщхьэмыщхьэхэр, нартыху жылапхъэр яIэрохьэ къэрал 19-м.
  • «Дунейпсо кооперацэмрэ хамэ къэралхэм продукцэр егъэшэнымрэ» лъэпкъ проектым щIыналъэм къегъэщIылIа и Iыхьэм теухуа зэгурыIуэныгъэу УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ зэращIылIам тету АПК-м и продукцэу 2020 гъэм республикэм иришу ищэну траухуауэ щытащ США-м и доллар мелуан 19,5-рэ и уасэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я
  • пресс-IуэхущIапIэ.