ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Алихъан  етIуанэ текIуэныгъэри  къытхуехь

2020-09-15

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр Вертков (Мэзкуу), Харченкэ (Дон Iус Ростов), Трошин (Серпухов).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Бахъсэнокъуэ (Ашу, 67), Хьэшыр (ХъутIэ, 58), Дэхъу, Джатэрывэ, Iэпщацэ (Уэрэзей, 67), Гугуев. (Клышэ, 81).
 • «Биолог-Новокубанск»: Арсентьев, Охрименкэ, Никитенкэ, Хибабэ (Тупихин, 78), Малыш, Давыдов (Борзенков, 88), Борисов, Чувилов, Дмитриенкэ (Криворог, 46), Седых.
 • Топхэр дагъэкIащ: Бахъсэнокъуэм, 44 (1:0). ХъутIэм, 90+3 (2:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Дмитриенкэ, Мэкъуауэм, КIэдыкIуейм, Криворог.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкыр» аргуэру щытекIуащ. Тхьэмахуэ ипэкIэ ЕсэнтIыгу къалэм щыIа зэIущIэми хуэдэу, вэсэмахуи ди командэм очкоищыр къыхуэзыхьа топыр дэзыгъэкIар щIалэщIэ дыдэ, балигъхэм  я гупым  къызэрыхыхьэрэ куэд мыщIа Бахъсэнокъуэ Алихъанщ.
 • Прогрессым и «Биолог-Новокубанск»-м иджырей зэпеуэр зэрыригъэжьар «Спартак-Налшыкым» ейм зэрефIэкI щыIэтэкъым. Дыдейхэми хуэдэу, абыи пэщIэдзэ зэIущIэхэм зы текIуэныгъэ закъуэ къыщихьауэ арат икIи, турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэм ящыщ зым къыщыхутати, и Iуэхухэр иригъэфIэкIуэжыну щIэхъуэпсырт. Тхьэмахуэ ипэкIэ ЕсэнтIыгу щIыпIэ командэм щефIэкIа ди щIалэхэми я гукъыдэжыр инт икIи адэкIэ я очко бжыгъэм хагъэхъуэну я нэ къызэрикIыр нэрылъагъут. А псоми зэпэщIэтыныгъэ удэзыхьэх ящIащ.
 • Джэгум  и япэ Iыхьэр, дауи, хэгъэрейхэм я тепщэныгъэкIэ екIуэкIащ. «Спартак-Налшыкыр» къаруушхуэкIэ ебгъэрыкIуэрт икIи псынщIэ-псынщIэу бжыгъэр къызэIуихыну хущIэкъурт. АрщхьэкIэ ар къыщехъулIар командэхэм загъэпсэхуну икIыну щынэблэгъа дакъикъэхэращ. ХьэщIэхэм я гъуэм пэмыжыжьэу къыщыхъея зэхэвэ-зэхэжьэм зэпIэзэрыту къыщыщIэкIащ псом нэхърэ нэхъыщIэ Бахъсэнокъуэ Алихъан. Ар хуэзэ дыдэу топым еуащ икIи зыхэт гупыр япэ иригъэщащ.
 • Бжыгъэр къызэрызэIуахам игъэгушхуа ди щIалэхэм нэхъ жыджэрыжу джэгум и етIуанэ Iыхьэри ирагъэжьащ. Нэхъапэми хуэдэу, ахэр къаруушхуэкIэ ебгъэрыкIуэрт икIи я хьэрхуэрэгъухэм топ худагъэкIыну куэдрэ пэгъунэгъуащ. Аргуэрыжьти, ар къащехъу-лIар иужь дыдэ дакъикъэхэращ. Судьям къыщIигъуа зэманыр и кIэм нэблэгъэпат,   джэгум къызэрыхыхьэ-рэ куэд мыщIа, нэгъуэщI ди щIалэщIэ ХъутIэ Анзор зы очко нэхъ мыхъуми зыIэригъэхьэну «Биолог-Новокубанск»-м иIа гугъэхэр щы-къуилъхьэжам.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ «Спартак-Налшыкым» иужь джэгугъуитIым текIуэныгъитI щызыIэригъэхьащ. Пэжщ, ди щIалэхэр зэфIэкIар зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэращ, ауэ абыхэм дэрэжэгъуэрэ тегушхуэныгъэрэ къаримытынкIэ Iэмал иIэкъым. Дыщыгугъынщ адрей зэIущIэхэми дыщагъэгуфIэну.
 • Абы  щыгъуэми  етIуанэ дивизионым и Япэ гупым  зэпеуэр щызэщIэплъэ зэпытщ. ПэщIэдзэ джэгугъуиплIми щытекIуэу, зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыдауэ  щыта Краснодар и «Кубань»-м иужь зэIущIэхэм къыщыщыщIар гурыIуэгъуэкъым: зэкIэлъхьэужьу тIэу къыхагъэщIащ. Арати, пашэныгъэр, дауи, фIэкIуэдащ. Иджы ар Iэрыхьащ и лъахэгъу «Кубань-Холдинг»-м. АдэкIэ гъунэгъу дыдэу къыщытщ бжьыпэм хущIэкъу командэ лъэрызехьэ зыбжанэ. Деплъынщ я Iуэхур зэрыхъум. ЗэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, «Спартак-Налшыкыр» абыхэм яхэткъым.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ  иткIэ иужьу зэхэта джэгу-                гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 3:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Форте» (Таганрог) — 1:1,«Интер» (Черкесск) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:4, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) —  «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:2, «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Краснодар-3» (Краснодар) —   4:2, «Кубань» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:2.«ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Дружба» (Мейкъуапэ) зэIущIэр щызэхэтар дыгъуэпшыхьщ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр фокIадэм и 20-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Новороссийск къалэм щыIущIэнущ сыт щыгъуи лъэщ щIыпIэ «Черноморец»-м.
 • Жыласэ  Заурбэч.