ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

2020-09-03

 • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэпIащ махуэшхуэ зыбжанэ. Абыхэм хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд Налшык щекIуэкIащ.

 • ЩIэныгъэм и махуэм и бжэхэр къызэIуихащ къалащхьэм дащIыхьа 33-нэ еджапIэщIэм. Пщэдджыжь дыгъэпсымрэ сабий нэжэгужэхэмрэ дэпщIыпщIырт школыщIэр. Егъэджэныгъэ гъуэгум япэу техьэ ныбжьыщIэхэм ират гулъытэмрэ а цIыкIухэм я гурыфIыгъуэмрэ махуэр нэхъри яIэтырт. Мы гъэм къызэIуаха школыщIэм ныбжьыщIэ 1420-рэ щеджэнущ, япэ классым сабий 224-рэ щIэтIысхьащ. IуэхущIапIэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу, иджырей зэманым декIуу яухуащ, абы псыгуэнитI хэтщ, спорт пэшу 2 иIэщ, футбол щыджэгу губгъуэшхуэ, IT-клуб, нэгъуэщI куэди иIэщ.
 • Школ №33-м къыщызэхуэса цIыхухэм яхыхьащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек икIи адэ-анэхэмрэ школакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ.
 • — Къэбэрдей-Балъкъэрым дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ди къэкIуэнум, ди къэкIуэну хъужыр ди сабийхэращ. Дэ сыт щыгъуи иужь дитынущ абыхэм заужьыным, дэтхэнэми и зэфIэкIыр къэгъэнэIуауэ ядэлэжьэным. Нобэ республикэм и курыт еджапIэхэм ныбжьыщIэ мини 110-м щIигъу екIуэлIэжынущ. Ахэр мини 3-кIэ нэхъыбэщ, нэгъабэрейхэм нэхърэ. Абы къегъэлъагъуэ ди лъахэр ипэкIэ зэрыбакъуэр, зыужьыныгъэм зэрыхуэкIуэр, — жиIащ КIуэкIуэм.
 • КъБР-м и Iэтащхьэр адэ-анэхэм ехъуэхъуащ я бынхэм я ехъулIэныгъэхэм иригушхуэу куэдрэ псэуну, апхуэдэуи егъэджакIуэхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ я лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, я щхьэм пщIэшхуэ зэрыхуащIыр къыхэщу.
 • *   *   *
 • Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм къыIэрыхьащ дэIэпыкъуэгъу псынщIэ автомашинэ 17. Ахэр щIыналъэхэм щыIэ сымаджэщхэм тыгъэ яхуищIащ КIуэкIуэ Казбек. Абыхэм исыну бригадэхэм, район сымаджэщхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Iэтащхьэр икIи дызэрыт щытыкIэ гугъум псэемыблэжу зи IэнатIэ пэрыт дохутырхэм фIыщIэ ин яхуищIащ.
 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къызэрыджиIамкIэ, 2020 гъэм къриубыдэу дэIэпыкъуэгъу псынщIэ автомашинэу 28-рэ республикэм къыIэрыхьащ: нэхъ пасэу машинэ 11 «С» классу къэкIуащ, иджырей машинэ 17-р «В» классщ. «Ар, дауи, медицинэ IэнатIэм зезыгъэужь Iуэхугъуэщ, дэIэпыкъуэгъу псынщIэм и Iэмалхэр нэхъыбэ зыщIщ, — жиIащ Къалэбатэм. — Автомашинэ 16-р район сымаджэщхэм еттынущ, зыр кардиодиспансерым ейщ».
 • ЩIыналъэхэм къикIа медицинэм и лэжьакIуэхэр автомашинэщIэхэм щыгуфIыкIащ икIи къыхагъэщащ, класс «В»-м ИВЛ аппарат, пульсоксиметр, дефибриллятор зэритыр, дохутыр дэIэпыкъуныгъэ нэхъ гугъухэри занщIэу сымаджэм егъэгъуэтынымкIэ зыхуеину псомкIи къызэрызэгъэпэщар.
 • *   *   *
 • Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ къэрал дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща ди лъахэгъухэр.
 • ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ, министерствэхэм, къалэ, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.
 • КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм защыхуигъазэм жиIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр ди тхыдэм и иджырей лъэхъэнэр мыхъуу, Урысей Федерацэм и жьауэм дыщIэту къэткIуа гъуэгуанэ кIыхьым щыхьэт зэрытехъуэр.
 • — Дэ ди блэкIам, тхыдэм дыхуэфащэу дыщытыпхъэщ. Зэи тщыгъупщэ хъунукъым зи акъылрэ гуащIэкIэ республикэ дахэр тхуэзыухуахэр, сыт щыгъуи дыхуэлэжьэн хуейщ ар нэхъри егъэфIэкIуэным, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек. — Мис апхуэдэ хьэл дахэкIэ къыхэщахэрщ нобэ мы Iуэхум кърихьэлIар. IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрыткIэрэ, фэ фщыщ дэтхэнэ зыми, ди япэ итахэм ящIахэм нэхъри хывогъахъуэ, республикэм зэрызиузэщIыным махуэ къэси фыхущIокъу. Си щхьэкIэ фIыщIэ ин фхузощI фи Iэзагъым, фи гуащIэдэкIым, фи ехъулIэныгъэхэм, фи гумызагъагъэм папщIэ, а псори лъабжьэ хуохъу республикэр нобэ зытет зыужьыныгъэм и гъуэгум.
 • Фэ зэрыфщIэщи, мы гъэм ди республикэм и мызакъуэу, дуней псор гугъуехь хэхуащ. Ауэ дэ куэдрэ дгъэунэхуащ апхуэдэ лъэпощхьэпохэр икIи дыкърагъэкIуэтакъым, нэхъ лъэщ, нэхъ жан дащIауэ фIэкIа. Иджырей щытыкIэм куэдым щIэрыщIэу дригъэплъыжащ, куэдым дригъэгупсысащ. Абы къыдэкIуэу хъэлат хужь зыщыгъ дохутырхэм я лэжьыгъэм и мыхьэнэр нэхъри зыхыдигъэщIауэ си гугъэщ. Нобэ жылагъуэм я дежкIэ ахэр цIыхугъэ, гущIэгъу зыхэлъ, Iэзагъ зыбгъэдэлъ дохуты-ру зэрыщытым и мызакъуэу, зэманым и лIыхъужь нэс хъуахэщ. Езыхэм я узыншагъэм, гъащIэм щымысхьыжу абыхэм къра-гъэл Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр.
 • Дохутырхэм я жэуаплыныгъэр, гуапагъэр, гу-щIэгъулыр — аращ щытыкIэ гугъум дыкъизышари.
 • Нобэ дгъэлъапIэхэм ящыщщ сыт хуэдэ лъэхъэ-ни пщIэшхуэ зыхуащIу къекIуэкI егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэри. Абыхэм я Iущагъырщ, шыIэныгъэрщ къыдэкIуэтей щIэблэр зыхуэдэнур зэлъытар. Пандемием и лъэхъэнэм гугъу ехьахэм ящыщщ егъэджакIуэхэри, ауэ итIани гъэ еджэгъуэр зыхуей хуэзэу зэхуащIыж-ри, щIэр къызэIуахащ.
 • Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми Къэбэрдей-Балъкъэрыр ефIакIуэ зэпыту илъагъуну зэрыхуейм шэч къытесхьэркъым. Сабий узыншэ, насыпыфIэ къэгъэхъуныр, унагъуэ быдэ ухуэныр, нэхъыжьхэм пщIэ яхуэщIыныр, анэдэлъхубзэхэр хъумэныр  — ахэращ ди ехъулIэныгъэхэм къежьапIэ яхуэхъур. Ди псэукIэм я лъабжьэ а Iуэхугъуэ псори Урысей Федерацэм и Конституцэм щыщIэгъэбыдащ. Абы халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIа IэIэтыр къызэгъэпэщауэ щекIуэкIащ ди республикэм. ФIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ а Iуэхум хэлIыфIыхьа дэтхэнэ зыми.
 • Фэ фи гуащIэдэкI лэжьыгъэрщ зыужьыныгъэ зэпIэзэрытым республикэр хуэзышэр. Иджыри зэ сынывохъуэхъу ехъулIэныгъэ куэд фиIэну.
 • КIуэкIуэ Казбек япэу игъэлъэпIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зыхуагъэфэщахэр. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм, коронавирус уз зэрыцIалэм пэщIэтыным хуащIа хьэлъхьэныгъэ иным, я IэщIагъэм куэд щIауэ зэрыпэрытым папщIэ орденыр хуагъэфэщащ дохутырхэу Атабиевэ Жаннетэ, Къэнэмэт Лейлэ, Меркуловэ Александрэ сымэ. Граждан жылагъуэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин зэрыхуищIам, жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэру зэрыщытым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр иратащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталийрэ КъБР-м и Комсомолхэм я ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Жыджэт Александррэ.
 • КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр, щIыхьыцIэ лъапIэхэр хуагъэфэщащ IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыпашэ ди лъахэгъухэм.
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.