ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аргуэру саугъэтхэр къыхуагъэфащэ

2020-09-03

  • Урысей кином и махуэм, шыщхьэуIум и 27-м,  кинематографиемкIэ «Золотая тарелка» саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр Къэзан щагъэлъэпIащ. ЛъэпкъыбзэкIэ къыдагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыфIу абы къыщалъытащ КъБР-м и режиссёр Битокъу Владимир и «Псыежэх куухэр» фильмыр.

  • Битокъу Владимир къыдэкIуэу, а зэхыхьэм щагъэпэжащ саугъэтитI зэуэ къэзыхьа ди хэкуэгъу режиссёр Золотухин Александр. Къагъэлъэгъуахэм ефIэкIыу къалъытащ абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «Мальчик русский» фильмым и сценарийр икIи а лэжьыгъэм Королёв Владимир щигъэзэщIа ролыр цIыхухъу роль нэхъыфI хъуащ.
  • КъыжыIапхъэщ, Золотухин Александри Битокъу Владимири Сокуров Александр зэри-    гъэсэныр. ГъэсакIуэ цIэрыIуэми «Золотая тарелка» саугъэтыр къратащ, кино гъуазджэм и зыужьы-  ныгъэм хуищI хэлъхьэныгъэфIхэр къалъытэри.
  • Киносаугъэтыр и жэрдэмщ кинопроектхэр дэIыгъынымрэ «Время кино» фестивалыр къызэгъэпэщынымкIэ жэуап зыхь IуэхущIапIэм. Ар ирагъэкIуэкIащ Тэтэрстан Республикэм щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу. Проектыр къызэрагъэпэщ президент грантхэмкIэ фондыр я щIэгъэкъуэну. Зэхыхьэ гуапэм щагъэлъэгъуащ Золотухиным и IэдакъэщIэкI «Мальчик русский» фильмыр.
  • Арщыдан  Динэ.