ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къехъуэхъуащ Республикэм и махуэмкIэ

2020-09-03

  • «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Республикэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
  • Мы махуэшхуэм щIыналъэм, Кавказ Ищхъэрэ псом я дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ар и дамыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм илъэсищэкIэрэ къызэпача гъуэгуанэшхуэм икIи гугъум, я къэралыгъуэр гъэувыным, зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным, я щIэблэм я къэкIуэнур дахэу щытыным хуэлажьэу къакIуам.

  • Нобэ республикэм пещэ социальнэ, экономикэ IэнатIэхэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм зегъэубгъуным, дэтхэнэ зы цIыхуми и псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэза лэжьыгъэм. Къэбэрдей-Балъкъэрыр къэралым и турист центру къалъытэ, дуней псом къикIыурэ зыгъэпсэхуакIуэхэр къыхуэкIуэу.
  • ЩIыналъэм щыпсэухэм, абы и хьэщIэхэм, ар и хэкуу къэзылъытэ икIи зыгъэлъапIэ дэтхэнэми сохъуэхъу адэкIи заужьыну, мамырыгъэ хэкум илъыну, фIыгъуэ я куэду псэуну!», — щыжеIэ хъуэхъум.