ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

АфIэкIа зы зауи къремыхъу!

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр гукъинэжу, щIэщыгъуэу щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы зэдэууэ хэтащ цIыхуищэ бжыгъэхэр, зэрахьэ къулыкъуи, я ныбжьи, зыщыщ лъэпкъи емылъытауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Джылахъстэнейм махуэ лъапIэр лъагэу щаIэт

2019-05-14

 • Ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Тэрч щIыналъэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэкур зыхъумахэм я щIыхькIэ

2019-05-14

 • ТекIуэныгъэм и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щрагъэжьащ «Полк уахътыншэ» акцэмкIэ. Абы хэтхэр — политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ- хэм, IуэхущIапIэхэм, еджапIэхэм я лIыкIуэхэр, РОСТО-м (ДОСААФ) и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсэнхэмрэ — Фэеплъым и утым нэс зэгъусэу кIуэцIрыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ

2019-05-09

 • КIуащ БетIал
 • Гъэбырыб уи ныпхэр,
 • Махуэм я нэхъыфI,
 • ЩIэзылъхьам бий гупхэр —
 • Дыгъэ мыункIыфI!
 • Дыгъэм пшэр пхисыкIыу
 • ЩIыр зыгъэнэхуауэ,
 • Укъепсащ, гущыкI
 • Зауэр щIым тепхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, абы хэтахэу пщIэ зыхуэтщIхэ!

2019-05-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэ» союзыр ди къэралым и махуэ нэхъ лъапIэ дыдэмкIэ — ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ къывохъуэхъу.
 • Ветеран лъапIэхэ! Фэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ фхэлъу ди Хэкум и щхьэхуитыныгъэр фхъумащ, къэрал зэтекъутар зэфIэвгъэувэжащ икIи мамыру дыпсэуну Iэмал къыдэфтащ. Дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым. ХэкIуэдахэм я фэеплъыр ди гум илъу, ди щхьэр лъахъшэу фхудогъэщхъ. Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж фиIэну, фи Iыхьлыхэмрэ фи благъэхэмрэ я гулъытэмрэ гуапагъэмрэ фыщымыщIэну дынывохъуэхъу.
 • ГъукIэлI Хьэсэн,
 • КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм и тхьэмадэ.

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зэи  тщыгъупщэнукъым

2019-05-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ дынывохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и цIыху мелуанхэми, а зауэм и гузэвэгъуэр зылъэIэсауэ щыта адрей къэралхэм щыпсэухэм я нэхъыбэми я гуфIэгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэу къалъытэ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа, дуней псор зыгъэгулэза Хэку зауэшхуэм цIыхухэм хьэзабу, бэлыхьу къахуихьар зыхуэдизыр нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ. Совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ нобэрей ди мамыр псэукIэм, фашизмэр дунейм тегъэкъэбзыкIыным. Къэралым и дежкIэ гъэунэхуныгъэшхуэу щыта а илъэсхэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым икIи зауэм и нэщIэбжьэ ди цIыхухэм афIэкIа зэи ямыгъэунэхуным псори дытелэжьэн хуейщ.
 • Мамырыгъэ, зэIузэпэщыгъэ фи унагъуэхэм илъыну, гуфIэгъуэ фыщымыщIэу фыпсэуну ди гуапэщ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэ,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ Иным имахуэр догъэлъапIэ

2019-05-09

 • АдыгэлI уардэ
 • ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм ящыщщ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм пхыкIа, мамыр гъащIэм хэзэгъэжу лэжьыгъэ купщIафэ езыхьэкIа, лъэужьыфIэ, зи цIэр тхыдэм къыхэна, Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ адыгэлI нэс Уэрдокъуэ Мухьэмэд Азрэт и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зауэм теухуа уэрэдхэр адыгэбзэкIэ жаIэ

2019-05-09

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм накъыгъэм и 7-м концерт щIэщыгъуэ ятащ. ЕджапIэм и камернэ пэшым удихьэхыу адыгэбзэкIэ щагъэзэщIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ятха уэрэдхэр. Урыс уэрэдхэр адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар щIэныгъэлI цIэрыIуэ, академик, химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмыз Русланщ. Концертыр ирагъэкIуэкIащ институтым и студентхэу Халабузар Тамерланрэ Ивасненкэ Катярэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ГуфIэгъуэ махуэшхуэм къыдэунэху хабзэ дахэ

2019-05-09

 • Хабзэ хъуауэ, къэралым, республикэм накъыгъэм и 9-м къыщызэрагъэпэщ «Полк уахътыншэ» Iуэхум гъэ къэс нэхъри зэрызиубгъур ди нэгу щIокI. Ар куэдкIэ елъытащ зэхыхьэм цIыху нэхъыбэ къыхэшэным зи зэфIэкI езыхьэлIэхэм. Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым и аспирант Амщыкъуэ Амырхъан и къару емыблэжу хущIокъу Iуэхум зэрызригъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Адыгэ лъэпкъыр ирогушхуэ

2019-05-07

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу НэщIэпыджэ  зэкъуэшищыр

2019-05-07

 • Ди адэшхуэхэу зэкъуэшищ хэтащ Хэку зауэшхуэм. НэхъыжьитIыр — НэщIэпыджэхэ Мусарэ Къасымрэ — зэрыхэкIуэдам и хъыбар къаIэрыхьауэ щытащ, ауэ ахэр щыщIалъхьа щIыпIэм зыри щыгъуазэтэкъым. Абыхэм я шы нэхъыщIэ Жэмалдин хъыбарыншэу кIуэдащ, 1943 гъэ лъандэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Нэхущ  генералыр

2019-04-25

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэм яхэлъащ хахуагъэ, псэемыблэжагъ, жэуаплыныгъэ, нэгъуэщI хьэл-щэн дахэхэри. Абы и щыхьэтщ ди лъахэм и бын куэдым къакIуа зауэ гъуэгуанэхэр, зэрахьа лIыгъэр, ягъэлъэгъуа щапхъэфI-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ПсэзэпылъхьэпIэ

2017-05-18

 • Хэку зауэшхуэм и тхыдэм хэтщ лIыгъэрэ хахуагъэкIэ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIа напэкIуэцI куэд.     Ауэ щыхъукIи, абыхэм къахощ цIыхубэ насыпыншагъэкIэ, лIыгъэшхуэрэ шыIэныгъэкIэ нэгъуэщI зыри зыпэмыувыфын зы напэкIуэцI. Ар Ленинград блокадэрщ. Махуэ 900-кIэ, 1941 гъэм и бадзэуэгъуэм и 10-м къыщыщIэдзауэ 1944 гъэм и шыщхьэуIум и 9 пщIондэ, екIуэкIа а псэ-зэпылъхьэпIэ Iуэхур хъуащ Хэку зауэшхуэм и зэпэщIэувэныгъэ нэхъ кIыхь дыдэ. Нэмыцэ генерал-фельдмаршал Лееб Вильгельм и унафэм щIэт «Ищхъэрэ» дзэ гупышхуэм хэт бий зауэлIхэм япэу япэщIэувахэм ящыщащ ди хэкуэгъу щIалэ, авиацэм и сержант Махъцы Iэбу Шэмсэдин и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«БлэукIа» снайперым и хъыбар

2017-05-17

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщщ си адэ Унэж Хьэждаут Мэрем и къуэр. Ар 18-нэ десантыдзэм и хы лъэсыдзэм хэту Новороссийск деж щызэуащ. «Малая Земля» жыхуаIэ щIыгур километр зэбгъузэнатIэ 30 хъууэ аращ, ауэ мыхьэнэшхуэ иIэти, совет зауэлI мин 12 — 15-м махуэ 225-кIэ ар яIыгъащ, бийр кърамыгъэкIуалIэу. НэгъуэщIу хъунутэкъым: Таманымрэ Кърымымрэ хуит къащIыжын щхьэ- кIэ, Новороссийск яIыгъын хуейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ