ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и цIыхухэр ягъэгуфIэ

2016-10-13

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым дыгъуасэ къыщызэIуихащ щIэуэ зэрагъэпэщыжа медицинэ IуэхущIапIэу тIу. Премьер-министрым щIыгъуащ иджыблагъэ узыншагъэр хъумэнымкIэ министру ягъэува Расторгуевэ Светланэ, ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Тутыкъу Анзор, Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Я щIэныгъэр къапщытэж

2016-10-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 4-м «Этнографие диктант» урысейпсо Iуэхур щекIуэкIащ. Къэралым и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ цIыхубэр дегъэхьэхын мурадкIэ ар иджы япэу къызэрагъэпэщат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэбзэр зэзыгъэщIэнухэм я дэIэпыкъуэгъуу

2016-08-30

 •  КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтым хыхьэ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ кафедрэм и доцент Абазэ Албэч адыгэбзэкIэ зэхигъэуващ «Нанум и бзэ» интерактив мультимедие зэреджэн дэIэпыкъуэгъур. Ар Интернетым къыщывгъуэтынущ мы ссылкэхэмкIэ: http://www.kbsu.ru/docs/if/nanum_i_bza.ppsx; http://vk.com/circasbook?w=wall-897254752429; http://ajanskafkas.com/surmanset/kabardey-balkar-universitesinden-cocuklara cerkesce-ogreten-calisma/ http://apsnyteka.org/2773-abazov_nanum_i_bze.html
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Хъыбар гуапэхэр щызэхуэхьэса къыдэкIыгъуэ

2016-07-13

 • Мэз Сусаннэ зи редактор нэхъыщхьэ «Личный акцент» журналым и еплIанэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 • Журналым и япэ напэкIуэцIым тетщ ди хэкуэгъу ­актрисэ икIи режиссёр Жэман Аминэ и сурэтымрэ абы и «Человек кино» фильмыр Нью-Йорк къызэры­щыдэкIам теухуа хъыбар гуапэмрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

БжьыхьэлI Заур адыгэ фащэм и щIыхьыр еIэт

2016-07-05

 • Зи пIэм имыуджыхьу зэпымыууэ зыужьыныгъэм хущIэкъу, щIэм зезыпщыт, щылажьэ унэтIыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI, республикэм и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм фIы- кIэ щызыгъэIу щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ ди тхыгъэр зытеухуа дизайнер щIалэ БжьыхьэлI Заури.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэр

2016-05-19

 • Журналыр къызэIуех «Редакторым и псалъэ» тхыгъэмкIэ. Ар топсэлъыхь мэлыжьыхь мазэр махуэшхуэхэмкIэ зэрыкъулейм икIи абыхэм ящыщу плIы къыхегъэщхьэхукI: мэлыжьыхьым 1-р Бзухэм хухаха махуэшхуэщ; гушыIэм и махуэщ; мэлыжьыхьым и 2-р Сабий тхыгъэм хухаха махуэщ; мэлыжьыхьым и 15-р щэнхабзэм и махуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«МыIэрысэм и махуэ»

2016-03-15

 • Налшык дэт курыт еджапIэ №23-м «МыIэрысэм и махуэ» зыфIаща пшыхь щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ

2016-03-12

 • Лъэпкъым нэхъ Iей дыдэу къыщыщIынкIэ хъунур зэкъуэхунрати, ди адыгэхэм а шынагъуэр къалъэIэсри, дуней псом щикъухьа хъуащ. Ауэ а псори зэзышэлIэж, къызыхэкIар ящызымыгъэгъупщэ зы къару щыIэщ — ар ди адыгэбзэращ. Бзэм зрагъэужьын, къыдэкIуэтей щIэблэм ар яIурылъу къагъэтэджын мурадкIэ къызэрагъэпэщащ мы тхыгъэр зытеухуа, Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм зи презентацэр иджыблагъэ щекIуэкIа «СИ БЗЭ» жыхуиIэ проектыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Нэрылъагъукъым икIи IэубыдыпIэншэщ

2016-02-25

 • 2020  гъэм  ирихьэлIэу  Урысейм  иIэнущ  зыми  пимыкIуэтыну  Iэщэхэр
 •  Зы секундым километрипщIхэр зэпызычыфыну Iэмэпсымэхэм удын ирадзыфынущ дунейм и сыт хуэдэ щIыпIэми. «Тактическое ракетное вооружение» концерным и унафэщI Обносов Борис и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, ди къэралыр гъунэгъу хуэхъуащ зы сыхьэтым километр 6150-м къыщыщIэдзауэ километр 12300-м нэс зыкIу ракетэхэр ищIыфыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«ДыгъафIэ къалэр» къызэIуахащ

2015-12-29

 • Щэбэт кIуам Налшык къыщызэIуахащ «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академиер. Махуэшхуэм хэтащ УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Ливанов Дмитрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Попков Валерий, ХабзэмкIэ Урысей къэрал университетым и ректор Ершов Валентин, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым КъБР-м къыбгъэдэкI сенатору щыIэхэр, республикэм и Парламентым, Правительствэм я УнафэщIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, республикэм и щIыналъэхэм къикIа сабийхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Иджыри цIэ фIащакъым

2015-12-29

 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и иужьрей съездыр екIуэкIыу тхакIуэхэр къызэригъэгугъауэ щыта литературэ зэIущIапIэр (салоныр) Налшык къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЦIыхубзыр, унагъуэр, быныр дауэ тхъумэну?

2015-12-15

 • Къызэрыунэхурэ куэд мыщIами, зи IуэхущIафэхэмкIэ республикэм фIыуэ къыщацIыху, щэнхабзэм ехьэлIа лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэфIэзыгъэкI Къаныкъуэ Заринэ зи унафэщI «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм иджыблагъэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Обманутая женщина» кинофильмыр щигъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Куэд жызыIэ нэхърэ, куэд зылэжь

2014-04-16

 • КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и къэ­рал комитетым и унафэщI Шагин Сергей иджыблагъэ IущIащ республикэм къеблэгъа урысей сурэттех цIэрыIуэ, зыплъыхьакIуэ, «Россия из окна поезда», «The Range/Хребет» проектхэр зэхэзыгъэува Ланге Антон. Ахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и ипщэ щIыналъэхэм я тхыдэ, щэнхабзэ, щIыуэпс къулеигъэ­хэр къэзыгъэлъэгъуэну «The Range/Хребет» проектыр зыхуэдэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Щхьэпэщ икIи гъэщIэгъуэнщ

2014-04-12

 • Ди щIалэгъуалэм я зэфIэкIым хагъэхъуэным, я Iэпкълъэпкъыр псыхьа хъуным республикэм гулъытэ зэрыщиIэм уегъэгуфIэ. Апхуэдэ зыуэ вэсэмахуэ Налшык, Абхъазым и утым, скейтпарк къыщызэIуахащ. Спортым дихьэх цIыкIухэм иджы Iэмал яIэщ лъакъуэрыгъажэкIэ, роликкIэ, сноубордкIэ хуиту къажыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Къалэмыр къэзыщтэхэр

2014-04-12

 • ЦIыхум и гупсысэ къиIуэтэф, итхыф зэрыхъурэ зэман мащIэкъым дэкIар. Псалъэм и мыхьэнэмрэ абы­кIэ дуней псор зэлъэщIысынымрэ ар елэжь зэпытурэ къэгъуэгурыкIуащ, абы кърикIуари нобэм нэрылъагъущ — щIэныгъэрэ Iущыгъэрэ я лъэныкъуэкIэ лъэпкъ­хэм фIыуэ заужьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ