ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейм  къытехьащ  Тэрч  махуэгъэпсыр

2021-04-08

  • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и лъэпкъ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Бибоевэ Иринэ игъэхьэзырауэ, Владикавказ къалэм къыщыдэкIащ «Тэрч махуэгъэпс» зыфIаща 2021 гъэм и календарь.

  • Кавказым щыпсэу лъэпкъхэр къызэщIаубыдэн гукъыдэж зэраIар хыболъагъукI зи гугъу тщIы махуэгъэпсыр зэхэзыгъэувахэм. Республикэ зэхуэмыдэхэм щыпсэу цIыху цIэрыIуэхэр зэрихуам и фIыгъэкIэ, махуэгъэпсыр къызыIэрыхьэм Iэмал    егъуэт гъунэгъу лъэпкъхэм я тхыдэм фIыкIэ къыхэщахэм я гъащIэ гъуэгум ириплъэну. Махуэгъэпсым ихуащ ди республикэм щыщу зи цIэ жылагъуэм хэIуа цIыхушхуэхэри: усакIуэхэу ЩоджэнцIыкIу Алий, Бицу Анатолэ, Мыкъуэжь Анатолэ сымэ, щIэныгъэлIхэу Къатхъэн Чэрим, Къумахуэ Мурадин, тхыдэдж Опрышкэ Олег, егъэджэныгъэм хуэлэжьа егъэджакIуэ цIэрыIуэхэу Бэрбэч ХьэтIутIэ, Лъостэн Владимир, ФиIэпщэ Борис, журналистхэу БжэныкIэ Мухьэб, Вэрокъуэ Владимир, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд сымэ, режиссёр, артистхэу Мысостышхуэ Пщызэбий, Фырэ Руслан, Къумахуэ Мухьэдин, Олимп чемпион Къардэн Мурат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Щоджэн ТIэлашэ, Хьэжмэт Хьэсэн сымэ, иджыри нэгъуэщI куэд.
  • Чэрим Марианнэ.