ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ кином зрагъэужь

2021-05-20

  • 2021 гъэр къызэрихьэрэ япэу екIуэкIыну Шэрджэс кинофестивалым хэтыну режиссёри 7-м зыкъагъэлъэгъуащ. Накъыгъэм и 7-м фестивалым и къызэгъэпэщакIуэ гупым фильм кIэщIхэм ящыщу плIы Iэрагъэхьащ.

  • Лэжьыгъэхэр Тыркум, Сирием, США-м, Израилым щытраха фильмхэрщ. Мы зэманым ахэр поплъэ Кавказым, Швецием, ОАЭ-м кърагъэхыну фильм кIэщIхэм. 2021 гъэр къызэрихьэрэ къызэгъэпэщакIуэхэр жыджэру ядолажьэ режиссёрхэмрэ продюсерхэмрэ, апхуэдэуи фестивалым хэтыну хуей псори хагъэгъуазэ я IэдакъэщIэкIхэр зэпеуэм зэрырагъэхьыну щIыкIэм. КъызэгъэпэщакIуэхэм я фIэщ мэхъу зэфIэкI зиIэ режиссёрхэм я Iэзагъэр тегушхуауэ къызэрагъэсэбэпыфынур.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ фестивалым «Short & Sweet» и япэ проектыр — шэрджэсыбзэкIэ дакъикъи 3 нэхърэ мынэхъыбэкIэ фильм техыным теухуар — ехъулIэныгъэ иIэу зэрагъэзэщIар. А зэпеуэр щекIуэкIар коронавирусым зиубгъун щыщIидза зэманрами, абы кърашэлIэфат куэдым уезыгъэгупсыс фильм щIэщыгъуэхэр тезыха щIалэгъуалэр. Фестивалым зэщIигъэуIуат дуней псом щикъухьа адыгэхэр.
  • Япэ Шэрджэс кинофестивалым адыгэ фильм кIэщI нэхъыфIыр къыщыхахынущ. Ар дакъикъэ 15 нэхърэ нэхъ мащIэкIэ екIуэкIыу икIи 2018 гъэм къыщыщIэдзауэ трахауэ щытыпхъэщ. Фестивалыр зэрекIуэкIыну щIыкIэр http://circassianfilmfestival.com сайтым гурыIуэгъуэу итщ. Фестивалым и саугъэт нэхъыщхьэр къэзыхьыну щIэ-             хъуэпсхэм я лэжьыгъэхэр шыщхьэуIум и 30 пщIондэ ирагъэхьыну зэман яIэщ.
  • Гу зылъытапхъэ: шэрджэс кино тезыххэр зэщIагъэу-Iуэн папщIэ Адыгэ кинофестивалыр илъэситI и пэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ. Абы ипкъ иткIэ режиссёр-хэм Iэмал яIэщ зэрыцIыхуну, зэдэлэжьэну, я Iуэху еплъыкIэкIэ зэдэгуэшэну. КъищынэмыщIауэ, мы Iуэхум шэрджэс щэнхабзэр нэхъ къулей зэрищIынум шэч хэлъкъым, ди щIэиныр гъэлъэгъуэнымрэ абыхэм нэгъуэщIхэр щыгъэгъуэзэнымрэ мыхьэнэшхуэ яIэщи. Шэрджэсхэм               я щыIэкIэм тепсэлъыхь апхуэдэ фильмхэр режиссёрхэм трахыным гу нэхъ лърагъэтэнри щыщщ Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм я мурадхэм.
  •  
  • КЪАНЩАУЭ  Мэлычыпхъу.