ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралыр къарууфIэ зыщIыр

2013-02-05

 • «Урысей зэкъуэтым и щIэблэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэны­гъэм и щIыналъэ къудамэм и пашэхэр иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ.
 •  
 • Абы хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратым и унафэщIхэр, «Урысей зэкъуэтым и щIэблэ» зэгу­хьэны­гъэм и лэжьыгъэр зэзыгъэуIу советым и Iэтащхьэ Руднев Максим, КъБР-м и щIалэгъуалэ Парламентым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.
 • ХьэщIэхэр япэ щIыкIэ IущIащ   КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Жаным Руслан. Жанымым жиIащ нобэрей зэманым щIэблэм нэхъапэ зыри зэрыщымыIэр.
 • — КИФЩI-р бзаджащIэ щыкуэд, зэпыу имыIэу зауэ щекIуэкI щIыпIэу дуней псом дыхэIуащи, куэд къытщощтэ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт терроризмэр дуней псор зы­гъэгузавэ Iуэхуу зэрыщытыр. Псом нэхърэ нэ­хъыщхьэращи, дэ Iэмалу щыIэр къэдгъэсэбэпурэ, ди щIалэгъуа­лэр щIэп­хъаджащIэхэм зэрыдедмы­гъэхьэхы­ным яужь дитын хуейщ. Ар махуэ къэс дызэгугъун хуей лэжьы­гъэщ, щIалэгъуалэм ехьэлIауэ зы Iуэху, IуэхуитI къэпIэткIэ зэфIэкIыр­къым, — жиIащ Жанымым.
 • КъыкIэлъыкIуэу щIалэгъуалэр Налшык къалэ дэт «Синдика» интур-хьэ­щIэщым щыIущIащ КъБР-м и правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд. ЩIалэгъуалэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэза нэужь, Къуэдзокъуэм жиIащ мыпхуэдэ зэIу­щIэхэр зэрыщхьэпэр, къэралыр къа­рууфIэ зыщIыр щIэблэр арауэ зэрыщытыр.
 • — ЩIалэгъуалэ политикэр зытетыну жыпхъэр убзыхуныр ди дежкIэ мыхьэ­нэшхуэ зиIэщ. Я щхьэ Iуэху дэ­гъэкIынымкIэ, иджырей дунейм хэзэгъэнымкIэ псом нэхърэ нэхъ жы­джэру щытын хуейр зи щIалэгъуэхэрщ. «Урысей зэкъуэтым и щIэблэ» зэгухьэныгъэр зи ужь итыр аращи, фи жэр­дэмыр вдэтIыгъыну, хуей хъумэ, зыфщIэдгъэкъуэну дыхьэзырщ, — къыхигъэщащ Къуэдзокъуэм.
 • Руднев Максим къыщыпсалъэм жи­Iащ: «КИФЩI-м щыIэ «Урысей зэкъуэтым и щIэблэ» зэгухьэныгъэм дежкIэ нэхъапэр зэрылэжьэну щIыкIэр убзыхунырщ. Щапхъэ зытепх хъун щIы­налъэ куэд щыIэщ. Псом нэхърэ нэ­хъы­щхьэращи, щIалэгъуалэм Урысей Федерацэр къызэрыхуейм шэч къытрамыхьэнырщ».
 • Рудневым къыхигъэщащ «Урысей зэкъуэтым и щIэблэм» и къудамэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэм и лэжьыгъэр зыунэтIыну 2012 гъэм и дыгъэгъазэм хаха Геккиев СулътIан и мурадхэм арэзы зэрытехъуэр, зэралъэкIкIи абы зэрызыщIагъэкъуэнур.
 • АдэкIэ псалъэ зрата Геккиевым жиIащ зыгуэрым ухущIэкъуныр, къалэн пыухыкIахэр зыхуэбгъэувыжыныр щIалэгъуалэм я хьэл-щэну щытын зэрыхуейр.
 • — Хуейм сытым дежи ищIэн игъуэтынущ. Си гугъэщ къытхуа­гъэфэща  лэжьыгъэр ди къару къихьыну, — за­хуигъэзащ къызэхуэсахэм Геккиев СулътIан.
 • ЗэIущIэм и кIэухым Къуэдзокъуэ Му­хьэмэд хьэщIэхэм тыгъэхэр яхуищIащ, я зэпыщIэныгъэр быдэу илъэс куэдкIэ къызэдекIуэкIыну зэригуапэр къыхигъэщащ.
 •   Инарокъуэ Данэ.