ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуажэр къощIэрэщIэж

2017-12-19

  • «Урысей зэкъуэтым» и парт проек-тым хиубыдэу Лэскэн муниципальнэ районым щыщ Ерокъуэ къуажэм дащIыхьа щэнхабзэ унэр къызэрызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъэгъазэм и 15-м екIуэкIащ. Къуажэдэсхэр зыщыгуфIыкIа а Iуэхум кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и секретарь АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м щэнхабзэмкIэ министр Къумахуэ Мухьэдин, партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и исполкомым и унафэщI Парафилов Дмитрий, Лэскэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Инжыджокъуэ Сэфарбий, районым хыхьэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр.
  •  
  • ЗэIущIэм хэта къуажэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ фIэхъус псалъэхэмкIэ захуигъазэри, Ерокъуэ къуажэм и Iэтащхьэ Бэрсокъуэ Амур республикэм и унафэщIхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хахауэ Къэрал Думэм хэт депутатхэм, партым и щIыналъэ къудамэм и политсоветым фIыщIэ яхуищIащ илъэси 10-м щIигъуауэ къуажэр хуабжьу зыщIэхъуэпс IуэхущIапIэщIэр щIынымкIэ зэфIагъэкIахэм папщIэ.
  • Ерокъуэр жылэшхуэхэм ящымыщми, тхыдэрэ щэнхабзэкIэ къулейщ. Абы къыдэкIащ зи цIэр жыжьэ щызыгъэIуа цIыху куэд: «Кабардинка» къэрал ансамблым и къэфакIуэ цIэрыIуэхэу Балъкъэр Забидрэ Балъкъэр Лейлэрэ, КъБР-м и къэрал филармонием и дирижёру куэдрэ лэжьа АфIэунэ Хьэмид, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрсокъуэ Еленэ, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстер нэхъыщхьэ Гъубжокъуэ Болэт, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Азэмэт Наталье, КъБР-м и цIыхубэ артист, къэрал урыс драмэтеатрым и режиссёр Балъкъэр Юрий сымэ.
  • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм псалъэ гуапэхэр щыжаIащ АфэщIагъуэ Михаил, Инжыджокъуэ Сэфарбий, Къумахуэ Мухьэдин сымэ. ИужькIэ цIыху 30 зыщIэхуэ пэшышхуэм концерт гъэщIэгъуэн щагъэлъэгъуащ районым хыхьэ къуажэхэм я къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупхэм.
  • ГЪУКIАКЪУЭ Инал.