ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩытыкIэм зыщагъэгъуазэ

2013-04-12

  • «Урысей зэкъуэт» политикэ партым сабий зеиншэхэм теухуауэ иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ Бечелов Ильяс иджыблагъэ Кременчуг-Константиновкэ дэт сабий унэм кIуащ.
  • Бечелов Ильяс (я кум дэтщ) Бахъсэн районым щохьэщIэ.

  • Я Iуэху зыIутымрэ нобэкIэ зри­хьэлIэ гугъуехьхэмрэ хьэщIэхэм яжриIащ сабий унэм и уна­фэщI Къунаш Арсен. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, я деж ныбжьыщIэ 46-рэ щопсэу. Ахэр дэзыхьэхым елъытауэ гупжьей зэмылIэужьы­гъуэ­хэр мэлажьэ. Я Iуэхухэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ сыт щыгъуи мылъкукIэ дэIэпыкъуэгъу къа-  хуэ­хъу хьэрычэтыщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ унафэщIым.
  • ХьэщIэхэм къыхагъэщащ цIы­кIу­хэр зыщIэс унэр жьыуэ щытми, ар зыхуей хуэзэу зэрызэрахьэр. Ауэ щыхъукIи, абы щылажьэхэр къы­теу­выIащ унащхьэр зэхъуэ­кIын, зыгъэпскIыпIэ-жьыщIапIэ комплекс ухуэн, спортым хухэха пэш ящIын зэрыхуейм.
  • «Правительствэм ищIа унафэм ипкъ иткIэ, балигъыпIэ имыува ныбжьыщIэхэр щапI IуэхущапIэ хэхахэм мылъку яхуэутIыпщыным адэкIи хагъэхъуэнущ. Абы къы­хэ­кIыу, къэрал органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, депутатхэм я лIыкIуэхэр яхэту лэжьакIуэ гупхэр щIыналъэхэм макIуэри, Iуэхум зыщагъэгъуазэ, дэфтэрхэр зэхалъхьэ», — жиIащ Бечеловым.
  • Къэбарт Мирэ.