ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Къэбэрдей театрым и набдзэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

2018-03-08

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, лъэпкъыр дызэрыгушхуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ и гъащIэ псор театрым къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ, зэфIэкI инхэр иIэу нобэр къыздэсым и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пщэдджыжь дыгъэм и уэредадэ

2018-02-27

 • МузыкэмкIэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ «Гимн восходящему солнцу» фIэщыгъэм щIэт балет гъэщIэгъуэныр. Ар зыгъэувар КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамедщ. Къафэм и бзэкIэ таурыхъ къэIуэтэныр мытыншми, ар Iэзэу къайхъулIащ МузыкэмкIэ театрым и артистхэм, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым хэтхэм, артист IэщIагъэм хуеджэ ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ХьэхъупащIэ ФатIимэ Гуащэнэ и ролыр къохъулIэ

2018-01-23

 • Сочэ къалэм щекIуэкIащ етIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ «SIFFA» киносаугъэтымрэ. Ар къызэригъэпэщащ икIи и президент хъуащ продюсер, сценарист, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, ЩIДАА-м и академик, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр зыхуагъэфэща Бэлагъы Любэ. Абы къыхилъхьа Iуэхур даIыгъащ УФ-м и Президентым дунейпсо щэнхабзэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ и лIыкIуэ Швыдкой Михаил, сенатор Къанокъуэ Арсен, УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министертвэм, УФ-м и посольствэу Великобританием щыIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Бзэрабзэм» хэхэс адыгэхэр егъэгушхуэ

2018-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур и «Бзэрабзэ» гупым, республикэм и артистхэр ящIыгъуу, иджыблагъэ Тыркум концерт зыбжанэ щатащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Темыркъан Юрий и щIыхькIэ

2017-12-30

 • Налшык  дэт Музыкэ къэрал театрым 2017 гъэм и жэпуэгъуэ — дыгъэгъазэ мазэхэм щекIуэкIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къыхалъхьа, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэмрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и Къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий и цIэкIэ къызэрагъэпэщар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЗэIусэм псэ хэзылъхьэ

2017-12-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ IэщIагъэм и хъумакIуэ, Эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ IуэхущIапIэм и егъэджакIуэ Мэзло Руслан и адыгэ арджэнхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Шэджэм псыкъелъэхэм» я щIыхьыр

2017-12-13

 • «Шэджэм псыкъелъэхэр» цIыхубэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 45-рэ зэрырикъур Шэджэм къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. Районым и напщIэу къалъытэ а гупым ди щIыналъэр щIыпIэ куэдым къащригъэцIыхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Куэд щызэхэухуэна зэхыхьэхэр

2017-11-14

 • Хабзэ хъуауэ, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Урысейм и щIыналъэ куэдым щекIуэкI, «Гъуазджэхэм я жэщ» зыфIаща Iуэхум ди республикэри жыджэру хэтащ. «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэт зэхыхьэхэр (выставкэхэр, мастер-классхэр, концертхэр, киногъэлъэгъуэныгъэхэр) Налшык къалэм и утыку зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхыдэм и гъуджэ

2017-11-10

 • СурэтыщI ГъуазджэхэмкIэ музейм щокIуэкI «Революция 1917 года. События и люди» выставкэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2017-11-03

«Кабардинка» къэрал академие гупым хэт Къумыщ Заринэ.

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъуазджэ

2017-10-10

Сосрыкъуэ нартхэм я мафIэр къехьыж. Сурэтыр ПэтIуащIэ Феликс ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Iэпкълъэпкъыр зыгъэIэсэ, гур зыгъэуардэ

2017-10-05

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, фокIадэм и 28-м, Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием я цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим и концерт гуимыхужкIэ Профсоюзхэм я щэнхабзэ уардэунэм щигъэлъэпIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бесчокъуэ Майе цIыхубэм я гукъыдэжым хегъахъуэ

2017-09-20

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе илъэс зыбжанэ хъуауэ утыкур егъэбжьыфIэ, цIыхубэм я гукъыдэжым хигъахъуэрэ дэрэжэгъуэ яриту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

И усэхэм дунейм куууэ ухагъаплъэ

2017-09-01

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан Хьэсбий и къуэр Лэскэн районым хыхьэ Ерокъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Анзорей дэт курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэу, иужькIэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэу щытащ. Абы зы зэманкIэ игъэунэхуащ журналист IэщIагъэри. Иджыпсту «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЕмкIуж Андзор: Сыту фIы уадыгэну!

2017-08-31

 • ФIыуэ плъагъу лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ къыпхуихьу, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэр бгъэбагъуэу, адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэпщIу улэжьэфын папщIэ а къыхэпха IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэм и гум фIэфIу къыхиха лъагъуэр гъуэгу бгъуфIэу къыхущIэкIри, ди республикэм и мызакъуэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми къыщацIыхуну хунэсащ: триха клип  30-м нэблагъэр Урысей псом щызэбгрыкIащ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ абы игъэува спектаклхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ