ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

ФIы къытхуэзыщIа цIыху цIэрыIуэ

2021-08-07

 • УФ-м и цIыхубэ артист Сокуров Александр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым абы щиIэ лъэщапIэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэм и фильм нэхъыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» ансамблымрэ  Витебск зыкъыщагъэлъагъуэ

2021-07-20

 • Мы махуэхэм Белоруссием и Витебск къалэм щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Славянский базар» XXX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр къыщызэIуахым гукъинэжу зыкъагъэлъэгъуащ Кавказ Ищхъэрэм и республикитхум я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Канны  щагъэлъагъуэ

2021-07-15

 • Канны франджы къалэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ 74-нэ дунейпсо кинофестиваль. Абы ирагъэблэгъахэм язщ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджа Коваленкэ Кирэ. Хъыджэбзым къэпщытакIуэхэм я пащхьэ ирихьащ осетиныбзэкIэ игъэува «Разжимая кулаки» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЩыIэныгъэм и джэж макъ

2021-06-11

 • «ЩыIэныгъэмрэ зэдэщыIэныгъэмрэ» — аращ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм щекIуэкIыну гъэлъэгъуэныгъэм зэреджэр. Ар къызэзыгъэпэщыр зи IэдакъэщIэкIхэр мызэ-мытIэу ди щIыналъэм къэзыша, зи хъэтIрэ зи гупсысэкIэкIэ куэдым щIэщыгъуэ ящыхъу, утыку кърихьэ гъуазджэ теплъэгъуэхэмкIэ джэрпэджэжышхуэ зыгъэIу сурэтыщI Чэгъэду Закщ. Сурэт пшыхьыр къыщызэIуахынур мэкъуауэгъуэм и 17-рщ, ауэ иджыпсту абы иIэ щIэупщIэр щыхьэт тохъуэ сурэтыщIым и гуращэр къызэрехъулIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык къалэ гъэлъэгъуэныгъэ щокIуэкI

2021-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым сурэт гъуазджэмкIэ и музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ «Псыхъуэ ныджэ» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм къагъэхьа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гукъыдэжыр щагуэш  пшыхьт

2021-06-04

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал драмэ театрым Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Шэрджэс драмэ театрым и актёрхэм щагъэлъэгъуащ «Мамэ и къуэ закъуэ» комедиер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ пшынэр Белгород къалэм щагъэбзэрабзэ

2021-06-02

 • Белгород къалэм дэт къэрал филармонием иджыблагъэ щекIуэкIащ лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэ оркестрхэм я зэгухьэныгъэм и жьауэм щIэту къызэрагъэпэща, урыс макъамэ Iэмэпсымэ оркестрхэм я V Дирижёр пэкIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Пшэплъ  даущыншэхэр» — адыгэбзэкIэ

2021-03-10

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 23-м щекIуэ-кIащ Васильев Борис и Iэдакъэ къыщIэкIа «А зори здесь тихие…» повестым къытращIыкIа «Пшэплъ даущыншэхэр» спектаклым и премьерэр. Ар игъэуващ режиссёр щIалэ Понаровский Антон. КъБР-м и Iэтащхьэм театр гъуазджэмкIэ и грантыр къагъэсэбэпри, утыку кърахьащ а лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

КIуэрыкIуэ  сурэт  джэгу

2021-02-18

 • «КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» — аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къыщыунэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Адыгэ уафэ»

2021-02-16

 • «Япэ къэсым» — аращ зэреджэр Урысейм и Япэ каналым мы махуэхэм щIидзауэ игъэлъагъуэ, серие 12 хъу, мелодрамэ жанрым иту траха фильмым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Аргуэру  зы  махуэгъэпс

2020-12-31

 • Дызытехьэну 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс зэIузэпэщ къыдигъэкIащ адэжь Хэкум къэзыгъэзэжыну зи мурад ди лъэпкъэгъухэм я дэIэпыкъуэгъуу Канадэм щылажьэ Адыгэ Хасэми. Ар нэгъуэщI къэралхэми къыщыдагъэкIауэ щызэбграгъэкI Европэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, ди лъэпкъэгъухэр зэуIуу щыпсэу адрей щIыналъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лэжьыгъэр зэпыуркъым

2020-12-10

 • Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым и лэжьакIуэ емызэшыжхэр IуэхущIэхэм яужь итщ. Куэд мыщIауэ IуэхущIапIэм къихьа грантым и фIыгъэкIэ, абыхэм Iэмал яIэщ лэжьыгъэ купщIафIэ ягъэхьэзырыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ГъащIэ  лъагъуныгъэр  ехъумэф

2020-12-03

 • Бланауэ  Быцэ и ныбжьыр  илъэс 95-рэ ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуакIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъхьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Битокъу Владимир и фильмыщIэ

2020-11-24

 • «Псы куухэр» фильмымкIэ цIэрыIуэ хъуа, Налшык щыщ режиссёр щIалэ, Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджахэм яз Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» («Мамэ, я дома») зыфIища и фильмыщIэр хьэзыр зэрыхъуам кинопродюсер Роднянский Александр и инстаграм напэкIуэцIым щыгъуазэ дыщещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Шэрджэс театрыр къызэрытщыхъуар

2020-10-20

 • Тхьэмахуэ кIуам ди республикэм щыхьэщIащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс драмэ театрыр. Налшык къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Нарткъалэ, Анзорей дэт ЩэнхабзэмкIэ унэхэм щагъэлъэгъуащ «Шукшин и хъыбархэр» спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ