ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Шэрджэс театрыр къызэрытщыхъуар

2020-10-20

 • Тхьэмахуэ кIуам ди республикэм щыхьэщIащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс драмэ театрыр. Налшык къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Нарткъалэ, Анзорей дэт ЩэнхабзэмкIэ унэхэм щагъэлъэгъуащ «Шукшин и хъыбархэр» спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Мамрэш Светланэ: Дибзэргугъуми,  ар цIыхухэм  зэхедгъэхыфынущ

2020-09-24

 • Ди щIэджыкIакIуэхэм нэхъ пасэуи и гугъу фхуэтщIауэ щытащ МэшбащIэ Исхьэкъ и «Аиссе» романымкIэ фильм зэрытрахым. Режиссёр Муратов Александр зыдэлажьэ гупым апхуэдэ Iэмал къаритащ Адыгэ Республикэм и президенту щыта, псапащIэ IуэхухэмкIэ цIэрыIуэ хьэрычэтыщIэ Щэумэн Хьэзрэт. Фильмым епха лэжьыгъэхэр и кIэм нэсащ, куэд дэмыкIыу ар цIыхубэм я пащхьэ кърахьэнущ. Нобэ ди псэлъэгъущ зи гугъу тщIы фильмым роль нэхъыщхьэр щызыгъэзэщIа Мамрэш Светланэ.
 • Дызэрыт зэманым псори зэхуэзэгъуей дызэрищIам къыхэкIыу, ди псэлъэгъур редакцэм къедгъэблэгъэну Iэмал щыдмыгъуэтым, Хэкум къэкIуэжауэ зыщызыгъэпсэху актрисэр арэзы хъуащ хьэзыру хуедгъэхьа упщIэхэм жэуап къаритыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ фестивалым фрагъэблагъэ

2020-09-08

 • «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» щэнхабзэ фестивалым фрагъэблагъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэмрэ, «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» АО-р, «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ IуэхущIапIэ» АО-р, «Посети Кавказ» фондыр я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бешто Зэкий и адыгэ хьэпшыпхэр

2020-08-13

 • Ди лъэпкъым и тхыпхъэщIыпхъэ гъуазджэр илъэс мин куэдым къапхыкIащ. Гъуаплъэм, гъущIым, бдзапцIэм, дыжьыным, дыщэм, фэм, пхъэм тхыпхъэ телъыджэхэр тращIэрт, къыхащIыкIырт. А IэщIагъэм ноби ирилажьэ, хамэ щIыпIэ куэдым къыщацIыху IэщIагъэлI щэджащэхэр диIэщ. Зи гугъу сщIыр хэкурысхэращ. Абыхэм я IэдакъэщIэкIхэм къыпхалъхьэ гушхуэныгъэм и инагъыр къэлъытэгъуейщ. Лъэпкъ IэщIагъэжьхэр мухьэжырхэм я щIэблэм къыщагъэIурыщIэм деж щэ?! ПсалъэкIэ къэIуэтэгъуейщ абы къыуит гурыщIэр. Псэм щыщ Iыхьэ гуэр хамэ щIыпIэ ущыщрихьэлIэкIэ зыхэпщIэ гуапагъэр пщалъэ гуэркIэ къыпхуэлъытэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

СурэтыщI  ныбжьыщIэхэм    я унэтIакIуэ

2020-02-04

 • КъБР-м ГъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабий художественнэ школым и унафэщI Зэхъуэхъу Валерэ Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щамым мамырыгъэкIэ хуэхъуапсэхэр

2019-12-19

 • «ТIажь Альбинэ и Фонд» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ 2008 гъэ лъандэрэ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэ щIэту илъэс къэс екIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэр» фестиваль-зэпеуэр илъэсипщI ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Нартхэм я фIыгъуэр»

2019-12-05

 • «Нартхэм я фIыгъуэр» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фестиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ  мамлюк сулътIанхэм ятеухуа фильмыщIэ

2019-11-21

 • ЩэкIуэгъуэм и 17-м «Геностудие» кинокомпанием игъэхьэзыра дунейпсо хьэрып сериалыщIэ утыку къыщрахьащ. Зэреджэр: «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» (инджылызыбзэкIэ — «The Kingdom of Fire», хьэрыпыбзэкIэ — «Мамалику Ннар»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIидзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Комаровскэм и щIыхькIэ

2019-11-14

 • Урысей гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым концерт щитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дэтхэнэми удихьэхырт

2019-11-12

 • Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу «Гъуазджэм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гукъыдэж къозыт теплъэгъуэхэр

2019-10-24

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ мы махуэхэм зрагъэлъагъуфынущ Къанокъуэ Руслан и IэдакъэщIэкI сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кинофестивалым кърикIуахэр

2019-10-24

 • Налшык къалэм щызэхуащIыжащ Кавказ Ищхъэрэм киномрэ телевиденэмкIэ и «Кунаки» XIII фестиваль зэIухар. Зэхыхьэр щиухым къэпщытакIуэ гупым хэтхэм абы кърикIуахэр зэхалъхьэжащ икIи зэхьэзэхуэм и унэтIыныгъэхэм щытекIуахэмрэ Гран-Прир зыхуагъэфэщахэмрэ я цIэхэр къагъэнэIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык  дунейпсо  кинофестивалым   и  къалащхьэ  мэхъу

2019-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 14 — 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэмахуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Урысейпсо  театр  марафоным   и  дамыгъэр  зэIэпах

2019-10-10

 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ