ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIидзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Комаровскэм и щIыхькIэ

2019-11-14

 • Урысей гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым концерт щитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дэтхэнэми удихьэхырт

2019-11-12

 • Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу «Гъуазджэм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гукъыдэж къозыт теплъэгъуэхэр

2019-10-24

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ мы махуэхэм зрагъэлъагъуфынущ Къанокъуэ Руслан и IэдакъэщIэкI сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кинофестивалым кърикIуахэр

2019-10-24

 • Налшык къалэм щызэхуащIыжащ Кавказ Ищхъэрэм киномрэ телевиденэмкIэ и «Кунаки» XIII фестиваль зэIухар. Зэхыхьэр щиухым къэпщытакIуэ гупым хэтхэм абы кърикIуахэр зэхалъхьэжащ икIи зэхьэзэхуэм и унэтIыныгъэхэм щытекIуахэмрэ Гран-Прир зыхуагъэфэщахэмрэ я цIэхэр къагъэнэIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык  дунейпсо  кинофестивалым   и  къалащхьэ  мэхъу

2019-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 14 — 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэмахуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Урысейпсо  театр  марафоным   и  дамыгъэр  зэIэпах

2019-10-10

 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дерсхэри  фильмхэри зэщIыгъуу

2019-10-04

 • Киномрэ телевиденэмрэ папщIэ Кавказ Ищхъэрэм щрагъэкIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» Iуэхум и XII фестиваль зэIухам хиубыдэу, Налшык къалэм мастер-классхэр щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зыми емыщхь Шыкъ Михаил

2019-09-26

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Шыкъ Михаил
 • къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу
 • КъБР-м и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэмкIэ и къэрал ансамблым щылэжьащ ар, адыгэ щIалэр категорие нэхъыщхьэ зыхуагъэфэща солистщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пащты Герман и ехъулIэныгъэщIэ

2019-08-14

 • УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск КсилографиемкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и тхылъыщIэм иджыблагъэ лъэтеувэ щыхуащIащ Налшык дэт «Акрополь» хэщIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъэсэныгъэм и фIыгъэкIэ

2019-07-16

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къызэIуахащ американ сурэтыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къанокъуэ Руслан: «ГъащIэм  ухуешэ  уи гум илъым»

2019-06-07

 • Къанокъуэ Башир и къуэ Руслан 1946 гъэм къыщалъхуащ КъБАССР-м и Аруан щIыналъэм хиубыдэ Шытхьэлэ къуажэм. 2014 гъэ лъандэрэ хэтщ «Урысейм и художникхэм я зэгухьэныгъэм», 2017 гъэм хагъэхьащ Урысейм и Абстракционистхэм я зэгухьэныгъэм, иджыблагъэ, 2019 гъэм гъатхэпэм и 26-м, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик цIэ лъапIэр къыфIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щагъэлъагъуэ

2019-05-25

 • ИлъэсипщI гъуэгуанэ къэзыкIуа «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу. Мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щокIуэкI гъуазджэмкIэ Х фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Новочеркасск  къикIа  артистхэр

2019-05-07

 • Хабзэ хъуауэ, Урысейм и къэрал драмэ театрхэм я артистхэр зэкIэлъокIуэ, я зэфIэкIхэмрэ гъуазджэм хэлъ щэхухэмкIэ зэдэгуашэу зэрогъэныбжьэгъу. Щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм я зэранкIэ зэман гуэркIэ а Iуэху гуапэр зэпагъэуами, Театрым и илъэсым хыхьэу яублэжащ. Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и хьэщIащ Дон Iус Ростов къалэм и Комиссаржевская В.Ф. и цIэр зезыхьэ драмэмрэ гушыIэмкIэ къэзакъ театрыр. Новочеркасск къикIа артистхэм Музыкэ театрым мэ-            лыжьыхьым и 25-м удихьэхыу щагъэлъэгъуащ Островский Александр и «Бешеные деньги» пьесэм къытращIыкIа IыхьитIу зэхэт гушыIэ спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ПщыукI Латмир и усэхэр

2019-04-16

 • *   *   *
 • Уфафэу  тенджыз,
 • ЗэщIэпщIыпщIэу  уафэ, —
 • И нэхум  уи  нэр  щIисыкIыу.
 • Джэрэзу  къытщыхъуми,
 • Джэрэзурэ  къафэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ