ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIы къытхуэзыщIа цIыху цIэрыIуэ

2021-08-07

  • УФ-м и цIыхубэ артист Сокуров Александр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым абы щиIэ лъэщапIэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэм и фильм нэхъыфIхэр.

  • -Сокуров Александр и фильмхэм дуней псор, блэкIар, нобэрейр, къэкIуэнур къызэщIаубыдэ, — жиIащ КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI ХьэIупэ ДжэбрэIил. — Александр и фIыгъэкIэ республикэм и цIэр жыжьэ зыгъэIуа, зэфIэкI зиIэ режиссёрхэр къытхэхъуащ.
  • КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрэ и псалъэм къыхигъэщащ Сокуров Александр и гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ щэнхабзэ зэхыхьэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, Сокуровым ди республикэм, университетым хуищIэ лэжьыгъэм дяпэкIи пищэну зэрыщыгугъыр. Абы Сокуровым хуэгъэза псалъэ гуапэхэр жиIащ, и зэфIэкIыр мыкIуэщIу, гъащIэ узыншэ, кIыхь къигъэщIэну ехъуэхъуащ.
  • Сокуров Александр и лэжьыгъэхэм ящыщу ягъэлъэгъуащ «Русский ковчег» (2002) фильмыр. Урыс тхыдэм илъэс 300 гъуэгуанэ къыщызыкIуа Эрмитажым и залхэм зэпэIэщIэу зыщуплъыхьынымкIэ IэмалыфIу къалъытэ лэжьыгъэр, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ зэрыщызэхэухуэнам и лъэныкъуэкIэ зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ фильмым щыIу макъамэми зи гугъу ищI зэманым (1917 гъэм къэхъуа революцэм ипэкIэ) зи тетыгъуахэм я щыгъынхэми, сурэтыщI гъуазджэм и фIыпIэхэмкIэ пэшхэр зэрагъэщIэрэщIами узыIэпашэ.
  • Абы къыкIэлъыкIуащ режиссёрым и «Солнце», «Франкофония» фильм гъэщIэгъуэнхэр, и гъэсэнхэм ягъэува «Они ушли от меня», «Счастливая семья», «Антигона» лэжьыгъэхэр.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, пшыхьхэм щагъэлъэгъуа фильмхэр Интернетым зэрыщумыгъуэтынур.
  • Сокъурым и гъэсэнхэр дунейпсо кинофестивалхэм пашэ зэрыщыхъур, дамыгъэ лъапIэхэр къызэрыщыхуагъэфащэр, республикэм и цIэр фIыкIэ хамэ къэралхэм зэрыщагъэIур гуапэщ. Сыту фIыт, абы иублауэ щыта лэжьыгъэм ди университетым щыпищэну тезыгъэгушхуэн гулъытэ игъуэтамэ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.