ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Канны  щагъэлъагъуэ

2021-07-15

  • Канны франджы къалэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ 74-нэ дунейпсо кинофестиваль. Абы ирагъэблэгъахэм язщ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджа Коваленкэ Кирэ. Хъыджэбзым къэпщытакIуэхэм я пащхьэ ирихьащ осетиныбзэкIэ игъэува «Разжимая кулаки» фильмыр.

  • «Разжимая кулаки» («IэштIымыр щызэрыпхкIэ») фильмыр Коваленкэ Кирэ игъэува етIуанэ теплъэгъуэщ. «Софичка» зыфIища япэ фильмыр хъыджэбзым абхъазыбзэкIэ трихауэ щытащ. Дунейпсо утыку ирихьа иджырей ехъулIэныгъэр Кирэ зэригъэувар осетиныбзэкIэщ, щыджэгухэри осетинхэрщ. Серебренников Кирилл и «Петровы в гриппе» фильмым и гъусэу илъэс ипэкIэ къыхахауэ щытащ Коваленкэ и кино-ущIэр Канны щагъэлъэгъуэну.
  • «Сэ езым си лъэпкъыбзэкIэ зэи тесхакъым фильм, — жеIэ езы Кирэ. – ОсетиныбзэкIэ ар згъэувыну мурад зэрысщIам укъэзыгъэуIэбжьын гуэри хэлъын хуейкъым. Кином хэт хьэлхэр сыт хуэдэбзэкIэ наIуэ нэхъ къэхъурэ жыпIэмэ, дауи, къыхэхыпхъэр актёрхэм къебгъэгъэлъэгъуэну узыхуей цIыху щIыкIэр нэхъ къазэрехъулIэрщ. Езы бзэр зэрылажьэм утепсэлъыхьмэ, кинор тетхыну щыщIэддзэм щIалэгъуалэм сахэупщIыхьати, зэрыжаIэмкIэ, абыхэм къалэм дэтыхукIэ урысыбзэр нэхъ къагъэсэбэп, унэм екIуэлIэжа нэужь, зэрызэпсалъэр осетиныбзэщ. ТIэкIу гъэщIэгъуэн къыщIэкIынщ жысIэнур, ауэ сымыщIэ бзэкIэ фильм зэрытесхым сыдихьэхат. Зытеухуар, жаIэр сощIэри, макъхэм содаIуэ. Абыхэм я IукIэм къегъэлъагъуэ актёрхэм я джэгукIэр фильмым зэхыуигъэщIапхъэм техуэрэ темыхуэрэ».
  • Кирэ игу къегъэкIыж Сокуров Александр щригъаджэм щыгъуэ лъэпкъхэм я псэукIэм зэрыщымыгъуазэм къыхэкIыу, «ди къэралыр тцIыхуркъым» жиIэрейуэ зэрыщытар. Ауэ Кирэ Кавказыр и хэкущ, щыпсэури Налшыкщ. Хъыджэбзым и анэр урысщ, и адэр балъкъэрщ.
  • «Сокуровым сыт щыгъуи къыджиIэу щытащ ди унагъуэ гъащIэр, цIыху зэхущытыкIэхэр, ди псэукIэ хьэлыр ди фильмхэм щилъагъуну зэрыхуейр», — и егъэджакIуэм и чэнджэщхэр къызэрыхуэщхьэпар къыхегъэщ Кирэ.
  •  Фильмым и сценарийр щитхым режиссёр хъыджэбзым зыдигъэIэпыкъуащ Бытырбыху щыщ драматургхэу Яруш Антонрэ Мульменкэ Любоврэ. Тхыгъэр хьэзыр хъуа иужь, ар осетиныбзэкIэ зэрадзэкIащ.
  •  Зи щIалэгъуэр хуитыныгъэм егъэлеяуэ зэрыхуэпабгъэм, къэзылъхуам и унафэ ткIийм IэщIэкIыну зэреIэ зэпытым теухуауэ жыпIэ хъунущ Кирэ и фильмыр. Теплъэгъуэр щокIуэкI Осетие Ипщэм хыхьэ Мизур къалэ цIыкIум, абы фIамыщI къыщIэзыххэр щопсэу. Адэ ткIийм и ролыр зыгъэзащIэ Заур а къалэм и къуитIымрэ и пхъумрэ щепI. Псори зэщIэкIар балигъыпIэм ихьа къудей, ауэ адэм иджыри сабийуэ къыщыхъу, Адэ зи цIэ хъыджэбзырщ. Абы и ролыр игъэзэщIащ актёр факультетым щеджэ Агузаровэ Миланэ. «Адэм и IэплIэ быдэр зэрыпхыу балигъ ухъуну тыншкъым», — аращ фильмым щIэлъ гупсысэр. Адэу джэгуар Осетие Ищхъэрэ — Аланием и цIыхубэ артист Караев Аликщ. Дэлъхухэм я ролхэр ягъэзэщIащ Хугаев Сосланрэ (Аким) Бибилов Хетагрэ (Дакко).
  • Коваленкэ Кирэ и фильмыр фестивалхэм хэта фIэкIа, зэкIэ цIыхубэ утыкум къыщагъэлъэгъуакъым. Дунейпсо къэпщытакIуэхэм ягу ирихьа щхьэкIэ, Кавказым щыщ щIалэгъуалэр абы гуащIэу иризодауэ.
  • Чэрим Марианнэ.