ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Битокъу Владимир и фильмыщIэ

2020-11-24

  • «Псы куухэр» фильмымкIэ цIэрыIуэ хъуа, Налшык щыщ режиссёр щIалэ, Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджахэм яз Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» («Мамэ, я дома») зыфIища и фильмыщIэр хьэзыр зэрыхъуам кинопродюсер Роднянский Александр и инстаграм напэкIуэцIым щыгъуазэ дыщещI.

  •  Битокъу Владимир «Мамэ, сэ  сыкъэкIуэжащ» зыфIища и фильмыщIэр нэдгъэсыну Iэмал дгъуэтащ гъэмахуэм. Уз зэрыцIалэм и зэранкIэ лэжьыгъэр зэпыдгъэун хуей хъури, мы илъэсым тхуэмыухын ди гугъащ.  АрщхьэкIэ псори къыдэхъулIауэ,  иджы  монтажри и  кIэм  нос.
  • Илъэс ныкъуэ ипэкIэ сытепсэлъыхьат  а проектым. Иджыпсту аргуэру а лэжьыгъэри ар зыгъэхьэзыра IэщIагъэлI щIалэри фигу къызогъэкIыж. Сокуров Александр щэджащэм и гъэсэнщ Владимир. Мис а Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуихауэ щыта, Бэлагъы Къантемыр, Золотухин Александр сымэ зыщIэса еджапIэрщ Битокъуми къиухар. Шэч къытезмыхьэжу гугъэ сиIэщ къыкIэлъыкIуэ илъэсым абыхэм ящыщ Коваленкэ Кири гу зэрызылъыдигъэтэнум.
  • Битокъу Владимир Дудь Юрий деж щыфлъэгъуагъэнщ. И унагъуэр зыхуей хуигъэзэн папщIэ, япон шхыныгъуэхэр зыбгрызыш, зи гуращэхэмрэ мурадхэмкIэ хьэлэлу къыбдэгуашэ щIалэ жану ущрохьэлIэ абы а нэтыным. IэщIагъэлIхэм Битокъур къызэрацIыхур «Кинотавр» зэпеуэм «дебютхэм я нэхъыфI» саугъэт къызэрыщихьа «Псы куухэр» фильмымкIэт. Куэдым ягу ирихьат ар, сэри сахэту. Ди жагъуэ зэрыхъущи, кинопрокатым нэмыса, ауэ интернет IэмалкIэ узэплъыф, куэдым ягу ирихьа а лэжьыгъэр гулъытэншэу къэвмыгъанэ. АпхуэдизкIэ сигу ирихьат Владимир и фильмри, ВГИК-р къэзыух Изюмовэ Машэ диплом лэжьыгъэу игъэхьэзыра сценарий хъарзынэ дыдэр езгъэлъэгъуат. Владимири куэдрэ мыгупсысэу, гуащIэрэ и чэзу дыдэу зэхэлъхьа хъуа хъыбарыр къипхъуэтащ.
  •  Псори щекIуэкIыр Налшык пэгъунэгъу къуажэ  гуэрщ.  Автобусым  дэс Тоня              ЧВК-м (унейуэ къызэрагъэпэщ дзэ зэгухьэныгъэ) хэт и къуэ закъуэр Сирием щекIуэкI зауэм щаукI. ЦIыхубзым ар и фIэщ ищIын идэркъым, хьэдэр имылъэгъуауэ. И къуэм и гъусахэр щIалэр зэраукIам и щыхьэту къоув. Военкоматри, мылицэри, къалэ администрацэри къыдэIэпыкъуфыркъым анэм. Псори зэхигъэкIыну хуежьа Тоня езым и Iуэхур  нэхъ гугъуж мэхъу. Махуэ гуэрым зауэлI фащэ щыгъыу цIыхубзым и бжэщхьэIум «уи къуэр сэращ» жеIэри щIалэщIэ гуэр къытоувэ. Абы къуажэм щекIуэкI гъащIэр къызэрегъэдзэкI.
  • Роль нэхъыщхьэр къыпхуэмыцIыхуж Раппопорт Ксение игъэзэщIащ. СызэреплъымкIэ, ар актрисэ гъуэзэджэм и роль нэхъыфIхэм язщ. Абы и гъусэщ Борисов Юрий. КъыпхуэмыIуэтэн хуэдизкIэ и пIэ иува персонаж пэжщ. Зэрыфильмуи апхуэдэу хъуауэ сыщогугъ.
  • Роднянский Александр,
  • кинопродюсер.