ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэр зэпыуркъым

2020-12-10

  • Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым и лэжьакIуэ емызэшыжхэр IуэхущIэхэм яужь итщ. Куэд мыщIауэ IуэхущIапIэм къихьа грантым и фIыгъэкIэ, абыхэм Iэмал яIэщ лэжьыгъэ купщIафIэ ягъэхьэзырыну.

  • Театрым и балет труппэм, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамед зи унафэ-щIым, егъэув «Тясяча и одна ночь» классикэ тхыгъэ купщIафIэм къытращIыкIа балетыр.
  • Музыкэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дэбагъуэ Роман утыкум кърихьэнущ Верди Джузеппе и «Травиата» оперэр.
  • Артистхэм репетицэ ящIыху, утыкум екIуу я ролхэр зэрыщагъэзэщIэнум зыхуагъэхьэзырыху, абыхэм я щыгъынхэр щад цехым, Iэджэрэ Иннэ зи унафэщIым, и IэпщIэлъапщIэхэр увыIэркъым, егугъуу дэтхэнэ фэилъхьэгъуэми, дэтхэнэ зы щIыIунэми зрагъэлIалIэ.
  • Зи гугъу тщIа лэжьы гъитIри ИлъэсыщIэм дытемыхьэ щIыкIэ ятыну я мурадщ, абыхэм я премьерэми тепыIэншэу дыпоплъэ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.