ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

115-нэ  шуудзэм  и  фэеплъу

2021-05-20

  • Къэхъун курыт школ №2-м щекIуэкIащ «115-нэ къэбэрдей шуудзэм и лIыгъэ мыухыж» телелъэмыж видеоконференцыр. Абы хэтащ Ростов щIыналъэм щыщ Большая Мартыновкэ къуажэм дэт школымрэ Къэхъун школымрэ я егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.

  • Мартыновскэ районым и унафэщI Мартынов Николай конференцыр къызэIуихащ. Iуэхум хэтхэм фIэхъускIэ захуигъэза нэужь, абы жиIащ адэкIи Iуэху щхьэпэхэр               зэдалэжьыну, я гупсысэхэмкIэ зэдэгуэшэну зэригуапэр. Телелъэмыж зэпыщIэныгъэр 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэмрэ абы и 316-нэ шу полкымрэ я фэеплъу щытащ. 1942 гъэм и гъэмахуэм ахэр Мартыновкэ щIыналъэм щызэуащ.
  • Конференцым хэтащ полковник, Урысейм и ДОСААФ-м КъБР-м щиIэ къудамэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ МацIыхъу Хъусен, «Кавказ гъунапкъэ» лъыхъуакIуэ гупым и унафэщI Цыбин Виктор, а гупым хэт Артёмовэ Наталье, «Маяк 07» газетым и корреспондент Къызэрыс Борис, Къэхъун школ библиотекэм и лэжьакIуэ Пхъэшх Светланэ, Май къалэм щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ щыIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Хьэпэ Къазбэч, жылагъуэ лэжьакIуэ Уэрсей Владимир, Германием къулыкъу щызыщахэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэм жэуап зыхь и секретарь Гулэжын Беслъэн.
  • Видеоконференцым щытепсэлъыхьащ шуудзэмрэ полкымрэ хэтахэм ехьэлIа лъыхъуакIуэ лэжьыгъэхэм зэрыпащэнум, лIыхъужьхэм я фэеплъхэр зэрызэфIагъэувэжынумрэ зэрахъумэнумрэ.
  • НафIэдз  Данэ.