ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

И гъащIэри и гуащIэри республикэм хуигъэпэжащ

2022-11-22

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ягу къыщагъэкIыжащ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ, цIыху хьэлэмэту дунейм тета Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур. А махуэм абы и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Правительствэм хэтхэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIэщIыгъуэкIэрэ зэтеува хабзэ пэрытхэр хъумэн

2022-11-22

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ «ЛIэщIыгъуэкIэрэ зэтеува урысей гурыщIэ-хабзэ фIыгъуэхэр хъумэнымрэ гъэбыдэнымкIэ къэрал политикэм и лъабжьэхэр къэщтэным и IуэхукIэ» УФ-м и Президентым къыдигъэкIа Указыр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, министрхэр, республикэм и районхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, дин, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр

2022-11-22

  • КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, пщIэрэ нэмысрэ яхэлъу гъэсэным дапщэщи гулъытэшхуэ щегъуэт ди щIыналъэм. Школхэмрэ сабий садхэмрэ екIуалIэ ныбжьыщIэхэр щIапIыкI хэкум и лIыхъужьхэм, гуащIэдэкI лэжьыгъэм, зауэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм къыщыхэжаныкIахэм я гъащIэ щапхъэм. Ар зи мурад нэхъыщхьэ зэIущIэхэм хуэдэщ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща Iуэхугъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Лъэпкъ къафэхэм я хъумакIуэ

2022-11-22

  • Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик мы махуэхэм игъэлъэпIащ и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

НыбжьыщIэ жэрдэм

2022-11-22

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым физикэмрэ есэпымкIэ и къудамэм и 4-нэ курсым щеджэ Насып Алим иджыблагъэ и зэфIэкIыр щигъэлъэгъуащ икIи щытекIуащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа «Студент стартап» зи фIэщыгъэ зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

«Адыгэ тхыдэм и адэ»

2022-11-22

  • А фIэщыгъэцIэр иIэу КъуэкIыпIэм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэхэмкIэ къэрал музейм и Кавказ Ищхъэрэ къудамэу Мейкъуапэ дэтым къыщызэIуахащ Нэгумэ Шорэ и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ траухуа гъэлъэгъуэныгъэ ин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Япэ телъыджэхэр

2022-11-22

  • ЩэкIуэгъуэм и 20-м Катарым къыщызэIуахащ футболымкIэ дунейпсо чемпионатыр. Дыгъэгъазэм и 18 пщIондэ екIуэкIыну зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщхьэм – дыщэ кубокым – щIэбэнынущ дуней псом щынэхъ лъэщ командэ 32-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIураш

2022-11-22

  • Перро Шарль зэвгъэцIыху
  • ЦIыкIухэ, фэ дауи фоцIыху «Шырыкъу зылъыгъ джэду», «Яжьэгуащэ», «ТхьэIухуд жейр», «ПыIэ плъыжь цIыкIу», «ТхьэIухуд» таурыхъ телъыджэхэр. Феджащ е фи нэхъыжьхэр къыфхуеджащ, мультфильму феплъынуи фужэгъуркъым. Иджы фIыуэ флъагъу таурыхъхэр зы-тхар зэвгъэцIыху. Перро Шарль франджы тхакIуэщ, усакIуэщ. 1628 гъэм щIышылэм и 12-м Париж дунейм къыщытехьащ. Дуней псом къыщацIыху и таурыхъ телъыджэхэмкIэ. Перро цIыхубэ хъыбархэр зэхуихьэсыжырт, итхы-жырт, езым таурыхъ къатрищIыкIырт. Абы и таурыхъхэм я нэхъыбэм лъабжьэ яхуэхъуащ IуэрыIуатэ зэхуихьэсыжахэм ящыщхэр. Дунейпсо сабий литературэм а таурыхъхэм щIыпIэшхуэ щаубыд. Фаущий, фагъасэ, нэжэгужэ фащI, фагъэгупсысэ. УрысыбзэкIэ Перро и таурыхъхэр Москва къыщыдэкIащ 1768 гъэм. АдыгэбзэкIэ ахэр зэридзэкIащ Нало Заур. Ди бзэм и IэфIри щIилъхьащ, таурыхъхэм я мыхьэнэри ихъумащ, цIыкIухэми тыгъэфI дыдэу къыфхуигъэнащ. Нобэ Налом зэридзэкIахэм ящыщу Перро Шарль и зы таурыхъ дыкъевгъаджэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха