ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

Анэхэм я пщIэр яIэт

2022-11-26

 • Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щагъэлъэпIащ бынитху е нэхъыбэ зиIэ анэхэр. кърагъэблэгъахэм гуапэу захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2022-11-26

 • «Анэм и щIыхь» медалыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Сабийуэ тху е нэхъыбэ тэмэму зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр етын:
 • АфIэунэ Джамилэ Алий и пхъум — сабийуэ 6-м я анэм
 • Ахъмэт Мадинэ Сэфарбий и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Ахъмэт Iэсият Хьэнащхъуэ и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • БжыкIший Iэсият Владимир и пхъум — сабийу 5-м я анэм
 • Бикъан Мадинэ Ахъмэт и пхъум — сабийуэ 6-м я анэм
 • Геляховэ Мариям Даниял и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Жаппуевэ Марианнэ Хьэсэн и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм
 • Заптий Иринэ Замир и пхъум — сабийуэ 5-м я анэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Къэрал унафэр даIыгъыу

2022-11-26

 • Урысей Федерацэм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ операцэ хэхар зэрыдаIыгъыр щэкIуэгъуэм и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщагъэлъэгъуащ. Абы теухуа пэкIу Налшык щекIуэкIащ. Зэхыхьэм хэтащ республикэм щыIэ политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъэсэныгъэр къыщежьэр

2022-11-26

 • «Иджырей лъэхъэнэм и гъэунэхуныгъэхэмрэ цIыхум и гъэсэныгъэмрэ» зыфIаща XXXI дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхухэм хыхьэу, КъБР-м и Парламентым дин лэжьакIуэхэмрэ жылагъуэм и лIыкIуэхэмрэ хэту гъэ къэс къызэригъэпэщ зэхуэсхэр иджы ебланэу Налшык щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Пщэдей Анэм и махуэщ

2022-11-26

 • Жьэгу мафIэм хуэдэу хуабэ лъагъуныгъэ
 • Пщэдей, щэкIуэгъуэм и 27-м, ди къэралым щагъэлъапIэ Анэм и махуэр. «Махуэрыбжэм къыхэгъэбелджылыкIахэм я нэхъыщхьэ дыдэщ Анэм и махуэр», — жысIэми сыщымыуэну къысщохъу, сыту жыпIэмэ анэращ псори дунейм дыкъытезыгъэхьар, ди гъащIэм и щIэдзапIэ-ри аращ. ЗэрыжаIащи, быным дежкIэ жьэгу мафIэ щабэм хуэдэу хуабэщ анэм къыбгъэдэкI лъагъуныгъэр. Ар гъунапкъэншэщ, лъащIэншэщ, къаруушхуэрэ зэфIэкIышхуэрэ зиIэщ. Зы ани щыIэкъым и быным и насып, и зэпэщыныгъэ папщIэ хулъэкI псори имыщIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзылъхугъэ щыпкъэ

2022-11-26

 • Адыгэ унагъуэхэм ижь лъандэрэ къадекIуэкI хабзэхэм, унагъуэм илъ щапхъэ дахэхэм ящыщщ хъыджэбз цIыкIур гъэфIэн, гулъытэ хэха абы хуэщIын хуейуэ къызэралъытэр. Абы купщIэшхуэ зэриIэм шэч хэлъкъым — и унагъуэм IэфIагъ, щабагъэ, гумащIагъэ щызыхэзыщIа, и нэхъыжьхэм я лъагъуныгъэкIэ зызыгъэнщIа пщащэр Iэщабэ-Iущабэу, губзыгъэу къохъу, жыпIэнурамэ, лъэпкъым и къэкIуэнур зыхуэдэнур зэлъыта лъабжьэ абдежым гъэтIылъа щохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жэбагъы теухуа хъыбархэр

2022-11-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа тхылъыщIэ. Ар зэхэзыгъэувар Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и унафэщI Гъут Iэдэмщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэралыгъуэм и махуэм и щIыхькIэ

2022-11-26

 • Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым Налшык и Музыкэ къэрал театрым щэкIуэгъуэм и 20-м псапэ хуэщIэу концерт гукъинэж щитащ, Кавказ Ищхъэрэм мы зэманым зэрызыкъыщигъэлъагъуэм и программэм хыхьэу. Ансамблым и художественнэ унафэщIыр икIи и дирижёр нэхъыщхьэр УФ-м и цIыхубэ артист, генерал-майор Елисеев Викторщ. Концертыр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-11-26

 • Хабзэм щыщ
 • ХьэщIэгъуакIуэ, уэкъулэ
 • «Хьэщlэр уеджэу хьэщlэгъуакlуэ къыумышэ, ауэ къакIуэмэ, ухуэмынэщхъей!» — жиlэу псалъэжь щыlэщ. Абы къикlыр хьэщIэр къыпхуэкlуамэ, нэщхъейуэ ухущымыту, къыщIэкlуар хуэщlэ. Ар нэхъыбэу зытражыlыхьыр, ипэкIэ мылъку щхьэкIэ лъэlуакIуэ кlуэ куэдрэ къэхъуу щытащ. Ар сыт хуэдэ хьэщIэуи, сыт хуэдэ мылъку щхьэкlэ къокlуэлlауи щрет, хуумыщIэмэ, улIтэкъым.
 • Езым и къару закъуэкlэ хузэмыгъэпэщми, и ныбжьэгъу зыдигъэIэпыкъурти, и хьэщIэм и Iуэхур хузэфIигъэкIырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Нэмыцэхэри ягъэгуауэщхьэуэ

2022-11-26

 • Катарым щекIуэкI, футболымкIэ дунейпсо чемпионатым и япэ ­къекIуэкIыгъуэр иухащ. ПэщIэдзэ махуэхэми хуэдэу, иджыри телъыджэхэр къыщохъу хьэрып къэралыгъуэм и губгъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкIхэр

2022-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр. «Гъагъэ, си щIыналъэ» — аращ абы фIащар. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100, ЩэнхабзэмкIэ фондыр илъэс 35-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ФIыщIэ тхылъхэр ират

2022-11-26

 • Суд приставхэр ехъуэхъуащ щIыналъэм щылажьэ телекомпаниехэм я лэжьакIуэхэу зи махуэр зыгъэлъапIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха